Circular 23/18 · 16 de desembre del 2018


PLANIFICA LA DECLARACIÓ D’IRPF I DE l’IS DE 2018 ABANS QUE ACABI L’ANY


Un cop més arriba el cap d’any i amb ell el tradicional tancament fiscal, revisem una sèrie de consells i advertències sobre determinats aspectes de l’impost sobre la renda de les persones físiques que podem tenir en compte abans que acabi l’any per estalviar en la declaració de l’IRPF que presentarem el proper any.

Índex

Diferiment de rendes a l’exercici 2019
Substitució de rendes dineràries per determinades rendes en espècie
Persones pròximes a complir 65 anys
Reinversió de guanys patrimonials
Pla d’estalvi a llarg termini i PIES
Ajuts públics
Devolució d’interessos conseqüència de les clàusules sòl
Aportacions a sistemes de previsió social
Aprofiti la compensació de rendes
Possibilitat d’aplicar deduccions relacionades amb l’habitatge
Quotes d’afiliació i aportacions a partits polítics i quotes satisfetes a sindicats i als col·legis professionals
Millora en la deduïbilitat dels donatius
Recordatoris
COM ESTALVIAR EN L’IMPOST SOBRE SOCIETATS DEL 2018
Diferir rendes a l’exercici 2019
Entitat patrimonial i concepte d’activitat econòmica en el supòsit d’arrendament d’immobles
Operacions amb preu ajornat
Amortitzacions
Despeses no deduïbles
Despeses financeres
Valoració de determinats elements patrimonials
Exempció sobre dividends i rendes derivades de la transmissió de valors representatius de fons propis
Compensació de bases imposables negatives
Reserva de capitalització
Reserva d’anivellament
Deducció per inversions en produccions cinematogràfiques, sèries audiovisuals i espectacles en viu d’arts escèniques i musicals
Recordatoris

Diferiment de rendes a l’exercici 2019

Tot i que no es produirà una rebaixa en els tipus de gravamen, pot ser interessant diferir rendes a l’exercici 2019 sempre que sigui possible.

Si depèn de la seva elecció que li reconeguin un rendiment del capital mobiliari en els últims dies de 2018 o en els primers de 2019, pot triar la segona opció per diferir la generació de rendes a l’exercici següent.

El mateix passa amb els rendiments de capital immobiliari en què es poden anticipar unes despeses que necessàriament es vagin a incórrer, la qual cosa pot resultar interessant sempre que els ingressos superin a les despeses.

Pel que fa als rendiments d’activitats econòmiques determinats en el règim d’estimació directa, pot interessar ajornar les últimes vendes als primers dies del 2019 o anticipar despeses en els últims dies del 2018.

Substitució de rendes dineràries per determinades rendes en espècie

De cares el 2019 si treballa per compte d’altre li pot interessar pactar amb la seva empresa la substitució de rendes dineràries per determinades rendes en espècie que no tributen, com targetes de transport, tiquets-restaurant, programes de formació, tiquets-llar d’infants, assegurances mèdiques per al treballador, per al seu cònjuge i descendents, o el lliurament d’accions o participacions de la mateixa empresa o d’empreses del grup fins a 12.000 euros.

Una de les retribucions en espècie exemptes que sol utilitzar-se és la prestació del servei de menjador a través de fórmules indirectes, com documents similars, targetes o qualsevol mitjà electrònic de pagament que es lliuren al treballador, que des de l’1 de gener de 2018 la quantitat exempta és de 11 euros diaris.

Una altra de les retribucions en espècie exemptes, són els bons de transport que tenen el límit de 136,36 euros mensuals per empleat i el seu àmbit de validesa espacial ha de tenir en consideració les ubicacions corresponents a la residència i el centre de treball de l’empleat.

L’import de la retribució del treball en espècie exempta derivada de les primes satisfetes per assegurances de malaltia del treballador, del cònjuge o dels seus descendents és de 500 euros anuals per persona, si es tracta d’una persona amb discapacitat és de 1.500 euros anuals.

Si l’empresa li cedeix un vehicle com a retribució en espècie, des del punt de vista fiscal interessa que sigui eficient energèticament, ja que podrà reduir en la seva valoració com a renda en espècie fins a un 30% del seu valor.

Persones pròximes a complir 65 anys

Si compleix els 65 anys aviat i té en ment transmetre el seu habitatge habitual, i preveu que se li produirà un guany patrimonial, o bé vol constituir una hipoteca inversa sobre ell, potser li convingui esperar a complir aquesta edat i que així quedi exempt el guany que se li produeixi.

Si té una edat propera als 65 anys i té béns o drets que vol vendre per complementar la seva jubilació amb els quals espera obtenir un guany patrimonial, li pot convenir esperar a tenir aquesta edat i, amb l’import obtingut per la venda, constituir una renda vitalícia de com a màxim 240.000 euros en un termini de sis mesos des de la venda, i així no tributar pel guany patrimonial corresponent. Si el guany se li ha generat en el 2018 i decideix no constituir la renda fins l’exercici 2019, ha de comunicar la seva intenció en la declaració d’IRPF de l’exercici 2018.

Reinversió de guanys patrimonials

A part de l’exempció per reinversió per a majors de 65 anys que acabem de comentar, hi ha la possibilitat que determinats guanys patrimonials no tributin. Així, estarien exclosos de gravamen els guanys patrimonials que es posin de manifest a causa de la transmissió d’accions o participacions d’empreses de nova creació per les quals s’hagués practicat la deducció per inversió o subscripció d’accions o participacions en empreses de nova o recent creació, sempre que l’import total obtingut per la transmissió de les mateixes es reinverteixi en l’adquisició d’accions o participacions de les esmentades entitats. Si l’import reinvertit és inferior al total percebut, s’exclou de tributació la part proporcional que correspongui amb el reinvertit.

També estarien exclosos els guanys patrimonials obtinguts per la transmissió de l’habitatge habitual del contribuent, sempre que l’import obtingut per la transmissió es reinverteixi en l’adquisició d’un nou habitatge habitual en el termini de dos anys des de la transmissió (tant els precedents com els posteriors). D’aquesta manera es pot arribar a neutralitzar el pagament de l’impost per la plusvàlua de la venda. Si ha transmès el seu habitatge habitual el 2018 i té pensat reinvertir l’import obtingut en l’adquisició d’un de nou i encara no ho ha fet en l’exercici 2018, ha de comunicar la seva intenció en la declaració d’IRPF corresponent a aquest exercici.

Pla d’estalvi a llarg termini i PIES

Si té pensat contractar algun dipòsit, pot interessar contractar abans de final d’any un Pla d’Estalvi a llarg termini (bé sigui una assegurança individual d’estalvi a llarg termini -SIALP- o un compte individual d’estalvi a llarg termini -CIALP-) sempre que mantingui les imposicions en l’any 2018 i, almenys, durant els propers 5 anys. En aquest cas, no tributarà per la rendibilitat que produeixi sempre que la imposició no excedeixi de 5.000 euros, que es no retiri cap quantitat abans de finals de 2023 i que el rescat sigui en forma de capital.

Si és titular d’un Pla Individual d’Estalvi Sistemàtic (PIES) i han passat cinc anys des de la primera aportació, pot rescatar per constituir una renda vitalícia amb exempció de la rendibilitat generada. Recordeu que el límit màxim anual satisfet en concepte de primes és de 8.000 euros.

Ajuts públics

Ha de recordar, que si al llarg de 2018 ha rebut algun tipus d’ajut públic, aquest tributa en el seu IRPF de l’exercici en què es percep com a guany patrimonial. Ara bé, si l’ajut percebut ho és com a compensació pels defectes estructurals de construcció de l’habitatge habitual i està destinat a la reparació del mateix, podrà imputar per quartes parts en el període impositiu en què s’obtinguin i en els tres següents. El fet d’exercir aquesta opció li permetrà diferir la tributació.
Si ha estat mare i ha percebut en el 2018 la prestació per maternitat de la Seguretat Social, tingui en compte que recentment el Tribunal Suprem ha declarat que està exempta de l’IRPF i per tant en la declaració de l’exercici 2018, no s’han d’incloure com a rendiments del treball aquestes percepcions.

Devolució d’interessos conseqüència de les clàusules sòl

Recordeu que si al llarg de 2018 ha rebut la devolució dels interessos prèviament satisfets com a conseqüència de les clàusules sòl, tant si la devolució deriva d’un acord celebrat entre les parts com si és conseqüència d’una sentència judicial o d’un laude arbitral, no ha d’incloure en la seva declaració d’IRPF ni les quantitats percebudes com a conseqüència de la devolució dels interessos pagats (en efectiu o mitjançant mesures de compensació) ni els interessos indemnitzatoris reconeguts per aplicació de clàusules sòl d’interès. Sí que s’ha de fer una regularització en el cas que els interessos haguessin format part de la deducció per inversió habitual i en el cas que haguessin estat considerat despesa deduïble per determinar el rendiment del capital immobiliari o d’activitats econòmiques.

En el supòsit d’interessos retornats per entitats financeres que haguessin format part de la deducció per inversió habitual en exercicis anteriors, cal procedir també a la seva regularització, incloent els imports deduïts en la declaració de l’IRPF de l’exercici en què s’hagi produït la sentència, laude o acord amb l’entitat, però sense incloure els interessos de demora. No s’aplica la regularització respecte de les quantitats que es destinin directament per l’entitat financera a minorar el principal del préstec, després de l’acord amb el contribuent, sense que tampoc puguin considerar-se en la deducció per inversió en habitatge habitual.

Si el contribuent ha inclòs en declaracions d’exercicis anteriors els imports percebuts com a despesa deduïble per a la determinació dels rendiments per capital immobiliari o activitats econòmiques, ha de presentar la declaració complementària dels corresponents exercicis i eliminar aquestes despeses, sense sancions ni interessos de demora ni cap recàrrec, dins el termini comprès entre la data de la sentència, laude o acord i la finalització del següent termini de declaració de l’IRPF.

Aportacions a sistemes de previsió social

Un dels modes més freqüents d’estalviar impostos és l’aportació a sistemes de previsió social com plans i fons de pensions o mutualitats que permeten la reducció de la base imposable, amb uns límits.

L’aportació màxima que permet aplicar la reducció és de 8.000 euros anuals, independentment de l’edat que es tingui a l’hora de fer l’aportació, amb el límit del 30% de la suma dels rendiments nets del treball i d’activitats econòmiques.

Ara bé, les persones, les quals el cònjuge no obtingui rendiments nets del treball i/o activitats econòmiques, o aquestes siguin inferiors a 8.000 euros anuals, poden aportar al pla del cònjuge fins a un màxim de 2.500 euros anuals amb dret a reducció.

D’altra banda, en els plans de pensions de discapacitats, els límits són els següents:

 • Per a les aportacions de la persona amb discapacitat, el màxim és de 24.250 euros.
 • Per a les aportacions fetes per parents en línia recta o col·lateral fins al tercer grau, l’import no pot superar els 10.000 euros.

La suma de les aportacions realitzades pel discapacitat i els seus parents no pot excedir els 24.250 euros.

En relació amb el rescat de les prestacions, després de la reforma de la Llei de l’IRPF, es manté la possibilitat d’aplicar la reducció del 40% per al rescat en forma de capital de les aportacions realitzades abans del 2007, ara bé, només si treu els diners en l’exercici en què es produeixi la contingència assegurada o en els dos anys següents, de manera que si la contingència que dona lloc al cobrament de la prestació s’ha produït o es produirà en 2018, ha de cobrar la prestació en forma de capital com a molt tard fins al 31 de desembre de 2020. A l’hora de prendre la decisió de si rescatar o no s’ha de tenir en compte la resta de rendes que vagin a la base general, que també se sumen a les del rescat per determinar el tipus mitjà de gravamen, sent més convenient rescatar-lo quan les rendes en la seva totalitat siguin més baixes.

Aquells que es van jubilar el 2016 o per als que s’hagués produït en aquest any alguna de les contingències assegurades, han de recordar rescatar els seus estalvis en forma de capital durant el 2018 per aplicar la reducció.

Recordar també que hi ha un règim transitori per a les aportacions realitzades abans del 2007, en els supòsits en què la contingència s’hagi produït amb anterioritat a l’entrada en vigor de la reforma de l’impost, l’1 de gener de 2015. Així, si la contingència que permet el rescat va esdevenir en el 2010 o anteriors i vol beneficiar-se de la reducció del 40% de la prestació rebuda en forma de capital, ha de procedir al rescat abans del 31 de desembre de 2018. Si va tenir lloc de 2011 a 2014, el cobrament de la prestació ha de realitzar-ho abans que acabi el vuitè exercici següent al que va tenir lloc la contingència.

Aprofiti la compensació de rendes

En cas d’haver tingut en el 2018 guanys patrimonials per transmissió d’elements patrimonials, pot rebaixar el cost de l’IRPF transmetent altres elements patrimonials en què tingui pèrdues latents, ja que es resten les pèrdues dels guanys. En cas contrari, havent obtingut pèrdues patrimonials, pot aprofitar per reduir la tributació de guanys que pugui generar abans de final d’any, transmetent béns en els quals tingui plusvàlues.

En el supòsit d’haver tingut en algun exercici anterior algun saldo negatiu originat per la transmissió d’elements patrimonials i no han passat més de quatre anys des que es va generar, convindrà generar plusvàlues abans de final d’any, per tal de minimitzar la tributació mitjançant la compensació dels saldos negatius.

Els rendiments positius que integren la part de l’estalvi, com els procedents d’interessos o dividends, en 2018 poden reduir-se amb el saldo negatiu de la integració de guanys i pèrdues patrimonials originades per transmissions, fins a un màxim del 25% d’aquells. El saldo negatiu restant podrà compensar, dins el termini de quatre anys, el positiu procedent d’aquests rendiments que van a la part de l’estalvi.

Possibilitat d’aplicar deduccions relacionades amb l’habitatge

De la deducció per inversió en habitatge habitual, si vostè el va adquirir abans l’1 de gener de 2013 o va realitzar algun pagament a compte per a la seva construcció, es pot reduir fins al 15% de les quantitats invertides, amb un límit màxim de 9.040 euros, i sempre que s’hagi aplicat aquesta deducció per l’habitatge el 2012 o anys anteriors. En aquest cas, si encara no ha superat aquest límit, no oblidi plantejar l’estalvi que li pot suposar realitzar una amortització extraordinària maximitzant la deducció aplicada. D’altra banda, i sense tenir en compte la resta de factors, més enllà dels fiscals, no li convé amortitzar totalment el préstec que li va servir per finançar la seva adquisició.

Si viu en un habitatge arrendat pot ser que pugui tornar a practicar la desapareguda deducció per lloguer d’habitatge habitual si el lloguer és des d’abans de l’1.01.15, si ja havíeu practicat deduccions abans del 2015 i si la base imposable de la renda és inferior a 24.107,20 euros anuals. La deducció consisteix en el 10,05% de les quantitats satisfetes en el període impositiu, sent la base màxima de 9.040 euros, quan la base imposable sigui igual o inferior a 17.707,20 € anuals, reduint-se la base màxima quan la base imposable estigui compresa entre 17.707,20 i 24.107,20 € anuals. Per això, si es troba en aquestes circumstàncies, li convé en aquest cas no canviar de casa, prorrogant el contracte, o fins i tot signant un de nou amb modificacions, per seguir gaudint de la deducció.

Quotes d’afiliació i aportacions a partits polítics i quotes satisfetes a sindicats i als col·legis professionals

Tingueu present que donen dret a una deducció del 20% les quotes d’afiliació i les aportacions dels seus afiliats, adherits i simpatitzants a Partits Polítics, Federacions, Coalicions o Agrupacions d’Electors, sent la base màxima de la deducció de 600 euros anuals.

Així mateix, tenen la consideració de despeses deduïble per a la determinació dels rendiments de treball les quotes satisfetes a sindicats i als col·legis professionals, quan la col·legiació tingui caràcter obligatori per prestar els serveis laborals que el col·legiat presta al seu cap, en la part que correspongui als fins essencials d’aquestes institucions i amb el límit de 500 euros anuals.

Millora en la deduïbilitat dels donatius

Si necessita aprimar la quota a pagar de l’IRPF sent solidari, encara té temps. Recordeu que els primers 150 euros dels donatius efectuats a les entitats beneficiàries del mecenatge, donaran dret a una deducció del 75%. L’import que superi aquesta quantia tindrà dret a una desgravació addicional del 30%, i, amb l’objectiu de premiar la habitud, qui hagi donat durant els dos anys anteriors a la mateixa entitat un import igual o superior al de l’any anterior, per sobre dels 150 euros anuals, es beneficia d’una deducció del 35%. Com pot observar, és interessant fer aportacions creixents a les mateixes entitats ja que s’incrementa el percentatge de deducció.

Recordatoris

 • Si té un pis i vol llogar-lo, tingui present que li convé més llogar-lo com a habitatge permanent que com a oficina o lloguer de vacances.
 • Si vol transmetre béns o drets adquirits abans del 31 de desembre de 1994, tingui en compte que només podrà aplicar els coeficients d’abatiment antics que redueixen el guany patrimonial obtingut a les transmissions que, de forma acumulada, no superin més de 400.000 euros.
 • Si s’ha desplaçat a l’estranger per motius laborals sense perdre la seva residència fiscal, tingui present que els rendiments que hagi percebut per treballs efectivament realitzats a l’estranger gaudeixen d’exempció amb el límit màxim de 60.100 euros anuals quan compleixen determinats requisits.
 • Si és empresari o professional i es desplaça per motius de treball fora del domicili de la seva activitat es pot deduir, a partir d’aquest exercici 2018, les despeses de manutenció que pugui tenir en el desenvolupament de la seva activitat, sempre que, a més de tenir relació directa amb ella, es produeixin en establiments de restauració i hostaleria i s’abonin utilitzant qualsevol mitjà electrònic de pagament. Tot això amb el límit diari de les mateixes quanties establertes per a les dietes exceptuades de gravamen per a treballadors per compte aliè. És a dir, amb caràcter general 26,67 euros diaris si la despesa es produeix a Espanya o 48,08 euros si és a l’estranger. I, si a més, com a conseqüència del desplaçament es pernocta, aquestes quantitats es dupliquen.
 • Des de l’1 de gener de 2017 l’import obtingut per la transmissió dels drets de subscripció procedents de valors admesos a cotització tributa com a guany patrimonial per al transmitent i estan subjectes a un 19% de retenció, en lloc de minorar el valor d’adquisició dels valors com succeïa fins al 2016.
 • Si percep rendes d’un país estranger, tingui en compte que en l’IRPF ha de tributar per la seva renda mundial i, per tant, incloure-hi aquests rendiments.
 • Si obté rendiments per activitats econòmiques i determina el seu rendiment en estimació directa, normal o simplificada, són despeses deduïbles les primes d’assegurança de malaltia satisfetes pel contribuent per a la seva cobertura i la del seu cònjuge o fills menors de 25 anys que convisquin amb ell, amb el límit de 500 € anuals per cadascuna de les persones i de 1500 euros en cas que el contribuent, el seu cònjuge o fills menors siguin discapacitats.
 • Si obté rendiments per activitats econòmiques que du a terme en el seu domicili, i determina el seu rendiment en estimació directa, recordi que podrà considerar despesa deduïble aquelles derivades de la titularitat de l’habitatge com amortitzacions, l’IBI, els interessos, la taxa d’escombraries, l’assegurança o la comunitat de propietaris, en funció dels metres quadrats destinats a l’activitat en proporció el metres totals de l’habitatge. Des de l’1 de gener de 2018, les despeses de subministrament de l’habitatge també seran deduïbles en el percentatge que resulti d’aplicar el 30% a la proporció existent entre els metres quadrats de l’habitatge destinats a l’activitat respecte a la seva superfície total, llevat que es provi un percentatge superior o inferior.
 • Si és aficionat al joc en línia, com que el còmput de les pèrdues i guanys patrimonials obtinguts s’estableixen a nivell global, cal que pugui provar les pèrdues ja que només tributa pel guanys nets.
 • Si ha de presentar fora de termini la declaració de béns i drets a l’estranger, pot evitar la sanció i incloure, abans que li requereixin per a això, el valor dels béns i drets declarats com un guany patrimonial no justificat en la corresponent declaració de l’IRPF complementària.
 • Si té dret a cobrar la prestació per desocupació i vol engegar una activitat professional com a treballador autònom o com a soci treballador d’una cooperativa de treballa associat o societat laboral, li convé sol·licitar el cobrament de la prestació en la modalitat de pagament únic. D’aquesta manera no tributarà per ella, sempre que no cessi en l’activitat iniciada durant els 5 anys següents o mantingui les accions o participacions durant el mateix termini.
 • Si l’han acomiadat i la indemnització ha estat exempta, recordi que si és obligatòria no tributa el límit de 180.000 €, però tingui present que si en el termini de tres anys torna a ser contractat per la mateixa empresa o per una altra vinculada a ella, perd l’exempció i ha de presentar declaració complementària incloent l’import de la indemnització.
 • Si està pensant en transmetre participacions d’un fons d’inversió que li generaran guanys patrimonials, no oblidi que els traspassos entre fons d’inversió no tributen i podrà diferir el pagament d’impostos fins al reemborsament definitiu.
 • Recordeu que amb efectes des del 5 de juliol de 2018, s’ha incrementat la reducció per rendiments del treball, ampliant-se al mateix temps els límits màxims que permeten l’aplicació de les reduccions i l’import de la reducció.
 • Si és afortunat en algun premi de loteria, ho serà doblement ja que des del 5 de juliol de 2018 s’ha incrementat l’import exempt del gravamen especial sobre els premis de determinades loteries i apostes, passant de 2.500 euros a 40.000 euros. Per a l’exercici 2018 l’import exempt és de 10.000 euros i per al 2019 de 20.000 euros.
 • La deducció per maternitat s’ha incrementat en 1.000 euros quan el contribuent pagui en el període impositiu les despeses de custòdia del fill menor de tres anys en llars d’infants o centres d’educació infantil autoritzats, entenent-se per tals les quantitats satisfetes per la preinscripció i matrícula, l’assistència, horari general i ampliat, i l’alimentació, sempre que s’hagin produït per mesos complets i no tinguin la consideració de rendiments en espècie exempts.
 • També s’ha ampliat des del 5 de juliol de 2018 la quantia de la deducció per família nombrosa i també la deducció per persones amb discapacitat a càrrec en el cas de contribuents amb un cònjuge no separat legalment amb discapacitat, sempre que no tinguin rendes anuals, incloses les exemptes, superiors a 8.000 euros, amb una deducció de fins a 1.200 euros anuals.
 • Possibilitat d’aplicar deduccions relacionades amb inversió en empreses de nova o recent creació sempre que es compleixin una sèrie de requisits, tant pel que fa a la inversió realitzada com pel que fa a les accions o participacions de les societats en que es materialitza la inversió.
 • S’ha modificat l’obligació de declarar en el cas d’obtenció de guanys patrimonials derivats d’ajuts públics de menys de 1.000 euros anuals juntament amb rendiments derivats de lletres del Tresor i subvencions per a l’adquisició d’habitatges protegits o de preu taxat, eximint-se l’obligació de declarar. També s’ha elevat el llindar de l’obligació de declarar per als perceptors de rendiments del treball que procedeixin de més d’un pagador dels 12.000 als 14.000 euros.

COM ESTALVIAR EN L’IMPOST SOBRE SOCIETATS DEL 2018

Algunes decisions a prendre abans del tancament de l’exercici li poden suposar un estalvi en l’impost sobre societats. Abordem a continuació alguns aspectes que li convé recordar.

Diferir rendes a l’exercici 2019

Tot i que el tipus impositiu no varia, pot ser interessant diferir rendes a l’exercici 2019 avançant despeses en la mesura del que és convenient i retardant ingressos del 2018 al 2019, complint sempre els criteris d’imputació temporal.

Entitat patrimonial i concepte d’activitat econòmica en el supòsit d’arrendament d’immobles

Les entitats han de comprovar si poden ser qualificades com a societats patrimonials, situació que es produeix quan més del 50% de l’actiu està constituït per valors o elements no afectes, o quan s’entén que la societat no realitza una activitat econòmica, i això es compleix en la mitjana dels quatre trimestres de l’exercici.

La qualificació a l’entitat de societat patrimonial pot tenir molta transcendència pel fet que no li serà d’aplicació el règim de pimes, la compensació de bases imposables negatives o, en el cas de transmetre les seves participacions, no quedarà exempta la part de la renda que es correspongui amb les plusvàlues tàcites generades durant la tinença de la participació.

Es pot evitar que es consideri com a patrimonial una societat que es dedica al lloguer d’immobles si compte amb una persona contractada amb contracte laboral, a jornada complerta i amb càrrega de feina suficient. Si es tracta d’un grup d’empreses de l’article 42 del Codi de Comerç, la titularitat dels immobles pot tenir-la una empresa del grup i el treballador en una altre. A més, també cal saber que segons consultes recents no és necessari que l’empresa realitzi l’activitat econòmica amb mitjans materials propis sinó que aquests poden ser externalitzats a un tercer en base als conceptes d’autonomia, necessitat i realitat econòmica.

Operacions amb preu ajornat

Continua d’aplicació la nova regla de les operacions a termini per a tot tipus d’operacions, no solament a vendes i execucions d’obra, en la qual les operacions s’imputen segons l’exigibilitat dels terminis de cobrament i no quan aquests es cobrin com es feia abans.

Cal tenir present que si en una operació realitzada el 2018 es produeix algun incobrament, aquest s’ha de reconèixer com ingrés i si al final de l’exercici han passat 6 mesos des de l’exigibilitat del deute, llavors es pot deduir el deteriorament del crèdit. Sempre és convenient que tot l’anterior estigui ben suportat en un contracte en el qual quedi clar que és una operació a terminis i es reculli el venciment dels diferents pagaments, sinó es podria considerar una operació corrent amb un retard en el cobrament.

Amortitzacions

Convé revisar les amortitzacions comptabilitzades i veure si són les admeses fiscalment o hi ha la possibilitat d’aprofitar al màxim aquesta despesa per rebaixar la base imposable de l’impost.

Recordi que per aquest 2018 també s’ha de considerar l’ajust negatiu en la base imposable de l’impost derivat de la despesa per amortització que durant els períodes 2013 i 2014 no va ser fiscalment deduïble, i que des de l’exercici 2015 es va deduint anualment fins que quedi totalment revertida.

Per aquelles empreses que varen actualitzar balanços al 2013, també s’ha de considerar en aquest exercici l’amortització dels nous valors dels elements actualitzats, podent també eliminar el diferencial del tipus impositiu aplicant una deducció del 5%.

Quan a l’immobilitzat intangible, tots els actius s’amortitzaran segons la seva vida útil i quan aquesta no sigui estimable, s’estableix una despesa màxima deduïble del 5% anual. Atès que la norma comptable obliga a amortitzar de nou a tots aquests elements en 10 anys, la diferència entre el criteri comptable i el fiscal comportarà un ajust positiu en la base imposable de l’impost.

Si sou una pime i preveu que la plantilla mitja de l’any 2018 serà més gran que la del 2017, pot ser interessant invertir en elements nous de l’immobilitzat material o d’inversions immobiliàries afectes per tal d’aconseguir llibertat d’amortització a raó de 120.000 euros/any per a cada persona que hagi incrementat la plantilla en aquest exercici i es mantingui durant els 24 mesos següents.

Despeses no deduïbles

S’han d’identificar les despeses comptables que no són fiscalment deduïbles (retribució dels fons propis, les multes i sancions penals i administratives, els recàrrecs del període executiu i el recàrrec per declaració extemporània sense requeriment previ, les pèrdues del joc, els donatius i liberalitats, les despeses d’actuacions contraris a l’ordenament jurídic …) per tal de practicar els ajustaments extracomptables oportuns com diferències positives permanents al resultat comptable per trobar la base imposable de l’impost.

Si es remunera el càrrec d’administrador en una entitat això ha d’estar previst estatutàriament perquè les retribucions pagades tinguin la consideració de despeses deduïble. Expressament la Llei de l’impost estableix que no es considera una liberalitat i, per tant, sí despesa deduïble la retribució als administradors per l’exercici de funcions d’alta direcció o per realitzar altres funcions derivades d’un contracte de caràcter laboral.

Tingueu present que no són deduïbles les despeses derivades de l’extinció de la relació laboral comuna, especial, o d’una relació mercantil com és la dels administradors o membres de consells d’administració que excedeixin, per a cada perceptor, del més gran dels dos imports: 1.000.000 d’euros, o la indemnització laboral exempta.

Despeses financeres

Tingueu present que es limita la deducció de despeses financeres al menor dels següents imports: el 30% del benefici operatiu de l’exercici o un milió d’euros. Si es tracta d’un grup mercantil, aquestes magnituds es mesuraran a nivell de grup.

Més que una limitació en la deducció fiscal de les despeses financeres, ens trobem davant d’una limitació en la imputació temporal en cada exercici, en permetre que la part d’aquestes que no hagi estat objecte de deducció, ho sigui en els períodes impositius posteriors.

Valoració de determinats elements patrimonials

Quan es produeixen determinades operacions, la normativa fiscal obliga a prendre un valor diferent del comptable per determinar les rendes, positives o negatives. Les diferències generades per la substitució del valor comptable pel valor fiscal s’integren a la base imposable, en el període impositiu en què les mateixes motivin la meritació d’un ingrés o una despesa quan siguin elements patrimonials integrants de l’actiu circulant, en el període impositiu en què aquests es transmetin o es donin de baixa quan es tracti d’elements patrimonials no amortitzables integrants de l’immobilitzat, i en els períodes impositius que restin de vida útil quan es tracti d’elements patrimonials amortitzables integrants de l’immobilitzat. Finalment, tractant-se de serveis, s’integraran en el període en què es rebin.

L’entitat ha de revisar a finals d’any les operacions vinculades realitzades en el període impositiu.

Exempció sobre dividends i rendes derivades de la transmissió de valors representatius de fons propis

La normativa actual preveu que perquè els dividends rebuts de la filial o la renda obtinguda en el supòsit de transmissió d’accions estiguin exempts d’entitats residents, és necessari que el percentatge de participació sigui d’almenys el 5%, requisit que no serà necessari si el preu d’adquisició de la participació és de 20 milions d’euros o superior, sent també requisit imprescindible que la participació es mantingui almenys durant el període d’un any.

Si es tracta de participacions en entitats que no tinguin la residència fiscal en territori espanyol, s’exigeix ​​com a requisit addicional, per a l’aplicació de l’exempció pels dividends o per les plusvàlues quan es transmetin, que l’entitat hagi estat subjecta i no exempta per un impost estranger de naturalesa idèntica o anàloga a l’impost sobre societats, a un tipus nominal d’almenys el 10%, i es considera complert aquest requisit quan l’entitat participada sigui resident en un país amb el qual Espanya tingui subscrit un conveni per evitar la doble imposició internacional, que li sigui d’aplicació i que contingui clàusula d’intercanvi d’informació i sempre que no es tracti d’un paradís fiscal, excepte que resideixi en un Estat de la Unió Europea i s’acrediti motiu econòmic vàlid i la realització d’activitats econòmiques. Per tot això, si una entitat pensa establir-se a l’estranger a través d’una filial, ha de tenir en compte que li pot convenir fer-ho en un país amb conveni o, almenys, amb un tipus nominal per impost anàleg al nostre del 10% a fi d’assegurar-se l’exempció dels dividends repatriats i de les rendes obtingudes en la transmissió de les participacions de la societat.

Compensació de bases imposables negatives

Recordi que actualment és d’aplicació el límit del 70% de la base imposable prèvia a l’aplicació de la reserva de capitalització per a les empreses amb facturació inferior a 20 milions, del 50% de les que facturen entre 20 i 60 milions, i del 25% per a les que facturen més de 60 milions. No obstant, en tot cas es podran compensar dins el període impositiu bases imposables negatives fins a 1 milió d’euros, tot i que aquest superi el límit percentual indicat.

Com ja no existeix limitació temporal en la compensació de bases negatives, en una entitat de nova creació que al principi tingui pèrdues serà preferible ajornar la compensació al tercer exercici amb resultats positius per tal d’aprofitar els 2 primers el tipus impositiu especial del 15%.
Recordar que qualsevol entitat que generi durant el 2017 o hagi generat en exercicis anteriors bases imposables negatives, ha d’estar preparada per una comprovació plena en un període de prescripció ampliat de 10 anys. I tot i que hagi passat aquest període sense interrupcions, si queden bases imposables negatives per compensar en períodes no prescrits, és necessari que la societat conservi l’autoliquidació en la qual es va generar la base imposable, la comptabilitat i que s’hagin dipositat els comptes anuals al Registre mercantil. Tot això també és traslladable a les deduccions en quota pendents d’aplicar.

Reserva de capitalització

Si la societat incrementa els fons propis del 2018 respecte els del 2017, pot reduir la base imposable del període fins un màxim del 10% de l’increment d’aquests fons propis amb el límit del 10% de la base imposable de l’exercici previ a la reducció, sempre que aquest augment es mantingui durant 5 anys i es doti una reserva per l’import de la reducció. Amb tot això, cal veure si interessa aplicar aquest estalvi tot i la limitació que hi haurà en el repartiment de dividends i el manteniment dels fons propis.

Reserva d’anivellament

Aquesta reserva és d’aplicació només a les pimes i consisteix en una reducció del 10% de la base imposable prèvia. El fet de dotar-la ara representa un estalvi de l’impost que s’aplicarà amb les pèrdues dels pròxims 5 anys, i si aquestes no es produeixen, es convertirà en un diferiment de l’impost del 2017 al 2022 el qual s’haurà de revertir en la seva totalitat en el cinquè any. Aquesta reducció a la base imposable implica dotar una reserva pel mateix import de la reducció, i com aquesta serà indisponible durant els propers 5 anys també cal veure la seva conveniència pel fet que també limita el repartiment de dividends i la distribució del resultat de l’exercici.

Deducció per inversions en produccions cinematogràfiques, sèries audiovisuals i espectacles en viu d’arts escèniques i musicals

Amb efectes des del 5 de juliol de 2018, la Llei de pressupostos generals de l’Estat va introduir una modificació en la deducció per inversions en produccions cinematogràfiques, sèries audiovisuals i espectacles en viu d’arts escèniques i musicals, consistent en incorporar obligacions per als productors amb varis requisits formals de compliment, publicitat i cessió molt més restrictius que els que es requerien fins ara i que s’hauran de tenir en compte per tots aquells que vulguin aplicar aquesta deducció.

Recordatoris

 • Les despeses per atencions a clients i proveïdors que la seva deduïbilitat està limitada al 1% de l’import net de la xifra de negocis de l’exercici.
 • La deducció de les indemnitzacions per acomiadament o cessament de treballadors i directius altament qualificats està limitada al major dels dos imports: un milió o la indemnització laboral exempta.
 • Les despeses financeres tenen el límit per a la seva deduïbilitat del 30% del benefici operatiu de l’exercici, tot i que sempre serà deduïble fins a un milió d’euros.
 • Es poden amortitzar lliurament els elements nous de l’immobilitzat material amb un cost unitari que no excedeixi dels 300 euros, i amb un límit conjunt màxim de 25.000 euros per a cada període impositiu.
 • Si una entitat ha realitzat alguna operació de reestructuració, ha d’informar a l’Administració si aplicarà o no el règim fiscal especial, atès que si no ho fa podrà ser sancionada amb una multa de 10.000 euros per cada operació no informada.
 • Existeix l’obligació de revertir les pèrdues per deteriorament de la cartera que s’haguessin deduït en períodes anteriors, integrant-se en la base imposable un mínim de la quinta part de les pèrdues dels exercicis iniciats a partir d’1 de gener de 2016 i en els quatre exercicis següents.
 • Si es remunera el càrrec d’administrador ha d’estar previst estatutàriament per tal que les retribucions pagades tinguin la consideració de despesa fiscalment deduïble. La Llei de l’impost estableix expressament que no es considerarà una liberalitat la retribució als administradors per a les funcions d’alta direcció o per realitzar altres funcions derivades d’un contracte de caràcter laboral.
 • Es important que a finals d’any es revisin les operacions amb les parts vinculades realitzades durant l’exercici, i si d’aquestes el conjunt de les operacions realitzades amb una mateixa persona o entitat sobrepassa l’import conjunt anual de 250.000 euros s’hauran de tenir ben documentades i justificades, tot d’acord amb el valor de mercat corresponent.
 • Si entre empreses del grup tenen contractat un préstec participatiu, s’ha de veure si és d’abans o després del 20 de juny 2014 per a la deduïbilitat dels interessos, de manera que si el préstec és anterior a la data o és una pura renovació sense canvi de condicions no hi haurà problema però si la concessió del préstec és posterior a aquesta data, els interessos no seran deduïbles per la prestatària i exempts per a la prestamista.
 • El tipus aplicable a les entitats de nova creació és del 15% i serà aplicable en el primer període impositiu en què la base imposable resulti positiva i en el següent.
 • Perquè sigui deduïble la despesa pel deteriorament d’un crèdit degut per una entitat de dret públic, haurà de ser objecte d’un procediment judicial o arbitral, de manera que si la seva societat posseeix quantitats pendents de cobrament d’alguna d’elles, i preveu que no es cobraran en un termini raonable, pot iniciar un procediment arbitral per poder deduir-se aquesta quantitat.
 • Des del 5 de juliol de 2018, es preveu la possibilitat que l’Administració tributària pugui comprovar qualsevol de les circumstàncies determinants de la conversió d’actius per impost diferit en crèdit exigible davant de l’Administració tributària.