Circular informativa 9/16


DECLARACIÓ DE LA RENDA I IMPOST SOBRE EL PATRIMONI 2015


El període de presentació de la declaració anual de l’impost sobre la renda de les persones físiques (IRPF) i de l’impost sobre el patrimoni acabarà el dia 30 de juny. Tot seguit trobareu els límits i la naturalesa de les retribucions que obliguen a la seva presentació.

Declaració de l’impost sobre la renda

Estan obligats a presentar la declaració els contribuents que superin els límits següents:

 • Rendiments del treball amb el límit de 22.000 euros bruts anuals, excepte en els casos següents, en els quals el límit és de 12.000 euros bruts anuals:
 • Quan s’obtinguin de més d’un pagador
 • Quan es cobrin pensions compensatòries no exemptes
 • Quan el pagador no estigui obligat a retenir
 • Rendiments del capital mobiliari i guanys patrimonials sotmesos a retenció o ingrés a compte amb el límit conjunt de 1.600 euros bruts anuals.
 • Rendes immobiliàries imputades, rendiments del capital mobiliari no subjectes a retenció derivats de lletres del tresor i subvencions per a l’adquisició d’habitatges de protecció oficial o preu taxat amb el límit conjunt de 1.000 euros anuals.
 • No han de presentar la declaració els contribuents amb rendes de treball, de capital, d’activitats professionals o guanys patrimonials amb el límit conjunt de 1.000 euros bruts anuals.

Declaració de l’impost sobre el patrimoni
Estan obligats a presentar la declaració els contribuents que superin el límit de béns i drets de 500.000 euros.

Documentació i dades necessàries per a la presentació

Les dades fiscals, la informació fiscal o l’esborrany de la declaració que l’Agència Tributària us fa arribar.

Rendiments del treball:

 • Certificats de l’empresa, en els quals hi consti el salari brut percebut i les retencions practicades. Els pensionistes poden sol·licitar un certificat en el banc o caixa on cobrin la pensió.
 • Aportacions a sindicats.
 • Quotes pagades als col·legis professionals.


Rendiments del capital mobiliari:

 • Certificats bancaris dels interessos cobrats per imposicions en comptes corrents, d’estalvi i a terme, lletres del tresor… Així com certificació dels dividends bruts percebuts d’accions i bons, i les retencions practicades.


Rendiments del capital immobiliari:

 • Finques d’ús propi: els rebuts de contribució.
 • Finques de lloguer: els rebuts de contribució i l’import dels lloguers percebuts.
 • Detall de despeses necessàries per a l’obtenció d’aquests ingressos.

Activitats empresarials, professionals o agràries:

 • Import dels ingressos de l’activitat (vendes, subvencions i autoconsums).
 • Import de les despeses de l’activitat (segons comptabilitat o llibres registre).

Guanys i pèrdues patrimonials:

 • Detall dels guanys i pèrdues patrimonials en les adquisicions o transmissions de béns mobles o immobles, indicant dates i imports dels preus d’adquisició i venda.


Justificants de deduccions:

 • Lloguer de l’habitatge habitual (només per als contractes anteriors al 24.04.98 amb dret a deducció de la renda de 1998).
 • Factures de les inversions en la construcció, ampliació o compra d’habitatge habitual, aportacions a comptes habitatge i, si escau, rebuts de crèdits satisfets.
 • Donacions a entitats públiques o associacions d’utilitat pública.
 • Aportacions a plans de pensions.


Detall i valoració de béns i drets a 31 de desembre de 2014.

Si desitgeu que us tramitem la presentació de la declaració, no dubteu en posar-vos en contacte amb nosaltres.