EDITORIAL

Tal com fem cada principi d’any, us fem arribar el nostre quadern de novetats fiscals, comptables, mercantils i laborals. La profusa i contínua promulgació de normativa nova fa que no puguem baixar la guàrdia en cap moment. El cas és que esdevé fins i tot complicat complir amb tota la normativa existent. Val la pena comentar que a aquesta profusió malaltissa de normativa s’hi afegeix normalment …

>> Llegir més

NOVETATS FISCALS

IMPOST SOBRE LA RENDA
Transmissió dels drets de subscripció de valors cotitzats
Una de les novetats més destacables és que, a partir de l’1 de gener del 2017, l’import obtingut per la venda dels drets de subscripció tributarà com a guany patrimonial en lloc de minorar el valor d’adquisició de les accions, com fins ara. D’acord amb això, aquest guany estarà subjecte a una retenció del 19%…

>> Llegir més

NOVETATS LABORALS

Bases màximes (INCREMENT 3%) i mínimes (INCREMENT 8%) de cotització

  • Límit màxim: 3.751,20 euros/mes o 125,04 euros/dia
  • Límit mínim: 825,60 euros/mes o 27,52 euros/dia

Salari mínim interprofessional (SIM), increment del 8%

  • Salari mínim interprofessional diari: 23,59 euros …
>> Llegir més

NOVETATS COMPTABLES

Antecedents
Aprovació de la Llei d’auditoria de comptes, en la qual s’han recollit els canvis en el CdC i TRLSC per traslladar a l’ordenament jurídic la Directiva europea 2013/34/UE redactada amb la finalitat de simplificar les obligacions comptables de les petites empreses. Materialitzat en el Real Decreto 602/2016, de 2 de diciembre, por el que se modifican el Plan General de Contabilidad aprobado por el Real Decreto 1514/2007, de 16 de noviembre; el Plan General de Contabilidad de Pequeñas y Medianas Empresas aprobado …

>> Llegir més

BANCA

Entra en vigor l’obligació de la banca d’emetre informes sobre la solvència d’autònoms i de PIME
El dia 11 d’octubre del 2016 va entrar en vigor la Circular 6/2016 del Banc d’Espanya (BOE 11/07/16) dirigida a les entitats de crèdit i establiments financers de crèdit, nomenada Circular PIME. En aquesta circular s’especifica la metodologia de qualificació del risc previst a la Llei 5/2015, de 27 d’abril, de foment del finançament empresarial. Les entitats de crèdit estan obligades a facilitar a qualsevol autònom o PIME que ho desitgi la seva informació financera conforme a un model estandarditzat…

>> Llegir més

NOTIFICACIONS ELECTRÒNIQUES

El 2 d’octubre del 2016 va entrar en vigor la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques. Aquesta llei obliga a relacionar-se amb les administracions públiques de forma electrònica, en els tràmits de procediments administratius, almenys, els subjectes següents:

  • Persones jurídiques.
  • Entitats sense personalitat jurídica (incloses les comunitats de béns, herències adjacents i les comunitats de propietaris).
  • Professionals que exerceixin una…
>> Llegir més

CLÀUSULES SÒL

El Govern està treballant, des del dia després de la sentència europea del 21 de desembre que reconeix la retroactivitat total del diner de les clàusules sòl abusives, per oferir una via ràpida i eficaç que dissuadeixi el milió i mig d’afectats d’acudir als tribunals, emparant-se en aquesta doctrina judicial.
El primer esborrany, dissenyat com a Codi de bones pràctiques, va ser rebutjat pel PSOE. Tampoc va interessar a la banca ja que implicava reconèixer que tots ho havien fet malament.
El segon esborrany, que…

>> Llegir més

RESPONSABILITAT PENAL

RESPONSABILITAT PENAL DE L’EMPRESA: és obligació legal el compliance?
Les reformes del Codi Penal que es van fer a través de la LO 5/2010 i de la LO 1/2015 fan necessari que les empreses adoptin i implantin un model de prevenció de delictes com a requisit necessari per tal d’evitar possibles responsabilitats penals a l’empresa mateixa, als administradors i als directius. L’1 de juliol del 2015, a conseqüència de la reforma del Codi Penal, va entrar en vigor aquest requisit fonamental per a què les persones jurídiques…

>> Llegir més

PROTECCIÓ DE DADES

NOU REGLAMENT EUROPEU DE PROTECCIÓ DE DADES
El Reglament general de protecció de dades (RGPD), Reglament de la UE 2016/679, va entrar en vigor el 25 de maig de 2016, però no serà aplicable fins al 25 de maig de 2018. Aquest Reglament derogarà les actuals directives de protecció de dades i substitueix les lleis nacionals en tots els estats membres de la Unió Europea. El fet de posposar dos anys la seva aplicació permet a les organitzacions, empreses i organismes que puguin preparar-se de forma gradual …

>> Llegir més