Article de fons

Modificació de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions i de la Llei 15/2010, de 5 de juliol, de modificació de la Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la que s’estableixen mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials, introduïdes per la Llei 18/2022, de 28 de setembre, de creació i creixement d’empreses…

>> Llegir més

EDITORIAL

Recordant els anys de pandèmia i la guerra continuada a l’est d’Europa, veiem la importància de tenir present els errors passats i les lliçons apreses. Estem en uns moments en què estan passant coses que mai ens haguéssim imaginat que posen de manifest la necessitat d’adaptació i polivalència…

>> Llegir més

NOVETATS LABORALS

Una de les novetats més destacades és la implementació d’un nou sistema de cotització a la Seguretat Social segons els rendiment anuals obtinguts per les activitats que es desenvolupen per compte pròpia. Així, a partir d’ara, les persones treballadores autònomes hauran d’ajustar la cotització a rendiments que prevegin obtenir, elegint la seva base de cotització, dins del tram que correspongui (dins dels 15 existents)…

>> Llegir més

NOVETATS FISCALS

Tal com ja és habitual, al començament de cada exercici es fa necessari repassar les novetats en matèria tributària. Aquest any, les noves mesures fiscals, són conseqüència, principalment, de la Llei 31/2022 de Pressupostos Generals de l’Estat; la Llei 38/2022 en relació amb el nou impost a les grans fortunes; així com el Reial decret 20/2022 de mesures econòmiques. Repassarem, doncs, amb detall les novetats que tenim publicades i vigents, seguint la mateixa línia que els anys anteriors…

>> Llegir més