Circular informativa 4/15


RECLAMACIÓ DE LA RESPONSABILITAT PATRIMONIAL DE L’ESTAT PEL “CÈNTIM SANITARI” DEL PERÍODE 2002 A 2012

 

Us recordem que aquest mes de febrer de 2015 finalitza el termini per a la interposició de la reclamació de l’IVMDH “cèntim sanitari”, per la via de la responsabilitat patrimonial de l’Estat, del període comprès entre el 2002 i 2012.

Poden sol·licitar-la aquelles empreses que hagin suportat l’impost des de l’any 2002 i fins al 2012 i que puguin acreditar la repercussió del mateix (factures).

Les sol·licituds del període 2005-2009, que en el seu dia varen ser desestimades o que no varen rebre comunicació en cap sentit, podran incloure’s en aquesta reclamació. No es podrà reclamar per aquesta via els períodes prèviament reclamats per la via administrativa o judicial que es trobin en tràmit (pendents de resolució o sentència) o que hagin estat resolts favorablement.

Per tal de poder demostrar el dany patrimonial és imprescindible acreditar la repercussió de l’impost. Per tant, és necessari estar en disposició de les factures i, si fos possible, dels certificats de les empreses de mitjans de pagament que diguin que les factures han estat pagades i l’impost liquidat.

L’Administració té un termini de 6 mesos per a resoldre els procediments iniciats a instància de part. Transcorregut aquest termini el procediment pot entendre’s desestimat i pot interposar-se recurs ordinari davant la Jurisdicció del contenciós administratiu del Tribunal Suprem, contractant els serveis novament de l’advocat i d’un Procurador i abonant el corresponent pagament de les Taxes Judicials (quantitat fixa més un variable segons quantia reclamada).

El termini per presentar la reclamació per la via de la responsabilitat patrimonial de l’Estat finalitza al cap d’un any de la publicació de la sentència del Tribunal Europeu de Justícia (27 de febrer del 2014).

Per a qualsevol aclariment no dubteu en posar-vos en contacte.