El CRL manifesta que d’aquesta manera “s’eviten acords o convenis que possibilitin que les persones treballadores contractades a través de les empreses multiserveis tinguin condicions laborals inferiors al de la resta de treballadors/es englobades al conveni col·lectiu d’aplicació sectorial”
El Consell de Relacions Laborals (CRL) ha aprovat avui, en el decurs de la reunió de la mesa de coordinació, una declaració perquè les empreses multiserveis apliquin els convenis col·lectius sectorials en el marc de la negociació col·lectiva.
“L’ordenació i vertebració de l’estructura de la negociació col·lectiva ha de fer-se mitjançant convenis col·lectius sectorials, articulant diferents matèries i fórmules d’ordenació general de la negociació col·lectiva”, diu l’acord.
Els membres del CRL consideren que d’aquesta manera “s’eviten acords o convenis que possibilitin que les persones treballadores contractades a través de les empreses multiserveis tinguin condicions laborals inferiors al de la resta de treballadors/es englobades al conveni col·lectiu d’aplicació sectorial. Així com per propiciar un entorn competitiu equilibrat entre empreses dels sectors”.
Signen la declaració sobre empreses multiserveis, aquelles que desenvolupen diferents activitats afectades per diversos convenis col·lectius sectorials, els integrants del CRL: el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies i les organitzacions sindicals i empresarials més representatives de Catalunya CCOO, UGT, FOMENT DEL TREBALL i PIMEC.
La declaració d’avui recorda que l’Acord Interprofessional de Catalunya 2018-2020, els signants del qual també formen part del CRL, recollia un pacte respecte els criteris sobre empreses multiserveis “per orientar a establir com a conveni col·lectiu d’aplicació en les empreses multiserveis subcontractades, com a mínim, el conveni col·lectiu sectorial d’aplicació corresponent a l’activitat objecte de subcontractació”.
De fet, les organitzacions sindicals i empresarials més representatives de Catalunya manifesten en aquesta declaració que “amb caràcter general, mantenim el compromís d’orientar a no promoure convenis col·lectius sectorials d’empreses multiserveis, ja que la majoria de les activitats que les empreses multiserveis desenvolupen tenen cobertura en els convenis col·lectius de sector existents i vigents”.

El Consell de Relacions Laborals
Integrat pel Govern de la Generalitat i les organitzacions sindicals (CCOO i UGT) i empresarials (Foment del Treball i Pimec) més representatives de Catalunya, el Consell de Relacions Laborals és un òrgan tripartit i paritari adscrit al Departament de Treball, Afers Socials i Famílies constituït com a fòrum estable de diàleg social i de participació institucional en matèria de relacions laborals del país.

*Nota de premsa