Circular informativa 4/16


INFORMACIÓ LÍNIES DE FINANÇAMENT DE L’INSTITUT DE CRÈDIT OFICIAL (ICO) 2016


Us informem que l’ Institut de Crèdit Oficial (ICO) ha posat en marxa les LÍNIES DE FINANÇAMENT ICO 2016 per als AUTÒNOMS I EMPRESES.

 • LÍNIA ICO EMPRESES I EMPRENEDORS.

  Destinada als autònoms i empreses que realitzin inversió productiva a Espanya i/o necessitin cobrir les seves necessitats de liquiditat, amb independència del seu domicili social o fiscal i de si la major part del seu capital és espanyol o estranger.

  En els projectes d’inversió es consideren finançables: els actius fixos productius nous o de segona mà, els vehicles turisme que el seu preu no superi els 30.000 euros més l’IVA, els vehicles industrials es podran finançar en un 100%, l’adquisició d’empreses, l’IVA/IGIC, fins al 50% per a despeses de circulant vinculades a la inversió. L’import màxim del préstec és de 12,5 milions d’euros, en una o diverses operacions per client i any. En els projectes sense inversió, els préstecs destinats a finançar al 100% les necessitats de liquiditat es destinen a fer front a les despeses de circulant tals com despeses corrents, nòmines, pagaments a proveïdors, compra de mercaderia, etc.

  També poden sol∙licitar finançament a través d’aquesta línia, els particulars i comunitats de propietaris y les agrupacions de comunitats de propietaris per a la rehabilitació d’habitatge o edificis i/o la reforma dels seus elements comuns.

 • LÍNIA ICO GARANTIA SGR/SAECA 2016.

  Les operacions que comptin amb l’aval d’una societat de garantia recíproca (SGR) o d’una societat anònima estatal de caució agrària (SAECA) hauran de ser tramitades a través d’aquesta línia.

 • ICO CRÈDIT COMERCIAL 2016.

  És una nova línia del 2016 que està orientada a autònoms i empreses amb domicili social a Espanya que desitgin obtenir liquiditat mitjançant la bestreta de l’import de les factures procedents de la seva activitat comercial dins del territori nacional. Es podran anticipar les factures amb data de venciment no superior a 180 dies a comptar de la data de la signatura de l’operació. Es podrà finançar fins al 100% de la factura sempre que no superi l’import màxim de 12,5 milions d’euros de saldo viu per client i any, en una o diverses operacions.

 • LÍNIA ICO INTERNACIONALITZACIÓ 2016, tram I: inversió i liquiditat.

  Orientada a autònoms, empreses i entitats públiques i privades espanyoles (fundacions, ONG´s, Administració Pública…), incloent les domiciliades a Espanya, i aquelles que estan domiciliades a l’estranger i tenen majoria de capital espanyol, que realitzin inversions productives fora del territori nacional, inclosa l’adquisició d’empreses i també la creació d’empreses a l’estranger, i/o necessitin cobrir les seves necessitats de liquiditat.

 • LÍNIA ICO INTERNACIONALITZACIÓ 2016, tram II: exportadors mitjà i llarg termini.

  Destinada a finançar les empreses espanyoles per a la venda de béns o serveis, nous o de segona mà, amb ajornament de pagament a empreses amb domicili social fora d’Espanya (crèdit subministrador), a finançar empreses amb domicili social fora d’Espanya, per a l’adquisició de béns o serveis exportats per empreses amb domicili social a Espanya (crèdit comprador).

 • LÍNIA ICO EXPORTADORS 2016.

  Destinada a autònoms i empreses espanyoles que desitgin obtenir liquiditat mitjançant l’avançament de l’import de les factures derivades de la venda en ferm de béns i serveis realitzades a un deutor ubicat fora del territori nacional. Es podran anticipar les factures que procedeixin de l’activitat exportadora, que tinguin una data de venciment no superior a 180 dies a comptar des de la data de la firma de la operació.

 • LÍNIA ICO INNOVACIÓ FONS TECONOLÒGIC 2016.

  Destinada a les empreses considerades “innovadores”; la LÍNIA ICO PAGARÉS I BONS D’EMPRESE 2016 i la LÍNIA ICO FIDELITAT I CREIXEMENT 2016 per poder cancel∙lar un préstec de determinades línies ICO i formalitzar‐ne un de nou per a inversió en actius fixos productius o en liquiditat que millori les condicions financeres, sempre que es compleixin certs requisits.

Per ampliar informació sobre les línies ICO podeu consultar amb els bancs i caixes que hi tinguin subscrit conveni de col∙laboració. Adjuntem l’enllaç a la pàgina de l’Institut de crèdit Oficial: http://www.ico.es/web/ico/9

Girona, febrer del 2016