Circular informativa 10/19 · 31 de maig de 2019


AUTÒNOMS 2019: CANVI BASE QUOTA – CANVI BASE QUOTA PER ALS AUTÒNOMS AMB MÉS DE 47 ANYS

La Llei 6/2017 estableix que els treballadors autònoms poden canviar fins a quatre vegades a l’any la base de cotització, i poden elegir l’altra dins dels límits mínim i màxim que els siguin aplicables en cada exercici. S’ha de preveure:

  • La sol·licitud formulada entre l’1 de gener i el 31 de març tindrà efectes l’1 d’abril.
  • La sol·licitud formulada entre l’1 d’abril i el 30 de juny tindrà efectes l’1 de juliol.
  • La sol·licitud formulada entre l’1 de juliol i el 30 de setembre tindrà efectes l’1 d’octubre.
  • La sol·licitud formulada entre l’1 d’octubre i el 31 de desembre tindrà efectes l’1 de gener de l’any següent.

És per això que els recordem que tenen l’oportunitat de MODIFICAR LA BASE DE COTITZACIÓ del Règim especial de treballadors autònoms i la quota a pagar, dins dels límits permesos atenent l’edat, fins al 30 de juny. Aquesta modificació tindrà efectes a partir de l’1 de juliol de 2019.

Si estan interessats en modificar-la (amb la finalitat d’augmentar la base de càlcul de la jubilació o la baixa d’Incapacitat Temporal), els agrairíem que ens ho facin saber amb la màxima antelació possible.

Adjuntem, a títol d’exemple, mostrem l’escala comparativa següent amb algunes opcions (imports vigents a partir 01-01-2019):

* 30 % = 28,30 % (contingències comunes) + 0,90 % (contingències professionals) + 0,7 % (cessament d’activitat) + 0,10 % (FP)

La base mínima de cotització de l’autònom que en algun moment de l’any 2018 i de manera simultània hagi tingut contractat 10 o més treballadors per compte d’altri, així com la de l’autònom societari, és de 1.214,10 euros mensuals.

Així mateix, els informem que els treballadors autònoms que a 1 de gener de 2019, tinguin 47 anys d’edat i cotitzin al RETA per una base inferior a 2.052,50 € mensuals no podran escollir una base superior a 2.077,80 €, llevat que exercitin la seva opció en tal sentit abans del 30 de juny de 2019. Aquesta modificació tindrà efectes a partir de l’1 de juliol de 2019.

Si es troben en aquest supòsit i volen canviar la situació, els agrairíem que ens ho fessin saber amb la màxima antelació possible.