Circular informativa 4/17 · 1 de febrer de 2017


DECLARACIÓ ANUAL D’OPERACIONS AMB TERCERS, MODEL 347
DECLARACIÓ ANUAL D’ENTITATS EN RÈGIM D’ATRIBUCIÓ DE RENDES, MODEL 184


Us recordem que el dia 28 de febrer finalitza el termini per a la presentació de:

 1. Declaració anuals d’entitats en règim d’atribució de rendes, model 184
 2. Han de presentar-la les entitats en atribució de renda, com ara les societats civils. En aquesta declaració s’inclouen les rendes següents (calculades per diferència entre ingressos i despeses): rendiments capital mobiliari, rendiments capital immobiliari, rendiment activitats econòmiques, rendes comptabilitzades derivades d’Institucions d’inversió col·lectiva, guanys i pèrdues patrimonials.

 3. Declaració anual d’operacions amb tercers, model 347
 4. Pel que fa al model 347, declaració anual d’operacions amb tercers, d’un import superior a 3.005,06 euros (IVA inclòs) corresponents a l’exercici 2016.

  El subministrament de la informació és trimestral. Es presenta una única declaració anual, en la qual, la informació sobre les operacions realitzades es proporcionarà desglossada trimestralment, excepte la relativa als imports percebuts en metàl·lic superiors a 6.000 euros que es continuarà proporcionant de forma anual.

  Per poder presentar aquesta declaració necessitem un fitxer informàtic que inclogui:

  • NIF
  • Nom i cognoms o raó social
  • Localitat i codi postal
  • Import exacte del volum de compres o vendes

  NO HAN DE DECLARAR-SE:

  • Les factures de professionals i agricultors en les quals s’hagi efectuat retenció.
  • Les factures d’empresaris a mòduls en les quals s’hagi efectuat retenció.
  • Les adquisicions de segells i lletres.
  • Les operacions d’importació i exportació i els enviaments a Canàries, Ceuta i Melilla.
  • Els lliuraments i adquisicions intracomunitaris de béns.
  • Els arrendaments d’immobles pels quals s’hagi efectuat retenció.
  • Les operacions declarades en el model 340 (presentació telemàtica dels llibres registre d’IVA).

  HAN DE DECLARAR-SE:

  • Acomptes a clients i proveïdors.
  • Lloguers d’habitatges.
  • Primes d’assegurança pagades.
  • Indemnitzacions percebudes de les companyies d’assegurances.
  • Quantitats satisfetes a bancs per interessos i comissions.
  • Quotes de lísings.
  • Subvencions cobrades de qualsevol organisme públic.
  • Cobraments realitzats en efectiu per un import igual o superior a 6.000 euros anuals (cal sumar tots els cobraments de l’any del mateix client).
  • Quantitats percebudes per vendes d’immobles.
  • Operacions amb inversió del subjecte passiu.
  • Els empresaris inclosos en el règim d’estimació objectiva (IVA simplificat) han de declarar tant les factures emeses com les rebudes.
  • Obligació de presentar el model 347 les comunitats de béns en règim de propietat horitzontal així com les entitats o establiments de caràcter social.

  Si no es practica retenció en el lloguer de locals, han de declarar-se aquestes quantitats i tant l’arrendador com l’arrendatari han de consignar per separat la part que correspon a l’import de l’arrendament, amb independència d’altres operacions de compra o venda.

Si desitgeu que presentem les declaracions us demanem que, si no ho heu fet, ens feu arribar les dades necessàries al més aviat possible. És obligatòria la seva presentació via internet.

Us recordem que a la nostra pàgina web hi trobareu l’enllaç al calendari del contribuent 2017. Esperem les vostres indicacions i us saludem atentament.