EDITORIAL

Tal com acostumem a fer cada any us fem arribar el nostre quadern de novetats per aquest exercici 2018. Veureu que, a part de les novetats fiscals, laborals, de protecció de dades, legals i de comptabilitat i auditoria, incorporem altra informació que considerem d’interès per a l’activitat empresarial, ja que està subjecta a tot aquest tipus de legislació. …

>> Llegir més

NOVETATS FISCALS

IMPOST SOBRE LA RENDA
Estimació directa: llei d’autònoms
L’aprovació de la nova llei de l’autònom ha suposat una sèrie de novetats fiscals que van entrar en vigor el dia 1 de gener passat, són:
En el cas d’afectació parcial de l’habitatge en l’exercici de l’activitat, s’estableix la deduïbilitat de les despeses de subministraments …

>> Llegir més

NOVETATS LABORALS

Bases màximes i mínimes de cotització

  • Límit màxim: 3.751,20 euros/mes o 125,04 euros/dia
  • Límit mínim: 858,60 euros/mes o 28,62 euros/dia

Salari mínim interprofessional (SIM)

  • Salari mínim interprofessional diari: 24,53 euros …
>> Llegir més

NOU INFORME D’AUDITORIA

La Llei 22/2015, de 20 de juliol, d’auditoria de comptes, amb el propòsit de recuperar la confiança dels usuaris en la informació financera auditada i reforçar la qualitat de les auditories i enfortir la independència dels auditors, suposa, entre d’altres, canvis significatius en els informes d’auditoria de comptes anuals d’exercicis iniciats a partir del 17 de juliol de 2016 i per a tots aquells treballs contractats o encarregats, independentment dels exercicis econòmics als quals es refereixen, …

>> Llegir més

NOU MARC REGULATORI DE PROTECCIÓ DE DADES

El proper 25 de maig de 2018 finalitza el termini d’aplicació i acreditació del compliment del nou marc regulador de protecció de dades (Reglament general europeu de protecció de dades 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, i el Projecte de la nova Llei orgànica de protecció de dades de caràcter personal 12/000013 publicat el 24 de novembre, amb la finalitat d’adoptar l’ordenament jurídic espanyol al susdit reglament).

Aquest nou marc regulador de protecció de dades s’alinea i s’homogeneïtza amb els actuals marcs de compliment normatiu …

>> Llegir més

ARTICLE

DEU ERRORS QUE UNA EMPRESA HA D’EVITAR EN LA TRANSFORMACIÓ DIGITAL
En el món corporatiu està de moda parlar de transformació digital. Cada sector s’afanya a encunyar els seus propis termes per demostrar que està a l’avantguarda en l’ús de noves tecnologies (legaltech, hackattones, legal desing…), moda que també triomfa en les empreses en general.
Però emprendre una transformació digital va més enllà de parlar d’aplicacions mòbils, serveis en un núvol o usar programes d’intel·ligència artificial.

>> Llegir més