Circular informativa 7/18 · 17 d’abril del 2018


DECLARACIÓ DE LA RENDA I IMPOST SOBRE EL PATRIMONI 2017

El període de presentació de la declaració anual de l’impost sobre la renda de les persones físiques (IRPF) i de l’impost sobre el patrimoni acabarà el dia 2 de juliol. Tot seguit trobareu els límits i la naturalesa de les retribucions que obliguen a la seva presentació.

Declaració de l’impost sobre la renda

Estan obligats a presentar la declaració els contribuents que superin els límits següents:

 1. Rendiments del treball amb el límit de 22.000 euros bruts anuals, excepte en els casos següents, en els quals el límit és de 12.000 euros bruts anuals:
  • Quan s’obtinguin de més d’un pagador
  • Quan es cobrin pensions compensatòries no exemptes
  • Quan el pagador no estigui obligat a retenir
 2. Rendiments del capital mobiliari i guanys patrimonials sotmesos a retenció o ingrés a compte amb el límit conjunt de 1.600 euros bruts anuals.
 3. Rendes immobiliàries imputades, rendiments del capital mobiliari no subjectes a retenció derivats de lletres del tresor i subvencions per a l’adquisició d’habitatges de protecció oficial o preu taxat amb el límit conjunt de 1.000 euros anuals.

No han de presentar la declaració els contribuents amb rendes de treball, de capital, d’activitats professionals o guanys patrimonials amb el límit conjunt de 1.000 euros bruts anuals.

Declaració de l’impost sobre el patrimoni

Estan obligats a presentar la declaració els contribuents que superin el límit de béns i drets de 500.000 euros.

Documentació i dades necessàries per a la presentació

 1. Les dades fiscals, la informació fiscal o l’esborrany de la declaració que consten a la web de l’Agència Tributària. Per poder accedir-hi necessitem la data de validesa del vostre DNI.
 2. Rendiments del treball:
  • Certificats de l’empresa, en els quals hi consti el salari brut percebut i les retencions practicades. Els pensionistes poden sol·licitar un certificat en el banc o caixa on cobrin la pensió.
  • Aportacions a sindicats.
  • Quotes pagades als col·legis professionals.
 3. Rendiments del capital mobiliari:
  • Certificats bancaris dels interessos cobrats per imposicions en comptes corrents, d’estalvi i a terme, lletres del tresor… Així com certificació dels dividends bruts percebuts d’accions i bons, i les retencions practicades.
 4. Rendiments del capital immobiliari:
  • Finques d’ús propi: els rebuts de contribució.
  • Finques de lloguer: els rebuts de contribució i l’import dels lloguers percebuts.
  • Detall de despeses necessàries per a l’obtenció d’aquests ingressos.
 5. Activitats empresarials, professionals o agràries:
  • Import dels ingressos de l’activitat (vendes, subvencions i autoconsums).
  • Import de les despeses de l’activitat (segons comptabilitat o llibres registre).
 6. Guanys i pèrdues patrimonials:
  • Detall dels guanys i pèrdues patrimonials en les adquisicions o transmissions de béns mobles o immobles, indicant dates i imports dels preus d’adquisició i venda.
 7. Justificants de deduccions:
  • Lloguer de l’habitatge habitual (per als lloguers ja existents a 31.12.14).
  • Factures de les inversions en la construcció, ampliació o compra d’habitatge habitual, aportacions a comptes habitatge i, si escau, rebuts de crèdits satisfets (per a les deduccions que ja s’aplicaven a 31.12.12).
  • Donacions a entitats públiques o associacions d’utilitat pública.
  • Aportacions a plans de pensions.
 8. Detall i valoració de béns i drets a 31 de desembre de 2017.

Si desitgeu que us tramitem la presentació de la declaració, no dubteu en posar-vos en contacte amb nosaltres.