EDITORIAL

Una vegada més us fem arribar el nostre quadern anual de novetats fiscals, comptables i d’auditoria, mercantils, laborals i de protecció de dades. Com sol ser habitual, la voracitat normativa de les nostres autoritats sembla que no té aturador i afegeix, any rere any, nova complexitat a la gestió de les nostres empreses. Com comentava un empresari del ram agrícola: “M’agradaria poder dedicar al meu negoci tot el temps que perdo emplenant papers i paperets per a l’Administració…”

>> Llegir més

NOVETATS FISCALS

IMPOST SOBRE LA RENDA DE LES PERSONES FÍSIQUES – IRPF
Prestacions per maternitat i paternitat
Com a conseqüència de la sentència del Tribunal Suprem, es declaren exemptes les
prestacions públiques següents:

  • Prestacions de maternitat i paternitat satisfetes per la Seguretat Social.
  • Retribució dels empleats públics durant els permisos de part, adopció o guarda i paternitat.
  • Prestacions reconegudes dels professionals no integrats en el règim de la Seguretat Social, per situacions iguals a les anteriors.
>> Llegir més

NOVETATS LABORALS

Bases màximes i mínimes de cotització
·Límit màxim: 4.070,10 euros/mes o 135,67 euros/dia
·Límit mínim: 1.050,00 euros/mes o 35,00 euros/dia
Salari mínim interprofessional (SIM)
·Salari mínim interprofessional diari: 30,00 euros
·Salari mínim interprofessional mensual: 900,00 euros
·Salari mínim interprofessional anual: 12.600,00 euros

>> Llegir més

NOVETATS EN PROTECCIÓ DE DADES

PROTECCIÓ DE DADES: LA NOVA ASSIGNATURA EMPRESARIAL
Des del passat 25 de maig de 2018, el Reglament general de protecció de dades (RGPD) és aplicable directament a tots els estats membres de la UE per tal d’uniformar, d’alguna manera, el marc legal en matèria de protecció de dades.
Tanmateix, el mateix RGPD deixa a la legislació nacional precisar determinats aspectes al seu criteri particular per tal de permetre ajustar la normativa nacional al nou marc jurídic.

>> Llegir més

RECORDATORI

DEDUCCIONS FISCALS PER DONATIUS A FUNDACIONS I ASSOCIACIONS
La Llei 49/2002, de 23 de desembre, de règim fiscal de les entitats sense fins lucratius i dels incentius fiscals al mecenatge, estableix deduccions tributàries aplicables tant a les persones físiques com a les societats que facin donatius a aquestes entitats reconegudes (fundacions o associacions d’utilitat pública).

>> Llegir més