A finals del mes de juliol, el resum de sentències laborals de 24-07-2020, incloïa la sentència de Tribunal Suprem 1669/2020, de 3 de desembre de 2019, que estableix que el tenor de l’apartat 3 de l’article 31 de la Llei 20/2007 aplicat en aquest cas, no impedeix reconèixer els beneficis previstos per aquest precepte (tarifa plana) a qui reuneix la condició de soci administrador únic d’una societat unipersonal de responsabilitat limitada i ha estat donat d’alta per primera vegada en el règim especial de treballadors per compte propi i autònoms de la Seguretat Social.

A la INF080920 de setembre, us informaven que la Tresoreria General de la Seguretat Social, tenint en compte l’esmentada sentència, i d’altres en el mateix sentit, de 27 de febrer i 4 de març de 2020, en el document 252/2020-1.1 de la Subdirección General de Ordenación e Impugnaciones, modificava el criteri que venia mantenint (denegava la tarifa plana), establint que:

“A l’existir ja doctrina jurisprudencial sobre l’aplicació del que disposa l’esmentat precepte, procedeix modificar el criteri que ha mantingut aquesta Tresoreria General de manera que es permet als treballadors autònoms socis de societats mercantils capitalistes, ja sigui societats limitades o anònimes, accedir als beneficis en la cotització que preveu l’art.31 de l’esmentada Llei 20/2007, de l’Estatut del Treballador autònom i, en conseqüència,

  • Respecte dels recursos d’alçada que s’haguessin formulat sobre aquesta qüestió i que estiguin pendents de resoldre procedirà a dictar resolució estimatòria.
  • Respecte de les resolucions que ja siguin fermes en via administrativa, ja sigui perquè no es van impugnar en el seu moment o perquè hagués recaigut resolució desestimatòria dictada en alçada, que haguessin impedit l’aplicació d’aquests incentius, únicament procedirà la seva revisió si s’insta expressament pels interessats. La tramitació i resolució, si escau, correspon a l’òrgan que va dictar l’acte originari.

Adjuntem el text de les sentències i el document esmentat, per si no disposen del mateix:

  • Sentència TS 03-12-2019, Sala Tercera Contenciós-administratiu, Secció 4ª, Sentència 1669/2019, Rec. 5252/2017. Ponent: Lucas Murillo de la Cueva, Pablo María.
  • Sentència TS 27-02-2020, Sala Tercera Contenciós-administratiu, Secció 4ª, Sentència 286/2020, Rec. 1697/2018. Ponent: Antonio Jesus Fonseca-Herrero Raimundo
  • Sentència TS 04-03-2020, Sala Tercera Contenciós-administratiu, Secció 4ª, Sentència 315/2020, Rec. 2008/2018. Ponente: María del Pilar Teso Gamella