Circular 25/17 · 11 de desembre del 2017


Consells per pagar menys IRPF al 2018Després de les novetats de la reforma fiscal per l’impost sobre la renda i de l’impost sobre societats de 2015 i 2016, durant aquest exercici 2017 no hi hagut grans canvis, però, abans no acabi l’any arriba l’hora de recapitular i decidir si s’anticipen determinades operacions o bé es retarden per a l’any vinent. Per aquest motiu, donem alguns consells, recomanacions i també advertències que s’han de tenir presents per tal d’assegurar un bon estalvi de la factura fiscal tant de les persones físiques com de les entitats jurídiques.

Transmissió d’elements patrimonials

 • Si en el que portem de 2017 ha transmès algun element patrimonial i ha obtingut una plusvàlua per això, té fins a fins a finals d’any per rebaixar el cost de l’IRPF transmetent altres elements patrimonials amb pèrdues latents. Per contra, si ha transmès algun bé o dret i se li ha produït una pèrdua patrimonial, pot aprofitar-la per reduir la tributació del guany que materialitzi transmetent algun altre element del seu patrimoni amb plusvàlua.

 • També ha de comprovar les autoliquidacions dels 3 anys anteriors, per si té un saldo negatiu derivat de la compensació de guanys i pèrdues patrimonials que no hagi pogut compensar. Com que aquesta possibilitat es perd si no s’exercita en un màxim de 4 anys, li pot convenir materialitzar alguna plusvàlua tàcita transmetent el corresponent bé o dret per aprofitar aquest saldo.

 • Si té un guany patrimonial realitzat en l’exercici i vol rebaixar la tributació amb la materialització d’una pèrdua d’un fons d’inversió, pot vendre aquest i reinvertir-lo en un altre acollint-se al procediment de reinversió amb ajornament, i aprofitar la pèrdua.

 • Si vol transmetre participacions d’una entitat no cotitzada, i el preu és inferior al valor net comptable de la participació o al resultat de capitalitzar al 20 per 100 dels beneficis dels 3 últims anys, li interessarà preparar proves per destruir la presumpció que el valor és, com a mínim, el més gran dels dos apuntats.

Inversions financeres

 • Si l’entitat bancària on cobra la seva nòmina i domicilia els seus rebuts, o si hi vol traslladar un pla de pensions, li ofereix un regal, ha de saber que serà una retribució en espècie que haurà de incloure en l’IRPF com un rendiment del capital mobiliari, valorant pel seu valor de mercat més l’ingrés a compte corresponent.

 • Si posseeix accions d’una entitat cotitzada i li lliuren drets de subscripció preferent, aquesta transmissió tributa des de l’1 de gener de 2017 com a guany patrimonial i està subjecte a retenció del 19%, a diferència del criteri aplicable fins ara en que es consideraven com a menor valor d’adquisició de les accions.

 • Si és soci d’una societat no cotitzada i aquest any li han tornat aportacions o li han distribuït prima d’emissió, ha de tenir en compte que aquestes quantitats tributen com a rendiment de capital mobiliari.

 • Si era soci d’una entitat i aquest any ha exercici el seu dret a la separació, transmetent totes les seves participacions a la societat i produint-se la subsegüent amortització de les mateixes, haurà de tributar per la diferència entre el valor de la quota de liquidació social o el valor de mercat dels béns rebuts i el valor d’adquisició dels títols transmesos.

 • Per a petits estalvis a mitjà o llarg termini, en inversors conservadors, pot interessar obrir un Dipòsit Individual d’Estalvi a llarg termini o una Assegurança Individual d’Estalvi a llarg termini. Això li permetrà fer imposicions en els següents 5 exercicis a conveniència, sense superar 5.000 €/ any, i que la rendibilitat quedi exempta si espera a retirar tot l’import acumulat quan hagin transcorregut 5 o més anys des de la primera imposició.

Si ha transmès un habitatge

 • Haurà de tributar pel guany patrimonial obtingut però si ha pactat un calendari de pagaments i l’última quota supera l’any, podrà imputar el benefici obtingut segons siguin exigibles els cobraments.

 • Si ha transmès un habitatge que va ser adquirit abans de 1995, pot reduir el guany obtingut en la seva transmissió amb els anomenats coeficients d’abatiment. No obstant, ha de tenir en compte que la quantia màxima del valor de transmissió dels elements patrimonials d’un contribuent en la seva vida és de 400.000 euros per poder aplicar aquests coeficients. Per això li convé aplicar els coeficients només a la transmissió que proporcionalment incorpori un major guany patrimonial.

 • Si la transmissió és d’un immoble urbà adquirit entre el 12 de maig i el 31 de desembre de 2012, podrà reduir la renda obtinguda en un 50 per 100, sempre que no el vengui a un familiar.

 • Si ha transmès l’habitatge habitual obtenint un guany patrimonial, hi ha la possibilitat de que aquesta renda no tributi si reinverteix l’import obtingut de la venda, en un termini màxim de 2 anys des de la data de transmissió, en un altre habitatge habitual. Si la reinversió no es realitza en el mateix 2017, s’haurà de comunicar en la declaració de l’IRPF la intenció que es produirà en el futur i dins el termini previst.

 • Si un cop complerts els 65 anys vol obtenir liquiditat venent el seu habitatge habitual, no haurà de tributar pel guany patrimonial produït. Si l’immoble transmès no és l’habitual, o qualsevol altre bé o dret, tampoc tributarà pel guany patrimonial obtingut fins a un màxim de 240.000 €, sempre que constitueixi una renda vitalícia a favor seu amb l’import obtingut.

 • Si es decanta per l’opció de donar un habitatge, el cost fiscal pel donatari podrà ser més o menys significatiu en funció de la comunitat autònoma on radiqui l’immoble, però ha de tenir en compte que el donant haurà de tributar pel guany patrimonial obtingut, llevat que aquest tingui 65 o més anys.

Deduccions per l’habitatge habitual

 • Si va adquirir el seu habitatge habitual abans de l’1 de gener de 2013 i va aplicar la deducció per inversió en l’habitatge habitual en el 2012 i anys anteriors, podrà seguir aplicant-la en aquest exercici amb un límit de 9.040 euros i una deducció màxima per aquest concepte de 1.356 euros. Per això, quan calculi el cost fiscal de la seva renda 2017, pot rebaixar aquest import amb la suma dels interessos i capital del préstec pagat en el període i si aquest no supera el límit, pot plantejar-se realitzar una amortització extraordinària maximitzant d’aquesta manera la deducció aplicada.

 • Si l’habitatge habitual és d’ambdós cònjuges, pot ser interessant declarar individualment per gaudir d’una base de deducció de fins a 18.080 € i deduir cadascun 1.356 €.

  Si s’aplicava la deducció per habitatge, aquest dret es manté encara que mori un dels cònjuges i sempre que l’immoble continuï sent l’habitatge habitual del cònjuge supervivent i dels fills.

 • Si està vivint de lloguer des d’abans de 2015 i s’ha deduït per aquest concepte, pot aprofitar el règim transitori de la deducció per lloguer d’habitatge habitual. En aquestes circumstàncies, sempre que estigui en els límits de base que la norma estableix, li convindrà no canviar de casa, utilitzar les pròrrogues del contracte i, si s’acaben, també es podrà seguir deduint si torna a signar un contracte amb el propietari del pis , fins i tot encara modifiqui l’import i el termini del contracte.

Si té un pis de lloguer

I el vol llogar, li interessarà més per tal de poder aplicar-se una reducció del 60% del rendiment net, que el lloguer sigui com habitatge permanent que com a despatx o lloguer temporal o de vacances.

Si preveu alguna despesa extra relacionada amb l’immoble i els ingressos superen les despeses de l’exercici, li convé anticipar aquestes despeses i d’aquesta manera diferirà part de la tributació al 2018.

Si, durant una part de l’any, l’immoble no ha estat en lloguer, s’haurà d’imputar renda per aquest període de temps i no seran deduïbles les despeses proporcionals a l’esmentat període, excepte els de reparació i conservació destinats a preparar l’immoble per al seu posterior arrendament.

A l’hora de determinar les despeses, no us oblideu d’incloure l’amortització del 3 per 100 del major valor del preu d’adquisició o del valor cadastral de la construcció.

Si és treballador

 • Tot i que en aquestes alçades ja no és possible pel 2017, de cares al 2018 pot interessar-li pactar amb l’empresa la substitució de rendes dineràries per a determinades rendes en espècie que no tributen com la targeta restaurant, la targeta transport, el val guarderia, una assegurança mèdica pel treballador i la seva família, o l’entrega d’accions o participacions de la pròpia empresa o d’empreses del grup fins a 12.000 euros.

 • Si el vehicle de l’empresa que utilitza és dels considerats com eficients energèticament, la retribució en espècie es pot veure reduïda fins a un 30% de la seva valoració.

  Si la seva empresa li abona una assegurança mèdica, pot estendre la cobertura al seu cònjuge i fills, d’aquesta manera podrà beneficiar-se d’una exempció de fins a 500 € per a cadascuna de les persones assegurades. A més, si algun dels membres de la família és discapacitat, la renda en espècie que no tributa s’amplia a 1.500 euros per cadascú d’ells.

  Si té dret a cobrar la prestació per desocupació i té intenció d’engegar una activitat econòmica, li convé sol·licitar el cobrament de la prestació en la modalitat de pagament únic. D’aquesta manera, no tributarà per ella sempre que no cessi en l’activitat iniciada durant els 5 anys següents.

 • Si l’han acomiadat de la seva empresa, la indemnització percebuda, si és obligatòria, no tributa fins al límit de 180.000 euros. No obstant això, si la seva relació amb l’empresa no era laboral sinó mercantil, la indemnització tributa íntegrament. A aquests efectes, la Inspecció està facultada per qualificar el tipus de relació contractual amb l’empresa.

 • Si l’han acomiadat però en un termini de 3 anys el torna a contractar la mateixa empresa o una altra empresa vinculada, perdrà l’exempció de la indemnització, per la qual cosa haurà de presentar una declaració complementària incloent l’import de la indemnització.

Si ha rebut alguna ajuda pública

  Z

 • Com ara la del pla PIVE, la del pla MOVEA a la compra de turismes, o les subvencions rebudes per a la compra d’habitatge, tributaran en l’IRPF 2017 com un guany patrimonial. Si durant el 2017 li han concedit un ajut públic però encara no li han abonat, no haurà de declarar el guany fins que percebi la mateixa.

 • Si viu en una comunitat de veïns i aquesta comunitat ha percebut alguna ajuda per a la instal·lació de l’ascensor, no us oblideu de declarar l’import percebut per la comunitat en proporció a la seva quota de participació.

 • Si ha rebut de l’Ajuntament una ajuda destinada a la guarderia dels nens en la qual el servei es presta mitjançant un contracte de concessió d’obra pública, aquesta ajuda no tributarà per considerar-se una beca pública exempta per cursar estudis reglats.

 • Si ha estat mare aquest any i ha percebut la prestació per maternitat de la Seguretat Social, l’Administració la considera una renda no exempta i la qualifica com a rendiments del treball, tot i que el Tribunal (TS) opina el contrari.

 • Si el 2017 ha percebut ajudes públiques per defectes estructurals en la construcció del seu habitatge habitual destinades a reparar-la, li pot convenir acollir-se a l’opció de diferir la seva tributació, imputant-les en aquest exercici i en els 3 següents per parts iguals. El mateix passa amb les ajudes per accedir al primer habitatge.

Si fa aportacions o rep prestacions de sistemes de previsió social

 • Si ja ha esgotat el seu límit d’aportació a sistemes de previsió social, però està casat i el seu cònjuge obté rendes del treball i d’activitats econòmiques que no arriben a 8.000 €, també pot aportar fins 2.500 € al pla del seu cònjuge. Aquesta aportació servirà per reduir la seva pròpia base imposable.

 • Si durant la seva vida laboral va fer aportacions a sistemes de protecció social i s’ha jubilat, li interessa pensar molt bé quant i com cobra les prestacions. En general li interessarà cobrar l’exercici següent al de la jubilació, així no acumularà aquesta renda amb els salaris percebuts pel seu treball que, segurament, són més elevats que la pensió de jubilació.

Si la contingència de jubilació o discapacitat va esdevenir en el 2010 o anteriors, no ha cobrat prestacions i vol beneficiar-se d’un rescat en forma de capital amb la reducció del 40 per 100 per les prestacions corresponents a aportacions anteriors a 2007, ha de tenir en compte que el termini màxim per a aquest avantatge expira el 31 de desembre de 2018.

Si es jubila activament té la possibilitat de rescatar el sistema de previsió i la contingència s’entén esdevinguda en aquesta data. Per contra, si no es rescata el pla de pensions durant l’etapa de jubilació activa, es considera que la contingència esdevé quan conclou la relació laboral i s’accedeix a la jubilació total. En general, serà més interessant esperar a la jubilació total perquè la prestació s’acumularà a rendes inferiors.

L’import de les prestacions que no rescati en forma de capital seran rescatades en forma de renda, quan vostè vulgui, per la qual cosa, li convindrà fraccionar-les per no veure’s perjudicat per la progressivitat de la tarifa.

Si ha percebut prestacions en forma de capital en més d’un període impositiu, la reducció només procedeix en un d’ells, a la seva elecció.

Si s’ha jubilat el 2015, tingui en compte que si encara no ha rescatat el sistema de previsió social en forma de capital, per fer-ho, aprofitant la reducció del 40%, només té de termini fins al 31 de desembre d’aquest any.


Empresari o professional

 • Si és empresari o professional i treballa des de casa, podrà deduir les despeses de titularitat dels immobles en proporció als metres quadrats que destini a l’activitat, com són l’IBI, la comunitat de veïns, taxes, etc. Així mateix, podrà deduir un percentatge de les despeses de subministrament com internet, llum, aigua o calefacció, a determinar en funció del temps que destini al desenvolupament de l’activitat i només per la part de l’habitatge utilitzat com a despatx. De cares al 2018 i per evitar conflictes, la llei fixa aquest percentatge en el 30%.

 • Si és empresari i professional i es desplaça per motius de treball fora del domicili de l’activitat i s’ha de pagar la manutenció, es pot deduir aquesta despesa sempre que estigui justificat amb factura i sigui necessària. No obstant, a partir de 2018 aquestes despeses es podran deduir amb els límits establerts per a les dietes exceptuades de gravamen regulades en el Reglament ( 26,67€ diaris a Espanya i 48,08€ a l’estranger, i en cas de pernocta es dupliquen), tot això sempre i quan es paguin amb targeta.

 • Si realitza activitats econòmiques i determina el rendiment net en estimació directa, i pensa que crearà ocupació en 2017 i 2018 respecte el 2016, comptant que pugui beneficiar-se del règim especial d’empreses de reduïda dimensió, li interessarà invertir en elements nous de l’immobilitzat material o de les inversions immobiliàries que podrà amortitzar lliurement fins a 120.000 € / any per cada persona / any d’increment de plantilla.

 • Si pretén tenir despeses d’atencions a clients i proveïdors i aquestes amb el que porta d’any ja arriben als 2.000 €, li pot interessar no superar el límit de la despesa deduïble i ajornar l’excés d’aquest import cap al 2018.

 • Si determina el rendiment net de la seva activitat per estimació objectiva, i el 2018 creu que podrà seguir fent-ho perquè no preveu superar els límits, és el moment de fer comptes i veure si el seu rendiment net real supera o no arriba al que li surt per mòduls. En el segon cas, li podria interessar renunciar al règim però tenint en compte que l’estimació directa comporta majors obligacions formals.

Una mica de tot

 • Si durant el 2017 ha rebut la devolució dels interessos de les clàusules sòl com a conseqüència d’un acord entre les parts, d’una sentencia judicial o d’un laudo arbitral, no ha d’incloure aquesta quantitat en la declaració de l’IRPF 2017 ni tampoc les quanties rebudes en concepte d’interessos indemnitzatoris.

 • Si els interessos tornats procedeixen d’entitats financeres i aquests varen formar part de la base de la deducció per inversió de l’habitatge habitual d’exercicis anteriors, aquesta deducció s’ha de regularitzar incloent aquests imports deduïts en la declaració de l’IRPF de l’exercici en que es produeix la sentencia.

  I si aquests interessos s’haguessin considerat com a despeses deduïbles del rendiments del capital immobiliari o d’activitats econòmiques en declaracions d’exercicis anteriors, s’ha de presentar declaració complementària dels corresponents exercicis, eliminant aquestes despeses de la declaració però sense aplicar-se sancions, ni recàrrecs, ni interessos de demora.

 • Si té pensat prestar o rebre un préstec sense interessos, convé que aquest es formalitzi en document públic o en contracte privat i portar-lo a liquidar per l’Impost sobre Transmissions Patrimonials i Actes Jurídics Documentats, tot i que no haurà de pagar res a l’estar exempta aquesta operació. D’aquesta manera, podrà destruir la presumpció d’onerositat i evitar que l’operació es qualifiqui de donació.

 • Si s’ha separat o divorciat el 2017, és convenient que en el Conveni regulador s’especifiquin tots els conceptes de la pensió compensatòria al cònjuge i les anualitats que s’hagin de satisfer tant el ex cònjuge com els fills, per tal que es puguin tenir en compte en la renda del pagador. Els pagaments extraordinaris com el dentista, l’òptica, campaments, classes d’anglès, activitats extraescolars etc., poden ser inclosos en el concepte d’anualitats per aliments a favor dels fills, sempre que en el Conveni s’estableixi que aquestes despeses seran assumits a parts iguals pels progenitors o enterament per un d’ells.

 • Si és aficionat a jocs diferents dels tradicionals, que són els que tributen pel gravamen especial, com per exemple jugar en línia, casinos, bingos, etc…li convé acumular les proves de les seves pèrdues, i així només haurà de tributar pels guanys nets.

 • Aprofiti les bones obres a través de donatius per a rebaixar la seva quota a pagar. Per a això és interessant fer aportacions constants o creixents, i a les mateixes entitats beneficiàries que ho estava fent.

 • Si durant 2017 li han expropiat un immoble i s’ha tramitat pel procediment d’urgència, l’alteració patrimonial s’ha d’imputar quan, realitzat el dipòsit previ, es procedeix a l’ocupació del bé expropiat, i no quan es pagui el preu just. Si l’expropiació no s’ha produït pel caràcter d’urgència, el guany s’imputa quan fixat i pagat el preu just es procedeixi a la conseqüent ocupació.


Com estalviar en l’impost sobre societats del 2017

Tot i que el tipus impositiu ha de ser el mateix, una mesura general d’estalvi és la de diferir rendes cap a l’exercici 2018, avançant despeses i retardant ingressos del 2017 al 2018, això sí, complint sempre amb el criteris d’imputació temporal.

Societat patrimonial i concepte d’activitat econòmica en el lloguer d’immobles

Les entitats han de comprovar si poden ser qualificades com a societats patrimonials, situació que es produeix quan més del 50% de l’actiu està constituït per valors o per elements no afectes, o quan s’entén que la societat no realitza una activitat econòmica, i això es compleix en la mitjana dels quatre trimestres de l’exercici.

La qualificació a l’entitat de societat patrimonial pot tenir molta transcendència pel fet que no li serà d’aplicació el règim de pimes, la compensació de bases imposables negatives, o en el cas de transmetre les seves participacions, no quedarà exempta la part de la renda que es correspongui amb les plusvàlues tàcites generades durant la tinença de la participació.

Es pot evitar que es consideri com a patrimonial una societat que es dedica al lloguer d’immobles si compte amb una persona contractada amb contracte laboral, a jornada complerta, i amb càrrega de feina suficient. Si es tracta d’un grup d’empreses de l’article 42 del Codi de Comerç, la titularitat dels immobles pot tenir-la una empresa del grup i el treballador estar en una altre. A més, també cal saber que segons consultes recents no és necessari que l’empresa realitzi l’activitat econòmica amb mitjans materials propis sinó que aquests poden ser externalitzats en un tercer en base el conceptes d’autonomia, necessitat i realitat econòmica.


Bases imposables negatives

Recordi que actualment és d’aplicació el límit únic del 70% de la base imposable prèvia a l’aplicació de la reserva de capitalització. No obstant, es podran compensar, dins el període impositiu, bases imposables negatives fins a 1 milió d’euros, tot i que aquest superi el límit percentual indicat.

Com ja no existeix limitació temporal en la compensació de bases negatives, en una entitat de nova creació que al principi tingui pèrdues, serà preferible ajornar la compensació al tercer exercici amb resultats positius per tal d’aprofitar els 2 primers el tipus impositiu especial del 15%.

Recordar que qualsevol entitat que generi el 2017 o hagi generat en exercicis anteriors bases imposables negatives, ha d’estar preparada per una comprovació plena en un període de prescripció ampliat de 10 anys. I tot i que hagi passat aquest període sense interrupcions, si queden bases imposables negatives per a compensar en períodes no prescrits, és necessari que la societat conservi l’autoliquidació en la qual es va generar la base imposable, la comptabilitat i que s’hagin dipositat els comptes anuals al Registre Mercantil. Tot això també és traslladable a les deduccions en quota pendents d’aplicar.

Amortitzacions

Convé revisar les amortitzacions comptabilitzades i veure si són les admeses fiscalment o hi ha la possibilitat d’aprofitar el màxim aquesta despesa per rebaixar la base imposable de l’impost.

Recordi que per aquest 2017 també s’ha de considerar l’ajust negatiu en la base imposable de l’impost derivat de la despesa per amortització que durant els períodes 2013 i 2014 no va ser fiscalment deduïble, i que des de l’exercici 2015 es va deduint anualment fins que quedi totalment revertida.

Per aquelles empreses que varen actualitzar balanços al 2013, també s’ha de considerar en aquest exercici l’amortització dels nous valors dels elements actualitzats, podent també eliminar el diferencial del tipus impositiu aplicant una deducció del 5%.

Quan a l’immobilitzat intangible, tots els actius s’amortitzaran segons la seva vida útil i quan aquesta no sigui estimable, s’estableix una despesa màxima deduïble del 5% anual. Atès que la norma comptable obliga a amortitzar de nou a tots aquests elements en 10 anys, la diferència entre el criteri comptable i el fiscal comportarà un ajust positiu en la base imposable de l’impost.

Si ets una pime i preveus que la plantilla mitja de l’any 2017 serà més gran que la del 2016, pot ser interessant invertir en elements nous de l’immobilitzat material o d’inversions immobiliàries afectes per tal d’aconseguir llibertat d’amortització a raó de 120.000 euros/any per a cada persona que hagi incrementat la plantilla en aquest exercici i es mantingui durant els 24 mesos següents.

Operacions a termini

Continua d’aplicació la nova regla de les operacions a termini per a tot tipus d’operacions, no solament a vendes i execucions d’obra, en la qual les operacions s’imputen segons l’exigibilitat dels terminis de cobrament i no quan aquests es cobrin com es feia abans.

Cal tenir present que si en una operació realitzada el 2017 es produeix algun incobrament, aquest s’ha de reconèixer com ingrés i si al final de l’exercici han passat 6 mesos des de l’exigibilitat del deute, llavors es pot deduir el deteriorament del crèdit. Sempre és convenient que estigui ben suportat en un contracte en el qual quedi clar que és una operació a terminis i s’hi reculli el venciment dels diferents pagaments, sinó es podria considerar una operació corrent amb un retard en el cobrament.

Exempció sobre dividends i rendes derivades de la transmissió de participacions

La normativa actual preveu que, perquè els dividends rebuts de la filial o la renda obtinguda en el supòsit de transmissió d’accions estiguin exempts, és necessari que el percentatge de participació sigui d’almenys el 5%, requisit que no serà necessari si el preu d’adquisició de la participació és de 20 milions d’euros o superior, sent també requisit imprescindible que la participació es mantingui almenys durant el període d’un any.

Deteriorament dels crèdits

En el tancament de l’exercici és convenient que la societat revisi els crèdits per a determinar el seu deteriorament i la despesa fiscalment deduïble. Només són fiscalment deduïbles els següents: crèdits dels quals al final de l’exercici hagin passat sis mesos des de l’exigibilitat del deute i no s’hagin cobrat, deutor declarat en situació de concurs, deutor processat per alçament de béns i crèdits litigiosos.

També es poden deduir deterioraments de crèdits amb vinculades si el deutor està en concurs i s’ha obert la fase de liquidació. Si el deutor és una entitat pública i es preveu que no pagarà en període raonable, és recomanable iniciar un procediment arbitral o judicial sobre l’existència o quantia del crèdit i així es podrà deduir el deteriorament corresponent.


Altres punts per a recordar

D’aquí a final d’any, s’han d’identificar les despeses comptables que no són fiscalment deduïbles (retribució dels fons propis, les multes i sancions penals i administratives, els recàrrecs del període executiu i el recàrrec per declaració extemporània sense requeriment previ, les pèrdues en el joc, els donatius i liberalitats,…), o aquelles despeses que estan limitades fiscalment, per fer l’ajust positiu en la determinació de la base imposable de l’impost, concretament revisar:

 • Les despeses per atencions a clients i proveïdors que la seva deduïbilitat està limitada al 1% de l’import net de la xifra de negocis de l’exercici.

 • La deducció de les indemnitzacions per acomiadament o cessament de treballadors i directius altament qualificats està limitada al major dels dos imports: un milió o la indemnització laboral exempta.

 • Les despeses financeres tenen el límit per a la seva deduïbilitat del 30% del benefici operatiu de l’exercici, tot i que sempre serà deduïble fins a un milió d’euros.

 • Es poden amortitzar lliurament els elements nous de l’immobilitzat material amb un cost unitari que no excedeixi dels 300 euros, i amb un límit conjunt màxim de 25.000 euros per a cada període impositiu.

 • Si una entitat ha realitzat alguna operació de reestructuració, ha d’informar a l’Administració si aplicarà o no el règim fiscal especial atès que si no ho fa podrà ser sancionada amb una multa de 10.000 euros per a cada operació no informada.

 • Existeix l’obligació de revertir les pèrdues per deteriorament de la cartera que s’haguessin deduït en períodes anteriors, integrant-se en la base imposable un mínim de la quinta part de les pèrdues dels exercicis iniciats a partir d’1 de gener de 2016 i en els quatre exercicis següents.

 • Si es remunera el càrrec d’administrador ha d’estar previst estatutàriament per tal que les retribucions pagades tinguin la consideració de despesa fiscalment deduïble. La Llei de l’impost estableix expressament que no es considerarà una liberalitat la retribució als administradors per a les funcions d’alta direcció o per realitzar altres funcions derivades d’un contracte de caràcter laboral.

 • És important que a finals d’any es revisin les operacions amb les parts vinculades realitzades durant l’exercici i, si d’aquestes, el conjunt de les operacions realitzades amb una mateixa persona o entitat sobrepassa l’import conjunt anual de 250.000 euros, s’hauran de tenir ben documentades i justificades, tot d’acord amb el valor de mercat corresponent.

 • Si entre empreses del grup tenen contractat un préstec participatiu, s’ha de veure si és d’abans o després del 20 de juny de 2014 per a la deduïbilitat dels interessos, de manera que si el préstec és anterior a la data o és una pura renovació sense canvi de condicions no hi haurà problema, però si la concessió del préstec és posterior a aquesta data, els interessos no seran deduïbles per la prestatària i exempts per a la prestamista.


Reserva de capitalització

Si la societat incrementa els fons propis del 2017 respecte els del 2016, pot reduir la base imposable del període fins un màxim del 10% de l’increment d’aquests fons propis amb el límit del 10% de la base imposable de l’exercici previ a la reducció, sempre que aquest augment es mantingui durant 5 anys i es doti una reserva per l’import de la reducció. Amb tot això, cal veure si interessa aplicar aquest estalvi tot i la limitació que hi haurà en el repartiment de dividends i el manteniment dels fons propis.

Reserva d’anivellació

Aquesta reserva és d’aplicació només a les pimes i consisteix en una reducció del 10% de la base imposable prèvia. El fet de dotar-la ara representa un estalvi de l’impost que s’aplicarà amb les pèrdues dels pròxims 5 anys i, si aquestes no es produeixen, es convertirà en un diferiment de l’impost del 2017 al 2022 el qual s’haurà de revertir en la seva totalitat en el cinquè any. Aquesta reducció a la base imposable implica dotar una reserva pel mateix import de la reducció, i com aquesta serà indisponible durant els propers 5 anys també cal veure la seva conveniència pel fet que també limita el repartiment de dividends i la distribució del resultat de l’exercici.