En este apartado de nuestra web podrá encontrar información de interés para nuestros clientes, contrastada y actualizada. En la columna de la derecha podrá consultar todos los artículos que vamos generando desde nuestra empresa. Para facilitar su lectura y localización, le ofrecemos la posibilidad de hacer una elección por tema y así poder centrarse con más facilidad en los artículos que le sean más útiles.

Durante el año también producimos diversas circulares, en función de la evolución de nuestro sector. Estas circulares contienen artículos que podrá encontrar en este apartado, así como también podrá consultarlos agrupados en el apartado de abajo. Bajo un título genérico encontrará estos artículos que se han editado conjuntamente. También aquí encontrará enlaces a circulares externas que encontramos que pueden ser de su atención..

CIRCULARES Y ARTÍCULOS RECIENTES

PUEDE ESCOGER POR TEMAS

NOVETATS RESPONSABILITAT PENAL, 2016

CORPORATE COMPLIANCE O COMPLIANCE
La reforma del Codi Penal i la reforma de la Llei de societats de capital per a la millora del govern corporatiu han establert que les societats adoptin i implantin un model de prevenció de delictes (el corporate compliance o compliance) com a requisit necessari per evitar possibles responsabilitats penals de l’empresa, dels administradors i dels directius…

>> Llegir l’article complet
NOVETATS FISCALS 2016

IMPOST SOBRE LA RENDA DE LES PERSONES FÍSIQUES – IRPF
Tipus impositius
Base general: es regulen noves escales de gravamen amb una reducció de trams i tipus marginals (del 21 al 48%).
Base estalvi: es regula nova tarifa amb els trams següents: …

>> Llegir l’article complet
RECOMANACIONS D ’ ESTALVI FISCAL

Com cada any per aquestes dates, i sobretot en aquest primer any de materialització de la darrera reforma fiscal de l’impost sobre la renda de les persones físiques i de l’impost sobre societats, arriba l’hora de recapitular i decidir si s’anticipen determinades operacions abans no acabi l’any o bé es retarden per a l’any següent, tot plegat per tal d’assegurar un bon estalvi de la factura fiscal tant de les persones físiques com de les entitats jurídiques.

>> Llegir l’article complet
Novetats fiscal (2015)

IMPOST SOBRE LA RENDA DE LES PERSONES FÍSIQUES – IRPF
Rendiments del treball
Les indemnitzacions per acomiadament segueixen gaudint d’exempció però amb el límit de 180.000 euros.
La resta estarà subjecta, si bé es podrà aplicar la reducció del 30% (abans del 40%) fins a 300.000 euros.
Aquesta modificació no resulta d’aplicació per als acomiadaments anteriors a l’1 d’agost del 2014.

>> Llegir l’article complet
Novetats laboral (2015)

Bases màximes i mínimes de cotització * Límit màxim: 3.606,00 euros/mes o 120,20 €/dia * Límit mínim: 756,60 euros/mes o 25,22 €/dia Salari mínim interprofessional (SIM), increment del 0,5% * Salari mínim interprofessional diari: 21,62 euros * Salari mínim interprofessional mensual: 648,60 euros * Salari mínim interprofessional anual: 9.080,40 euros

>> Llegir l’article complet
Novetats mercantil (2015)

El 4 de desembre passat, es va publicar en el BOE la Llei 31/2014, de 3 de desembre, per la qual es modifica la Llei de societats de capital per a la millora del govern corporatiu (http://www.boe.es/boe/dias/2014/12/04/pdfs/BOE-A-2014-12589.pdf). Per mitjà d’aquesta llei, es fa una modificació important de diversos aspectes de la regulació de les societats anònimes i les societats limitades. Us apuntem les més importants, que de ben segur ens obligaran en molts casos a adaptar la regulació de la nostra societat a la nova normativa:

>> Llegir l’article complet
NOVETATS EN PROTECCIÓ DE DADES, 2016

LA UNIÓ EUROPEA APROVA UNA NOVA LLEI DE PROTECCIÓ DE DADES: MÉS PROTECCIÓ EN L’ERA DIGITAL
El mes de desembre passat el Parlament Europeu va donar el vistiplau per dotar la Unió Europea (UE) d’una nova llei de protecció de dades.
Amb aquesta reforma es vol permetre que els ciutadans i les empreses europees es beneficiïn dels avantatges de l’economia digital. Per això, la nova normativa, a més de modernitzar els principis generals, també vol oferir un reglament harmonitzat per a tots els estats membres de la UE. D’aquesta manera, …

>> Llegir l’article complet
Novetats protecció de dades (2015)

LES AUTORITATS EUROPEES DE PROTECCIÓ DE DADES APROVEN CRITERIS COMUNS PER APLICAR LA SENTÈNCIA SOBRE EL DRET A L’OBLIT El grup d’autoritats europees de protecció de dades (GT29) ha aprovat un document sobre l’aplicació de la sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea (TJUE) del passat 13 de maig relativa al denominat dret a l’oblit. El text, del qual ha estat ponent l’Agència Espanyola de Protecció de Dades, analitza els pronunciaments del Tribunal i desenvolupa al llarg de 25 punts els criteris interpretatius comuns que van presidir l’aplicació de la sentència per part de les Autoritats dels diferents Estats europeus. Entre altres, s’aborden les qüestions següents: …

>> Llegir l’article complet
NOVETATS COMPTABLES, 2016

LA UNIÓ EUROPEA APROVA UNA NOVA LLEI DE PROTECCIÓ DE DADES: MÉS PROTECCIÓ EN L’ERA DIGITAL
El mes de desembre passat el Parlament Europeu va donar el vistiplau per dotar la Unió Europea (UE) d’una nova llei de protecció de dades.
Amb aquesta reforma es vol permetre que els ciutadans i les empreses europees es beneficiïn dels avantatges de l’economia digital. Per això, la nova normativa, a més de modernitzar els principis generals, també vol oferir un reglament harmonitzat per a tots els estats membres de la UE. D’aquesta manera, …

>> Llegir l’article complet
Novetats immobilitzats (2015)

DETERIORAMENT D’IMMOBILITZATS I INVERSIONS IMMOBILIÀRIES

En la reforma de l’impost sobre societats pera l’exercici 2015, Hisenda amplia els supòsits de no deduïbilitat dels deterioraments, ampliant els supòsits de no deduïbilitat als deterioraments d’immobilitzat. Així, segons l’article 13.2 de la Nova Llei de l’impost sobre societats (Llei 27/2014, de 27 de novembre, de l’impost sobre societats), en el tancament comptable de l’exercici 2015 no serà deduïble el deteriorament corresponent a:

>> Llegir l’article complet
Novetats coeficient d’amortització (2015)

La Llei 27/2014, de 27 de novembre, de l’impost sobre societats, incorpora una nova taula d’amortització dels elements de l’immobilitzat i inversions immobiliàries, aplicable a partir dels exercicis iniciats l’1 de gener de 2015. Tot i el canvi d’estimat fiscal de les vides útils dels elements de l’immobilitzat, no suposa un canvi de criteri en la consideració de l’amortització com a despesa fiscalment deduïble, sempre que els imports considerats corresponguin a la depreciació efectiva que sofreixen els elements pel seu funcionament, ús, gaudi o obsolescència. En particular, fiscalment, es considera depreciació efectiva l’aplicació de les taules d’amortització publicades.

>> Llegir l’article complet
Novetats pensions (2015)

Revalorització de pensions Les pensions abonades pel sistema de la Seguretat Social, així com de classes passives, experimentaran en 2015 amb caràcter general un increment del 0,25%, en els termes que s’indiquen en la llei. Pensions no contributives de la Seguretat Social 2015 Pensions de jubilació i invalidesa de la Seguretat Social en la seva modalitat no contributiva: 5.136,60 euros/any. Complement de pensió per al lloguer d’habitatge: 525 euros anuals

>> Llegir l’article complet
NOVETATS RESPONSABILITAT PENAL, 2016

CORPORATE COMPLIANCE O COMPLIANCE
La reforma del Codi Penal i la reforma de la Llei de societats de capital per a la millora del govern corporatiu han establert que les societats adoptin i implantin un model de prevenció de delictes (el corporate compliance o compliance) com a requisit necessari per evitar possibles responsabilitats penals de l’empresa, dels administradors i dels directius…

>> Llegir l’article complet
NOVETATS FISCALS 2016

IMPOST SOBRE LA RENDA DE LES PERSONES FÍSIQUES – IRPF
Tipus impositius
Base general: es regulen noves escales de gravamen amb una reducció de trams i tipus marginals (del 21 al 48%).
Base estalvi: es regula nova tarifa amb els trams següents: …

>> Llegir l’article complet
NOVETATS COMPTABLES, 2016

LA UNIÓ EUROPEA APROVA UNA NOVA LLEI DE PROTECCIÓ DE DADES: MÉS PROTECCIÓ EN L’ERA DIGITAL
El mes de desembre passat el Parlament Europeu va donar el vistiplau per dotar la Unió Europea (UE) d’una nova llei de protecció de dades.
Amb aquesta reforma es vol permetre que els ciutadans i les empreses europees es beneficiïn dels avantatges de l’economia digital. Per això, la nova normativa, a més de modernitzar els principis generals, també vol oferir un reglament harmonitzat per a tots els estats membres de la UE. D’aquesta manera, …

>> Llegir l’article complet
NOVETATS EN PROTECCIÓ DE DADES, 2016

LA UNIÓ EUROPEA APROVA UNA NOVA LLEI DE PROTECCIÓ DE DADES: MÉS PROTECCIÓ EN L’ERA DIGITAL
El mes de desembre passat el Parlament Europeu va donar el vistiplau per dotar la Unió Europea (UE) d’una nova llei de protecció de dades.
Amb aquesta reforma es vol permetre que els ciutadans i les empreses europees es beneficiïn dels avantatges de l’economia digital. Per això, la nova normativa, a més de modernitzar els principis generals, també vol oferir un reglament harmonitzat per a tots els estats membres de la UE. D’aquesta manera, …

>> Llegir l’article complet
RECOMANACIONS D ’ ESTALVI FISCAL

Com cada any per aquestes dates, i sobretot en aquest primer any de materialització de la darrera reforma fiscal de l’impost sobre la renda de les persones físiques i de l’impost sobre societats, arriba l’hora de recapitular i decidir si s’anticipen determinades operacions abans no acabi l’any o bé es retarden per a l’any següent, tot plegat per tal d’assegurar un bon estalvi de la factura fiscal tant de les persones físiques com de les entitats jurídiques.

>> Llegir l’article complet
Novetats fiscal (2015)

IMPOST SOBRE LA RENDA DE LES PERSONES FÍSIQUES – IRPF
Rendiments del treball
Les indemnitzacions per acomiadament segueixen gaudint d’exempció però amb el límit de 180.000 euros.
La resta estarà subjecta, si bé es podrà aplicar la reducció del 30% (abans del 40%) fins a 300.000 euros.
Aquesta modificació no resulta d’aplicació per als acomiadaments anteriors a l’1 d’agost del 2014.

>> Llegir l’article complet
Novetats laboral (2015)

Bases màximes i mínimes de cotització * Límit màxim: 3.606,00 euros/mes o 120,20 €/dia * Límit mínim: 756,60 euros/mes o 25,22 €/dia Salari mínim interprofessional (SIM), increment del 0,5% * Salari mínim interprofessional diari: 21,62 euros * Salari mínim interprofessional mensual: 648,60 euros * Salari mínim interprofessional anual: 9.080,40 euros

>> Llegir l’article complet
Novetats mercantil (2015)

El 4 de desembre passat, es va publicar en el BOE la Llei 31/2014, de 3 de desembre, per la qual es modifica la Llei de societats de capital per a la millora del govern corporatiu (http://www.boe.es/boe/dias/2014/12/04/pdfs/BOE-A-2014-12589.pdf). Per mitjà d’aquesta llei, es fa una modificació important de diversos aspectes de la regulació de les societats anònimes i les societats limitades. Us apuntem les més importants, que de ben segur ens obligaran en molts casos a adaptar la regulació de la nostra societat a la nova normativa:

>> Llegir l’article complet