Circular informativa 20/15


MÒDULS RENDA i IVA 2016

 

El Butlletí Oficial de l’Estat (BOE) ha publicat l’ordre que regula per a l’any 2016 el mètode d’estimació objectiva de l’IRPF i el règim simplificat de l’IVA, en els quals s’incorporen les novetats introduïdes per la reforma fiscal i la Llei de pressupostos generals de l’estat (PGE).

Per a l’exercici 2016, resultaran d’aplicació els nous límits excloents del règim de mòduls, i no podran aplicar aquest sistema les activitats o sectors d’activitat que superin:

  • en funció del volum d’ingressos, per al conjunt d’activitats econòmiques, excepte les agrícoles, ramaderes i forestals, els 250.000 euros anuals. A aquests efectes, es computarà la totalitat de les operacions independentment que hi hagi o no obligació d’expedir factura. Aquest límit està previst que se apliqui durant el 2016 i 2017, però a partir de 2018 s’ha establert en 150.000 euros.

  • Sense perjudici del límit anterior, el mètode d’estimació objectiva no podrà aplicar-se quan el volum dels rendiments íntegres que correspongui a operacions per les que estiguin obligats a expedir factura quan el destinatari sigui un empresari o professional que actuï com a tal, superi 125.000 euros anuals. Aquest límit està previst que s’apliqui en 2016 i 2017, però a partir de 2018 s’ha establert en 75.000 euros.

  • en funció del volum d’ingressos per al conjunt d’activitats agrícoles, forestals i ramaderes, els 250.000 euros anuals. A aquests efectes, només es computaran les operacions que hagin d’anotar-se al llibre registre de vendes o ingressos o als llibres registres de l’IVA.

  • en funció del volum de compres en béns i serveis, 250.000 euros anuals per al conjunt de totes les activitats econòmiques realitzades. Dintre d’aquest límit es tindran en compte les obres i serveis subcontractats i s’exclouran les adquisicions d’immobilitzat. Aquest límit està previst que se apliqui el 2016 i 2017, però a partir de 2018 s’ha establert en 150.000 euros.

Pel que fa a les magnituds especifiques excloents, en l’activitat de transport de mercaderies per carretera (722) i serveis de mudances (757), el límit de vehicles per poder acollir-se al règim de mòduls queda establert en 4 vehicles (abans 5).

L’Ordre també exclou del mètode d’estimació objectiva i del règim simplificat de l’IVA les activitats de les divisions 3, 4 i 5 de la secció primera de las tarifes de l’IAE subjectes a retenció de l’1% en 2015, que relacionen més endavant.

Així mateix, redueix l’índex de rendiment net de l’activitat de ramaderia d’explotació de boví de llet, en aproximadament un 38%, i l’índex de rendiment net del conreu de patata, en aproximadament un 30%.

Manté la reducció del 5% sobre el rendiment net de mòduls derivat dels acords assolits a la Mesa del Trabajo Autónomo.


Relació activitats excloses
a partir del 2016 del mètode d’estimació objectiva de l’IRPF i del règim simplificat de l’IVA pel que fa a les activitats divisions 3, 4 i 5 de la secció primera de les tarifes de l’IAE subjectes a retenció de l’1 en l’exercici 2015, són les següents:

 

circular_20_2015_taula

 

Quedem a la seva disposició per a qualsevol dubte o ampliació de la informació.