Circular 27/20 · 9 de desembre de 2020


CANVI DE LA QUOTA D’AUTÒNOMS 2020


La Llei 6/2017 estableix que els treballadors autònoms poden canviar fins a quatre vegades a l’any la base de cotització, i poden elegir l’altra dins dels límits mínim i màxim que els siguin aplicables en cada exercici.

La sol·licitud formulada entre l’1 de gener i el 31 de març tindrà efectes l’1 d’abril.
La sol·licitud formulada entre l’1 d’abril i el 30 de juny tindrà efectes l’1 de juliol.
La sol·licitud formulada entre l’1 de juliol i el 30 de setembre tindrà efectes l’1 d’octubre.
La sol·licitud formulada entre l’1 d’octubre i el 31 de desembre tindrà efectes l’1 de gener de l’any següent.

Per aquest motiu, els recordem que tenen l’oportunitat de modificar la base de cotització del Règim especial de Treballadors autònoms i la quota a pagar, dins dels límits permesos segons l’edat, fins al 31 de desembre, per tenir efectes a partir de l’1 de gener.

Adjuntem, a títol d’exemple, escala comparativa amb algunes opcions amb els imports vigents el 2020:

(*) 30,3% = 28,30 % (contingències comunes) + 1,1% (contingències professionals – RDL 28/2018) + 0,8% (cessament d’activitat – RDL 28/2018) + 0,10% (FP). Els recordem que a partir de 2021, el tipus de cotització general serà del 30,6%, amb una quota a pagar de 288,98 aproximadament en el supòsit de cotitzar per la mínima, per aplicació de l’increment previst en el RDL 28/2018 en el tipus de cotització de contingències professionals i el de prestació per cessament d’activitat, que passa a ser de l’1,30% i el 0,9%, respectivament. Aquest nou tipus també està recollit en el projecte de llei de PGE de 2021.

La base mínima de cotització de l’autònom que en algun moment de l’any 2019 i de manera simultània hagi tingut contractats 10 o més treballadors per compte d’altri, així com la de l’autònom societari, és de 1.214,10 euros mensuals.

Els informem que el Projecte de llei de Pressupostos Generals de l’Estat de l’any 2021, encara en fase de tramitació, no incrementa les bases mínimes ni màximes d’aquest col.lectiu.

També els informem que els treballadors autònoms que estiguin cotitzant per qualsevol de les bases màximes d’aquest règim especial poden sol·licitar que la seva base de cotització s’incrementi automàticament en el mateix percentatge en què s’augmentin aquestes bases màximes. Així mateix, els treballadors autònoms que no estiguin cotitzant per qualsevol de les bases màximes poden sol·licitar que la seva base de cotització s’incrementi automàticament en el mateix percentatge en què s’augmentin les bases màximes de cotització d’aquest règim especial. En cap cas la base de cotització elegida pot ser superior al límit màxim que pugui afectar el treballador. La sol·licitud es pot fer durant tot l’any natural, i tindrà efectes des del dia 1 de gener de l’any següent.

Si esteu interessats en modificar la base de cotització o quota, els agrairíem que ens ho facin saber amb la màxima antelació possible.