13/2020- Prestació extraordinària per cessament d’activitat per als treballadors per compte pròpi o autònoms

Circular 13/20 · 30 de març de 2020 Prestació extraordinària per cessament d’activitat per als treballadors per compte pròpi o autònoms Amb motiu de la publicació del RD llei 8/2020, de 17 de març, de mesures urgents i extraordinàries per fer front a l’impacte econòmic i social del COVID-19, s’ha creat una prestació extraordinària por…

12/2020- NOU PERMÍS RETRIBUÏT RECUPERABLE OBLIGATORI

Circular 12/20 · 30 de març de 2020 per a les persones treballadores per compte d’altri que no prestin serveis essencials per reduir la mobilitat pel COVID-19 – RD-llei 10/2020 BOE 29-03-2020 Permís retribuït: Les persones treballadores per compte aliè que es trobin dins de l’àmbit d’aplicació d’aquest Reial decret-llei gaudiran d’un permís retribuït recuperable,…

10/2020- QÜESTIONS A TENIR EN COMPTE EN L’ÀMBIT FISCAL, COMPTABLE I MERCANTIL – COVID19

Circular 10/20 · 25 de març de 2020 RESUM DE LES PRINCIPALS QÜESTIONS A TENIR EN COMPTE EN L’ÀMBIT FISCAL, COMPTABLE I MERCANTIL – COVID19 MESURES FISCALS I TRIBUTÀRIES 1. Ajornament de pagament d’impostos per a Pimes S´estableix que es concedirà l’ajornament dels pagament dels deutes tributaris corresponents a totes les declaracions i autoliquidacions que…

8/2020- Mesures laborals COVID-19

Circular 8/20 · 13 de març de 2020 Mesures laborals COVID-19 Consideració excepcional com a situació assimilada a accident de treball dels períodes d’aïllament o contagi de les persones treballadores com a conseqüència de virus COVID-19. 1. A l’objecte de protegir la salut pública, es consideraran, amb caràcter excepcional, situació assimilada a accident de treball,…

EDITORIAL, març 2020

EDITORIAL, març 2020 Com és habitual us fem arribar la nostra circular de novetats fiscals, comptables i d’auditoria, mercantils, laborals i de protecció de dades. La creixent profusió normativa fa que cada any ens sigui més complicat decidir el seu contingut. Estem en un temps en què la “normativització”, l’excés de normativa (no només d’àmbit…