Circular 8/20 · 13 de març de 2020


Mesures laborals COVID-19

Consideració excepcional com a situació assimilada a accident de treball dels períodes d’aïllament o contagi de les persones treballadores com a conseqüència de virus COVID-19.

  • 1. A l’objecte de protegir la salut pública, es consideraran, amb caràcter excepcional, situació assimilada a accident de treball, exclusivament per a la prestació econòmica d’incapacitat temporal del sistema de Seguretat Social, aquells períodes d’aïllament o contagi de les persones treballadores provocat per el virus COVID-19.
  • 2. En ambdós casos la durada d’aquesta prestació excepcional vindrà determinada pel comunicat de baixa per aïllament i la corresponent alta.
  • 3. Podrà tenir dret a aquesta prestació la persona treballadora per compte propi o aliè que es trobi en la data del fet causant en situació d’alta en qualsevol dels règims de Seguretat Social.
  • 4. La data del fet causant serà la data en què s’acordi l’aïllament o malaltia de l’treballador, sense perjudici que l’informe de baixa s’expedeixi amb posterioritat a aquesta data.

Entrada en vigor del Reial decret llei 6/2020, de 10 de març, pel qual s’adopten determinades mesures urgents en l’àmbit econòmic i per a la protecció de la salut pública, que ha entrat en vigor en data 12 de març
(https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/11/pdfs/BOE-A-2020-3434.pdf)

Incapacitat Temporal

  • L’assistència mèdica així com el seu seguiment, serà assumit pel Servei Públic de Salut, seguint estrictament els criteris i protocols determinats pel Ministeri de Sanitat i les diferents conselleries de Salut. Servei públic de salut (telèfons d’emergència 061, 112, etc.)
  • Les baixes mèdiques relacionades amb el coronavirus, tant contacte / aïllament com a malaltia, seran emeses pel Servei Públic de Salut, independentment de l’ocupació de l’treballador afectat.
  • Aquestes baixes mèdiques seran emeses per Contingència Comuna amb uns codis específics habilitats a l’efecte que permetran identificar que es tracta d’una baixa assimilada a l’accident de treball com coronavirus, i que permetrà a les empreses que es descomptin a l’endemà com a accident de treball. En cas que no estiguin correctament identificades podran tenir problemes amb les liquidacions amb la Tresoreria General de la Seguretat Social.
  • De la mateixa manera, el servei públic de salut serà el responsable dels corresponents parts de Confirmació i l’Alta Mèdica.
  • Atès que no es tracta d’un accident de treball no serà necessari l’emissió de part d’accident per part de les empreses.
  • Els processos que s’acullen a aquest Reial decret són els iniciats a partir del dia 2020.03.12. No obstant això, s’està pendent d’una consulta a la Direcció General d’Ordenació de la Seguretat Social per si pogués tenir caràcter retroactiu.

Risc de l’embaràs i la lactància

El criteri emès per la Subdirecció general de l’INSS, un cop examinada la literatura mèdica i casuística d’altres països, s’ha arribat a la conclusió que el coronavirus no suposa un risc addicional per a l’embaràs. Per tant, no es tindrà en compte a l’hora de reconèixer aquesta prestació, aplicant els criteris de la guia SEGO.

És Recomana seguir els indicacions, Recomanacions i protocols que estableix el Departametn de Salut paper que fa a la prevenció, podeu consultar a:
http://canalsalut.gencat.cat/coronavirus