En compliment d’allò que preveu l’article 10 de la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i comerç electrònic, s’informa que aquest lloc web i domini pertanyen a Assessoria Paredes SL, CIF B17424102, amb domicili social a la plaça Independència, núm. 10 (passatge Albéniz), 17001 Girona. Inscrita al Registre Mercantil de Girona, volum 741, llibre 0, full GI-14188.

Protecció de dades personals

Les dades de caràcter personal facilitades a través dels formularis accessibles des del lloc web, poden ser incloses en un fitxer, del qual Assessoria Paredes SL, és responsable. Aquestes dades poden ser tractades i utilitzades per agilitzar la nostra gestió i servei d’assessoria i poder proporcionar-vos informació que considerem d’interès referent a novetats, informació comercial i suport especialitzat en l’àmbit dels serveis d’assessoria que proporcionem a través d’Assessoria Paredes SL.

Podeu exercir els vostres drets d’accés, cancel·lació, rectificació i oposició, dirigint-nos un escrit a Assessoria Paredes SL amb domicili a la plaça Independència, núm. 10 (passatge Albéniz), 17001 Girona.

Propietat intel·lectual

La totalitat del contingut d’aquest lloc web està protegit pels drets de propietat industrial i intel·lectual que l’usuari d’aquest lloc web ha de respectar. Queda prohibida la reproducció, excepte per a ús privat, i la comunicació o distribució dels materials inclosos en aquest lloc web sense autorització expressa d’Assessoria Paredes SL.

El codi font, els dissenys gràfics, les imatges, les animacions, el software, els textos, així com la informació i els continguts que es recullen a http://www.aparedes.com/ o http://www.aparedes.cat/ són propietat d’Assessoria Paredes SL i no es permet la reproducció i/o publicació total o parcial del lloc web, ni el tractament informàtic, ni la distribució, ni la comunicació pública, ni la modificació o transformació d’aquest lloc web sense el permís previ i per escrit d’Assessoria Paredes SL.

Responsabilitats sobre els continguts

Tant l’accés a aquest web com l’ús que pugui fer-se de la informació que conté és responsabilitat exclusiva de qui ho realitza. Assessoria Paredes SL no respondrà de cap conseqüència, dany o perjudici que es pugui derivar d’aquest accés o ús de la informació, i per tant, expressament, eludeix tot tipus de responsabilitat per possibles danys o perjudicis de qualsevol mena que els seus usuaris poguessin sofrir per la utilització de dades incompletes, inexactes o no actualitzades.