>> Descarregar la circular en PDF
NOVETATS FISCALS PER A L’ANY 2016

 

Tal com ja és habitual, al començament de l’exercici es fa necessari repassar les novetats en matèria tributària. Aquest any, tenim les novetats conseqüència de la reforma fiscal, en vigor ja el 2015, però amb mesures que entren en vigor el 2016, així com les incorporades per la Llei 48/2015 de pressupostos generals.

Tot seguit presentem el detall de les referides novetats que afecten els principals impostos.

IMPOST SOBRE LA RENDA DE LES PERSONES FÍSIQUES

Tipus impositius

Base general: es regulen noves escales de gravamen amb una reducció de trams i tipus marginals (del 21 al 48%).

Base estalvi: es regula nova tarifa amb els trams següents:

  • Fins a 6.000 euros 19%
  • De 6.000 euros a 50.000 euros 21%
  • De 50.000 euros en endavant 23%


Rendiments activitats econòmiques (mòduls)

En relació amb les activitats en règim d’estimació objectiva (mòduls), i per a l’exercici del 2016 i 2107, es modifiquen les causes d’exclusió:

  • El límit d’ingressos és de 250.000 euros (abans 450.000 euros).
  • El límit de compres, sense incloure inversions, és de 250.000 euros.
  • Si el contribuent ha realitzat operacions amb empresaris i professionals, per les quals estiguin obligats a emetre factura, el límit no podrà superar 125.000 euros.
  • També queden excloses les activitats a les quals els sigui d’aplicació el tipus de retenció de l’1%.

>> continua en versió pdf