Circular informativa 7/14


Declaració de la renda i impost sobre el patrimoni 2013

El període de presentació de la declaració anual de l’impost sobre la renda de les persones físiques (IRPF) i de l’impost sobre el patrimoni comença el dia 5 de maig i acaba el 30 de juny. Tot seguit trobareu els límits i la naturalesa de les retribucions que obliguen a la seva presentació.

DECLARACIÓ DE L’IMPOST SOBRE LA RENDA

Estan obligats a presentar la declaració els contribuents que superin els límits següents:

 1. Rendiments del treball amb el límit de 22.000 euros bruts anuals, excepte en els casos següents, en els quals el límit és de 11.200 euros bruts anuals:

  • Quan s’obtinguin de més d’un pagador
  • Quan es cobrin pensions compensatòries no exemptes
  • Quan el pagador no estigui obligat a retenir
 2. Rendiments del capital mobiliari i guanys patrimonials sotmesos a retenció o ingrés a compte amb el límit conjunt de 1.600 euros bruts anuals.

 3. Rendes immobiliàries imputades, rendiments del capital mobiliari no subjectes a retenció derivats de lletres del tresor i subvencions per a l’adquisició d’habitatges de protecció oficial o preu taxat amb el límit conjunt de 1.000 euros anuals.

No han de presentar la declaració els contribuents amb rendes de treball, de capital, d’activitats professionals o guanys patrimonials amb el límit conjunt de 1.000 euros bruts anuals i pèrdues patrimonials inferiors a 500 euros.


DECLARACIÓ DE L’IMPOST SOBRE EL PATRIMONI

Estan obligats a presentar la declaració els contribuents que superin el límit de béns i drets de 500.000 euros.


DOCUMENTACIÓ I DADES NECESSÀRIES PER A LA PRESENTACIÓ

 1. Les dades fiscals, la informació fiscal o l’esborrany de la declaració que l’Agència Tributària us fa arribar.

 2. Rendiments del treball:

  • Certificats de l’empresa, en els quals hi consti el salari brut percebut i les retencions practicades. Els pensionistes poden sol·licitar un certificat en el banc o caixa on cobrin la pensió.
  • Aportacions a sindicats.
  • Quotes pagades als col·legis professionals.
 3. Rendiments del capital mobiliari:

 4. Certificats bancaris dels interessos cobrats per imposicions en comptes corrents, d’estalvi i a terme, lletres del tresor… Així com certificació dels dividends bruts percebuts d’accions i bons, i les retencions practicades.

 5. Rendiments del capital immobiliari:

  • Finques d’ús propi: els rebuts de contribució.
  • Finques de lloguer: els rebuts de contribució i l’import dels lloguers percebuts.
  • Detall de despeses necessàries per a l’obtenció d’aquests ingressos.
 6. Activitats empresarials, professionals o agràries:

  • Import dels ingressos de l’activitat (vendes, subvencions i autoconsums).
  • Import de les despeses de l’activitat (segons comptabilitat o llibres registre).
 7. Guanys i pèrdues patrimonials:

 8. Detall dels guanys i pèrdues patrimonials en les adquisicions o transmissions de béns mobles o immobles, indicant dates i imports dels preus d’adquisició i venda.

 9. Justificants de deduccions:

  • Lloguer de l’habitatge habitual (només per als contractes anteriors al 24/04/98 amb dret a deducció de la renda de 1998).
  • Factures de les inversions en la construcció, ampliació o compra d’habitatge habitual, aportacions a comptes habitatge i, si escau, rebuts de crèdits satisfets.
  • Donacions a entitats públiques o associacions d’utilitat pública.
  • Aportacions a plans de pensions.
 10. Detall i valoració de béns i drets a 31 de desembre de 2013.

Si desitgeu que us tramitem la presentació de la declaració, us demanem que ens feu arribar les dades i la documentació que necessitem al més aviat possible.

Girona, abril del 2014