Circular 23/18 · 15 de desembre del 2019


PLANIFICA LA DECLARACIÓ DE L’IRPF DEL 2019

Abans no acabi l’any és el moment de planificar que es pot fer per tal d’aprofitar les possibilitats que queden per estalviar en la declaració de l’IRPF que presentarem el proper any.


ÍNDEX
PLANIFICA LA DECLARACIÓ DE L’IRPF DEL 2019
Diferiment de rendes
Substitució de rendes dineràries per determinades rendes en espècie
Persones pròximes a complir 65 anys
Reinversió de guanys patrimonials
Pla d’estalvi a llarg termini i PIES
Reducció de capital amb devolució d’aportacions
Ajuts públics
Aportacions a sistemes de previsió social
Aprofiti la compensació de rendes
Possibilitat d’aplicar deduccions relacionades amb l’habitatge
Quotes d’afiliació i aportacions a partits polítics i quotes satisfetes a sindicats i als col·legis professionals
Donatius
Recordatoris
COM ESTALVIAR EN L’IMPOST SOBRE SOCIETATS DEL 2019
Diferir rendes a l’exercici 2020
Entitat patrimonial i concepte d’activitat econòmica en el supòsit d’arrendament d’immobles
Operacions amb preu ajornat
Amortitzacions
Despeses no deduïbles
Despeses financeres
Valoració de determinats elements patrimonials
Exempció sobre dividends i rendes derivades de la transmissió de valors representatius de fons propis
Compensació de bases imposables negatives
Reserva de capitalització
Reserva d’anivellament
>Recordatoris

PLANIFICA LA DECLARACIÓ DE L’IRPF DEL 2019
Estan exempts de l’obligació a declarar el contribuents que obtinguin guanys patrimonials derivats d’ajuts públics que no arribin als 1.000 euros anuals juntament amb rendiments derivats de lletres del Tresor i subvencions per a l’adquisició d’habitatges protegits o de preu taxat. També s’exoneren de declarar els rendiments íntegres del capital mobiliari i guanys patrimonials sotmesos a retenció i ingressos acompte que no superin els 1.600 euros anuals, i els rendiments del treball que no superin els 22.000 euros o 14.000 euros quan procedeixin de més d’un pagador.
Si supera algun dels límits anteriors i té l’obligació de presentar la declaració de l’IRPF 2019, cal que tingui present els temes següents:

Diferiment de rendes
En la mesura que sigui possible, convé diferir rendes cap a l’exercici 2020 ja que d’aquesta manera es produeix un diferiment de l’impost.
Si pot decidir que li reconeguin un rendiment del capital mobiliari en els últims dies de 2019 o a primers de 2020, triï millor la segona opció per tal de diferir les rendes a l’exercici següent.
El mateix passa amb els rendiments del capital immobiliari, quan els ingressos superin les despeses es poden anticipar despeses certes que necessàriament es produiran més endavant.
Pel que fa als rendiments d’activitats econòmiques que es determinen dins el règim d’estimació directa, pot interessar ajornar les darreres vendes als primers dies del 2020 o anticipar despeses en els últims dies del 2019.

Substitució de rendes dineràries per determinades rendes en espècie

Tot i que a hores d’ara no pugui fer-se per aquest exercici, de cares el 2020 si treballa per compte d’altre li pot interessar pactar amb la seva empresa la substitució de rendes dineràries per determinades rendes en espècie que no tributen, com targetes de transport, tiquets-restaurant, programes de formació, tiquets-llar d’infants, assegurances mèdiques pel treballador, pel seu cònjuge i descendents, o el lliurament d’accions o participacions de la mateixa empresa o d’empreses del grup fins a 12.000 euros.
Una de les retribucions en espècie exemptes que sol utilitzar-se és la prestació del servei de menjador a través de fórmules indirectes, tals com tiquets-restaurants, vals menjar o documents similars, targetes o qualsevol mitjà electrònic de pagament que es lliurin al treballador fins als nou euros diaris. La quantitat exempta és de 11 euros diaris.
Una altra de les retribucions en espècie exemptes, són els bons de transport que tenen el límit de 136,36 euros mensuals per empleat sempre que es tingui en compte en l’àmbit espacial el lloc de residència i el centre de treball de l’empleat.
L’import de la retribució del treball en espècie exempta derivada de les primes satisfetes per assegurances de malaltia del treballador, del cònjuge o els seus descendents és de 500 euros anuals per persona i quan aquesta sigui una persona amb discapacitat, de 1.500 euros anuals.
Si l’empresa li cedeix un vehicle com a retribució en espècie, interessa que aquest sigui eficient energèticament ja que podrà reduir la renda fins un 30% del seu valor.

Persones pròximes a complir 65 anys
Si compleix els 65 anys aviat, té en ment transmetre el seu habitatge habitual i preveu que se li produirà un guany patrimonial, o bé vol constituir una hipoteca inversa sobre ell, potser li convingui esperar a complir aquesta edat i així li quedarà exempt el guany que es generi.
Pel mateix motiu, si té una edat propera als 65 anys i té béns o drets que vol vendre per complementar la seva jubilació amb els quals espera obtenir un guany patrimonial, millor esperar a tenir aquesta edat i, amb l’import obtingut per la venda, constituir una renda vitalícia d’un màxim de 240.000 euros en un termini de sis mesos des de la venda, d’aquesta manera no tributarà pel guany patrimonial corresponent. Si el guany s’ha generat al 2019 i decideix no constituir la renda fins l’exercici 2020, s’ha de comunicar en la declaració d’IRPF de l’exercici 2019.

Reinversió de guanys patrimonials
A part de l’exempció per reinversió per a majors de 65 anys que acabem de comentar, hi ha altres guanys patrimonials que no tributen, derivats de la transmissió d’accions o participacions d’empreses de nova creació per les quals s’hagués practicat la deducció per inversió o subscripció d’accions o participacions en empreses de nova o recent creació, sempre que l’import total obtingut de la venta es reinverteixi en l’adquisició de noves accions o participacions d’aquest tipus d’entitats. Si l’import reinvertit és inferior al total percebut, s’exclou de tributació la part proporcional que correspongui amb el reinvertit.
També estarien exclosos els guanys patrimonials obtinguts per la transmissió de l’habitatge habitual del contribuent, sempre que l’import obtingut per la transmissió es reinverteixi en l’adquisició d’un nou habitatge habitual en el termini de dos anys des de la transmissió (tant els precedents com els posteriors). Si es troba que ha transmès el seu habitatge habitual aquest any 2019 i té pensat reinvertir l’import de la venda en l’adquisició d’un nou habitatge però encara no ho ha fet, ha de comunicar aquesta intenció en la declaració d’IRPF de l’exercici 2019 perquè el guany patrimonial quedi exempt.

Pla d’estalvi a llarg termini i PIES
Si té pensat contractar algun dipòsit abans de finals d’any, pot interessar-li contractar un Pla d’estalvi a llarg termini (bé sigui una assegurança individual d’estalvi a llarg termini -SIALP, o un Compte individual d’estalvi a llarg termini, CIALP) i no tributar per a la rendibilitat que es generi, sempre que la imposició no excedeixi de 5.000 euros, que no es retiri cap quantitat en els propers 5 anys i que el rescat sigui en forma de capital.
Si és titular d’un Pla individual d’estalvi sistemàtic (PIES) i han passat cinc anys des de la primera aportació, pot rescatar-lo per a constituir una renda vitalícia amb exempció de la rendibilitat generada. Recordeu que el límit màxim anual satisfet en concepte de primes és de 8.000 euros.

Reducció de capital amb devolució d’aportacions
Si durant el 2019 ha fet una reducció de capital amb devolució d’aportacions, o bé repartit prima d’emissió d’una empresa que no cotitza, es pot aprofitar i, abans no acabi l’any, fer un repartiment de dividends dels mateixos imports que no tributarà, i disminuirà el valor de les accions fins al límit del rendiment del capital mobiliari de la reducció de capital amb devolució d’aportacions.

Ajuts públics
Ha de recordar que si al llarg de 2019 ha rebut algun tipus d’ajut públic, aquest tributarà en la renda com un guany patrimonial. Ara bé, si l’ajut percebut és per a la compensació dels defectes estructurals de construcció de l’habitatge habitual i està destinat a la reparació del mateix, podrà imputar per quartes parts en el període impositiu en què s’obtinguin i en els tres següents. El fet d’exercir aquesta opció li permetrà diferir la tributació.

Aportacions a sistemes de previsió social
Un dels modes més freqüents d’estalviar impostos és l’aportació a sistemes de previsió social com plans i fons de pensions o mutualitats que permeten la reducció de la base imposable, amb uns límits.
L’aportació màxima que permet aplicar la reducció és de 8.000 euros anuals, independentment de l’edat que es tingui a l’hora de fer l’aportació, amb el límit del 30% de la suma dels rendiments nets del treball i d’activitats econòmiques.
Ara bé, si el cònjuge no obté rendiments nets del treball i/o activitats econòmiques, o aquests són inferiors a 8.000 euros anuals, es pot fer una aportació a favor del pla del cònjuge fins un màxim de 2.500 euros anuals amb dret a reducció.
D’altra banda, en els plans de pensions de discapacitats, els límits són els següents:

 • Per a les aportacions de la persona amb discapacitat, el màxim és de 24.250 euros.
 • Per a les aportacions fetes per parents en línia recta o col·lateral fins al tercer grau, l’import no pot superar els 10.000 euros.

La suma de les aportacions realitzades per al discapacitat i els seus parents no pot excedir els 24.250 euros.
En relació amb el rescat de les prestacions, després de la reforma de la Llei de l’IRPF, es manté la possibilitat d’aplicar la reducció del 40% per al rescat en forma de capital de les aportacions realitzades abans del 2007, ara bé només si es treuen els diners en l’exercici en què es produeixi la contingència assegurada o en els dos anys següents, de manera que si la contingència que dona lloc al cobrament de la prestació s’ha produït o es produirà el 2019, ha de cobrar la prestació en forma de capital com a molt tard fins al 31 de desembre de 2021. A l’hora de prendre la decisió de si rescatar o no, s’ha de tenir en compte la resta de rendes que van a la base general i que se sumen a les del rescat per determinar el tipus mitjà de gravamen, sent més convenient rescatar-lo quan les rendes en la seva totalitat siguin més baixes.
Per aquells que es van jubilar el 2017 o per als que s’hagués produït en aquest any alguna de les contingències assegurades, han de rescatar els seus estalvis en forma de capital durant aquest 2019 per aplicar la reducció.
Cal recordar també que hi ha un règim transitori per a les aportacions realitzades abans de 2007, en els supòsits en què la contingència s’hagi produït amb anterioritat a l’entrada en vigor de la reforma de l’impost, l’1 de gener de 2015. Així, si la contingència que permet el rescat va esdevenir en 2011 o anteriors i vol beneficiar-se de la reducció del 40% de la prestació rebuda en forma de capital, ha de procedir al rescat abans del 31 de desembre de 2019, i si va tenir lloc entre 2011 i 2014, el cobrament de la prestació ha de realitzar-se abans no acabi el vuitè exercici següent al que va tenir lloc la contingència.

Aprofiti la compensació de rendes

Si aquest any 2019 ha generat algun guany patrimonial derivat de la transmissió d’elements patrimonials, pot rebaixar el cost de l’IRPF transmetent altres elements patrimonials en què tingui pèrdues latents, al restar-se les pèrdues dels guanys. Per contra, si té pèrdues patrimonials pot aprofitar-les i reduir la tributació de guanys patrimonials de transmissions de béns amb plusvàlues.
En el supòsit d’haver tingut en algun exercici anterior saldos negatius originats per la transmissió d’elements patrimonials i si no han passat més de quatre anys des que es varen generar, podrà generar plusvàlues abans de final d’any minimitzant la tributació mitjançant la compensació dels saldos negatius.
Els rendiments positius generats durant aquest 2019 procedents d’interessos i dividends, es poden reduir fins a un 25% amb el saldo negatiu de pèrdues de transmissions patrimonials, i si encara queda saldo negatiu d’aquests es podrà compensar amb els rendiments positius dels propers 4 anys i amb el límit anual indicat.

Possibilitat d’aplicar deduccions relacionades amb l’habitatge
De la deducció per inversió en habitatge habitual, si vostè va adquirir abans l’1 de gener de 2013 o va realitzar algun pagament a compte per a la seva construcció, es pot reduir fins al 15% de les quantitats invertides, amb un límit màxim de 9.040 euros, i sempre que s’hagi aplicat aquesta deducció per l’habitatge el 2012 o anys anteriors. En aquest cas, si encara no ha superat aquest límit, no oblidi plantejar l’estalvi que li pot suposar realitzar una amortització extraordinària maximitzant la deducció aplicada. Una vegada assolit el límit anual, des del punt de vista fiscal no li convé amortitzar totalment el préstec que li va servir per a finançar la seva adquisició.
Si viu en un habitatge arrendat pot ser que pugui seguir practicant la desapareguda deducció per lloguer d’habitatge habitual si té llogat aquest habitatge des d’abans de l’1 de gener de 2015, si ja hagués practicat deduccions amb anterioritat i si la seva base imposable és inferior a 24.107, 20 euros anuals. La deducció consisteix en el 10,05% de les quantitats satisfetes en el període impositiu, però considerant una base màxima de 9.040 euros quan la base imposable del contribuent sigui igual o inferior a 17.707,20 euros anuals, i d’una base màxima inferior per a les bases imposables compreses entre 17.707,20 euros i 24.107,20 euros anuals. Si es troba dins aquestes circumstàncies, li convé no canviar d’habitatge, prorrogant el contracte o, fins i tot, signar-ne un de nou amb modificacions per seguir gaudint de la deducció.

Quotes d’afiliació i aportacions a partits polítics i quotes satisfetes a sindicats i als col·legis professionals
Tingueu present que donen dret a una deducció del 20% les quotes d’afiliació i les aportacions dels seus afiliats, adherits i simpatitzants a partits polítics, federacions, coalicions o agrupacions d’electors, sent la base màxima de la deducció de 600 euros anuals.
Així mateix, tenen la consideració de despeses deduïbles per a la determinació dels rendiments de treball, les quotes satisfetes a sindicats i als col·legis professionals quan la col·legiació tingui caràcter obligatori per a prestar els serveis laborals, en la part que corresponguin als fins essencials d’aquestes institucions, i amb el límit de 500 euros anuals.

Donatius
Si necessita aprimar la quota a pagar de la seva renda, encara és a temps de fer-ho solidàriament. Recordeu que els primers 150 euros dels donatius efectuats a les entitats beneficiàries del mecenatge, donaran dret a una deducció del 75%, i l’import que superi aquesta quantia tindrà dret a una desgravació del 30%. A més, amb l’objectiu de premiar la fidelitat, qui hagi donat durant els dos anys anteriors a la mateixa entitat un import igual o superior al de l’any anterior, es beneficiarà d’una deducció del 35% de l’import del donatiu que superi els 150 euros. Com pot observar, és interessant fer aportacions creixents a les mateixes entitats, en incrementar el percentatge de deducció.

Recordatoris

 • Si té un pis i vol llogar-lo, tingui present que li convé més llogar-lo com a habitatge permanent que no com a oficina o lloguer de vacances, per tal de beneficiar-se d’una reducció del 60% del rendiment net.
 • Si vol transmetre béns o drets adquirits abans del 31 de desembre de 1994, tingui en compte que només podrà aplicar els coeficients d’abatiment que redueixen el guany patrimonial obtingut, per aquelles transmissions fetes a partir de l’1 de gener de 2015 i que de forma acumulada no superin un valor de transmissió de 400.000 euros.
 • Si s’ha desplaçat a l’estranger per motius laborals sense perdre la seva residència fiscal, tingui present que els rendiments que hagi percebut per treballs efectivament realitzats a l’estranger gaudeixen d’exempció, amb el límit màxim de 60.100 euros anuals. Però convé poder provar, entre altres requisits, que els serveis prestats produeixen una utilitat a l’entitat destinatària i que en el país on es realitza la feina s’aplica un impost similar a l’espanyol.
 • Si és empresari o professional i es desplaça per motius de treball fora del domicili de la seva activitat, es pot deduir les despeses de manutenció que pugui tenir en el desenvolupament de la seva activitat, sempre que, a més de tenir relació directa amb ella, es produeixin en establiments de restauració i hostaleria i s’abonin utilitzant qualsevol mitjà electrònic de pagament. Tot això amb el límit diari de les mateixes quanties establertes per a les dietes exceptuades de gravamen per a treballadors per compte aliè. És a dir, amb caràcter general, 26,67 euros diaris si la despesa es produeix a Espanya o 48,08 euros si és a l’estranger. I si a més , com a conseqüència del desplaçament es pernocta, aquestes quantitats es dupliquen.
 • Des l’1 de gener de 2017 el import obtingut per la transmissió de drets de subscripció procedents de valors admesos a cotització tributen com a guany patrimonial per al transmitent, subjectes a retenció del 19%, en comptes de minorar el valor d’adquisició dels valors com succeïa abans.
 • Si percep rendes d’un país estranger, tingui en compte que en l’IRPF ha de tributar per la seva renda mundial i incloure en la renda tots els rendiments obtinguts d’arreu.
 • Si obté rendiments per activitats econòmiques i determina el seu rendiment en estimació directa, normal o simplificada, són despeses deduïbles les primes d’assegurança de malaltia satisfetes pel contribuent per a la seva cobertura i la del seu cònjuge o fills menors de 25 anys que convisquin amb ell, amb el límit de 500 € anuals per cadascuna de les persones i de 1.500 € en el cas que el contribuent, el seu cònjuge o fills menors siguin discapacitats.
 • Si obté rendiments per activitats econòmiques que duu a terme en el seu domicili, i determina el seu rendiment en estimació directa, recordi que podrà considerar despesa deduïble aquelles derivades de la titularitat de l’habitatge com amortitzacions, l’IBI, els interessos, la taxa d’escombraries, l’assegurança o la comunitat de propietaris, en funció dels metres quadrats destinats a l’activitat en proporció el metres totals de l’habitatge. També les despeses de subministrament de l’habitatge seran deduïbles en el percentatge que resulti d’aplicar el 30% a la proporció existent entre els metres quadrats de l’habitatge destinats a l’activitat respecte a la seva superfície total, llevat que es provi un percentatge superior o inferior.
 • Si és aficionat al joc en línia, atès que el còmput de les pèrdues i guanys patrimonials obtinguts s’estableixen a nivell global, cal que pugui provar les pèrdues ja que només tributa pel guanys nets.
 • Si ha de presentar fora de termini la declaració de béns i drets a l’estranger i encara no li han requerit, pot evitar la sanció si realitza una declaració complementària a l’IRPF corresponent, incloent el valor dels béns i drets declarant-los com un guany patrimonial no justificat.
 • Si té dret a cobrar la prestació per desocupació i vol engegar una activitat professional com a treballador autònom o com a soci treballador d’una cooperativa o societat laboral, li convé sol·licitar el cobrament de la prestació en la modalitat de pagament únic i així no tributarà per aquesta prestació, sempre que es mantingui l’activitat de l’entitat, o les accions i participacions durant els 5 anys següents.
 • Si l’han acomiadat i la indemnització és obligatòria el límit exempt és fins a 180.000 euros, però ha de tenir present que si l’Administració pot provar que hi hagut un pacte entre empresari-treballador perdrà l’exempció, o bé si en el termini de tres anys torna a ser contractat per la mateixa empresa o per una altra vinculada a ella, també perdrà l’exempció i haurà de presentar declaració complementària incloent l’import de la indemnització.
 • Si està pensant en transmetre participacions d’un fons d’inversió a un altre amb guanys patrimonials, aquests no tributaran al ser traspassos entre fons d’inversió i podrà diferir el pagament d’impostos fins al reemborsament definitiu.
 • Si és afortunat en algun premi de loteria, ha de saber que es va incrementant l’import exempt del gravamen especial sobre els premis de determinades loteries i apostes, sent per l’exercici 2019 de 20.000 euros i pel 2020 l’import exempt serà de 40.000 euros.
 • Si durant 2019 ha rebut prestacions de maternitat o paternitat no les ha d’incloure en la seva declaració, tampoc si és professional i les rep d’alguna mutualitat alternativa a la Seguretat Social. Els permisos per part o adopció que puguin rebre els funcionaris tampoc tributen.
 • Es manté l’increment de 1.000 euros de la deducció per maternitat quan el contribuent pagui en el període impositiu les despeses de custòdia del fill menor de tres anys en llars d’infants o centres d’educació infantil autoritzats, entenent-se per tals les quantitats satisfetes per la preinscripció i matrícula, l’assistència, horari general i ampliat, i l’alimentació, sempre que s’hagin produït per mesos complets i no tinguin la consideració de rendiments en espècie exempts.
 • Les famílies nombroses tenen dret a una deducció de 1.200 euros anuals si són de tipus general (a partir de 3 fills) o de 2.400 euros si són de categoria especial (a partir de 5 fills), podent-se deduir fins a 600 euros anuals addicionals per a cada fill que sobrepassi el mínim de cada categoria.
 • Possibilitat d’aplicar deduccions del 30% de la inversió o subscripció d’accions o participacions en empreses de nova o recent creació, amb una base màxima de 60.000 € anuals i sempre que es compleixin uns requisits de permanència de la participació i del percentatge sobre el capital.
 • Si ha de rebre diners prestats o té intenció de prestar-los, li convé documentar l’operació amb un contracte privat i presentar-lo a l’òrgan de liquidació que donarà fe de la data de contractació i de la prova de gratuïtat davant de tercers, tot això perquè no pugui considerar-se una donació encoberta.

COM ESTALVIAR EN L’IMPOST SOBRE SOCIETATS DEL 2019

Algunes decisions a prendre abans del tancament de l’exercici li poden suposar un estalvi en l’impost sobre societats. Tot seguit comentem alguns aspectes que li convé recordar.

Diferir rendes a l’exercici 2020
Tot i que no hi ha d’haver cap variació del tipus impositiu, pot ser interessant diferir rendes a l’exercici 2020, avançant despeses que es produiran i passant ingressos del 2019 al 2020, complint sempre amb els criteris d’imputació temporal.

Entitat patrimonial i concepte d’activitat econòmica en el supòsit d’arrendament d’immobles
Les societats han d’assegurar-se que no puguin ser considerades per l’Administració com a societats patrimonials, situació que es produeix quan més del 50% de l’actiu està composat per valors o actius no afectes, o quan es considera que la societat no realitza cap activitat econòmica.
La qualificació a l’entitat de societat patrimonial pot tenir molta transcendència pel fet que no li serà d’aplicació el règim de pimes, la compensació de bases imposables negatives o, en el cas de transmetre les seves participacions, no quedarà exempta la part de la renda que es correspongui amb les plusvàlues tàcites generades durant la tinença de la participació.
Perquè no puguin considerar com una societat patrimonial una societat que es dedica al lloguer d’immobles, és necessari que tingui contractada una persona amb un contracte laboral a jornada complerta, que es dediqui a la gestió derivada del lloguer dels immobles i tingui un volum de càrrega i feina suficient. Atenent consultes recents no és necessari que l’empresa realitzi l’activitat econòmica amb mitjans materials propis sinó que aquests poden ser externalitzats a un tercer en base al concepte d’autonomia, necessitat i realitat econòmica. Si es tracta d’un grup d’empreses de l’article 42 del Codi de Comerç, la titularitat dels immobles la pot tenir una empresa del grup i el treballador pot estar contractat en una altra.

Operacions amb preu ajornat
Continua d’aplicació la nova regla de les operacions a termini per a tot tipus d’operacions, no solament a vendes i execucions d’obra, en la qual, les operacions s’imputen atenenet l’exigibilitat dels terminis de cobrament i no quan aquests es cobrin com es feia abans.
Cal tenir present que si en una operació realitzada el 2019 es produeix algun incobrament aquest s’ha de reconèixer com ingrés i, si al final de l’exercici han passat 6 mesos des de l’exigibilitat del deute, llavors es pot deduir el deteriorament del crèdit. Sempre és convenient que tot l’anterior estigui ben suportat en un contracte en el qual quedi clar que és una operació a terminis i s’hi reculli el venciment dels diferents pagaments, sinó es podria considerar una operació corrent amb un retard en el cobrament.

Amortitzacions
Convé revisar les amortitzacions comptabilitzades i veure si són les admeses fiscalment o hi ha la possibilitat d’aprofitar el màxim aquesta despesa per rebaixar la base imposable de l’impost.
Recordi que per aquest 2019 també s’ha de considerar l’ajust negatiu en la base imposable de l’impost derivat de la despesa per amortització que durant els períodes 2013 i 2014 no va ser fiscalment deduïble, i que des de l’exercici 2015 es va deduint anualment fins que quedi totalment revertida.
Per aquelles empreses que varen actualitzar balanços el 2012, també s’ha de considerar en aquest exercici la despesa d’amortització dels nous valors dels elements actualitzats, podent també eliminar el diferencial del tipus impositiu aplicant una deducció del 5%.
Quant a l’immobilitzat intangible, tots els actius s’amortitzaran atenent la seva vida útil i quan aquesta no sigui estimable, s’estableix una despesa màxima deduïble del 5% anual. Atès que la norma comptable obliga a amortitzar de nou tots aquests elements en 10 anys, la diferència entre el criteri comptable i el fiscal comportarà un ajust positiu en la base imposable de l’impost.
Si sou una pime i preveu que la plantilla mitja de l’any 2019 serà més gran que la del 2018, pot ser interessant invertir en elements nous de l’immobilitzat material o d’inversions immobiliàries afectes per tal d’aconseguir llibertat d’amortització a raó de 120.000 euros/any per a cada persona que hagi incrementat la plantilla en aquest exercici i aquesta plantilla mitja es mantingui durant els 24 mesos següents.

Despeses no deduïbles
S’han d’identificar les despeses comptables que no són fiscalment deduïbles (retribució dels fons propis, les multes i sancions penals i administratives, els recàrrecs del període executiu i el recàrrec per declaració extemporània sense requeriment previ, les pèrdues del joc, els donatius i liberalitats, les despeses d’actuacions contraries a l’ordenament jurídic …), de les quals s’hauran de fer el ajustaments extracomptables corresponents per a la determinació de la base imposable de l’exercici.
El fet que es remuneri el càrrec d’administrador en una entitat ha d’estar previst estatutàriament perquè les retribucions pagades tinguin la consideració de despeses deduïble. La Llei de l’impost estableix de forma expressa que no es considera una lliberalitat i, per tant, despesa deduïble la retribució als administradors per a l’exercici de funcions d’alta direcció o per realitzar altres funcions derivades d’un contracte de caràcter laboral.
Tingueu present que no són deduïbles les despeses derivades de l’extinció de la relació laboral comuna, especial, o d’una relació mercantil com és la dels administradors o membres de consells d’administració que excedeixin, per a cada perceptor, del més gran dels dos imports: 1.000.000 d’euros, o la indemnització laboral exempta.

Despeses financeres
Se segueix limitant la deducció de les despeses financeres al menor dels següents imports: el 30% del benefici operatiu de l’exercici o d’un milió d’euros. Si es tracta d’un grup mercantil, aquestes magnituds es mesuraran a nivell de grup.
Més que una limitació en la deducció fiscal de les despeses financeres, ens trobem davant d’una limitació en la imputació temporal en cada exercici, ja que permet que la part d’aquestes despeses que no hagi estat objecte de deducció ho sigui en els períodes impositius posteriors.

Valoració de determinats elements patrimonials
Quan es produeixen determinades operacions, la normativa fiscal obliga a prendre un valor diferent del comptable per determinar les rendes, positives o negatives. Les diferències generades per la substitució del valor comptable pel valor fiscal s’integren a la base imposable, en el període impositiu en què les mateixes motivin la meritació d’un ingrés o una despesa quan siguin elements patrimonials integrants de l’actiu circulant, en el període impositiu en què aquests es transmetin o es donin de baixa quan es tracti d’elements patrimonials no amortitzables integrants de l’immobilitzat, i en els períodes impositius que restin de vida útil quan es tracti d’elements patrimonials amortitzables integrants de l’immobilitzat. Finalment, tractant-se de serveis, s’integraran en el període en què es rebin.

Exempció sobre dividends i rendes derivades de la transmissió de valors representatius de fons propis
La normativa actual preveu que, perquè els dividends rebuts de la filial o la renda obtinguda en el supòsit de transmissió d’accions d’entitats residents estiguin exempts, és necessari que el percentatge de participació sigui d’almenys el 5% . Aquest requisit no serà necessari si el preu d’adquisició de la participació és de 20 milions d’euros o superior, sent també requisit imprescindible que la participació es mantingui almenys durant el període d’un any.
Si es tracta de participacions en entitats que no tinguin la residència fiscal en territori espanyol, per a l’aplicació de l’exempció pels dividends o per les plusvàlues quan es transmetin, s’exigeix ​​com a requisit addicional que l’entitat hagi estat subjecta i no exempta per un impost estranger de naturalesa idèntica o anàloga a l’impost sobre societats, a un tipus nominal de almenys el 10%, i es considera complert aquest requisit, quan l’entitat participada sigui resident en un país amb el qual Espanya tingui subscrit un conveni per evitar la doble imposició internacional que li sigui d’aplicació i que contingui clàusula d’intercanvi d’informació i, sempre i quan no es tracti d’un paradís fiscal, excepte que resideixi en un Estat de la Unió Europea i s’acrediti motiu econòmic vàlid i la realització d’activitats econòmiques. Per tot això, si una entitat pensa establir-se a l’estranger a través d’una filial, ha de tenir en compte que li pot convenir fer-ho en un país amb conveni o, almenys, amb un tipus nominal per impost anàleg al nostre del 10% a fi d’assegurar-se l’exempció dels dividends repatriats i de les rendes obtingudes en la transmissió de les participacions de la societat.

Compensació de bases imposables negatives
Recordi que actualment és d’aplicació el límit del 70% de la base imposable prèvia a l’aplicació de la reserva de capitalització per a les empreses amb facturació inferior a 20 milions, del 50% de les que facturen entre 20 i 60 milions, i del 25% per a les que facturen més de 60 milions. No obstant, en tot cas es podran compensar dins el període impositiu bases imposables negatives fins a 1 milió d’euros, tot i que aquest superi el límit percentual indicat.
Com ja no existeix limitació temporal en la compensació de bases negatives, en una entitat de nova creació que al principi tingui pèrdues, serà preferible ajornar la compensació al tercer exercici amb resultats positius per tal d’aprofitar el tipus impositiu especial del 15% els 2 primes anys.
Recordar que qualsevol entitat que el 2017 generi, o hagi generat en exercicis anteriors, bases imposables negatives, ha d’estar preparada per una comprovació plena en un període de prescripció ampliat de 10 anys. I tot i que hagi passat aquest període sense interrupcions, si queden bases imposables negatives per compensar en períodes no prescrits, és necessari que la societat conservi l’autoliquidació, en la qual es va generar la base imposable, la comptabilitat i que s’hagin dipositat els comptes anuals al Registre mercantil. Tot això també és traslladable a les deduccions en quota pendents d’aplicar.

Reserva de capitalització
Si la societat incrementa els fons propis del 2019 respecte els del 2018, pot reduir la base imposable del període fins un màxim del 10% de l’increment d’aquests fons propis amb el límit del 10% de la base imposable de l’exercici previ a la reducció, sempre que aquest augment es mantingui durant 5 anys i que es doti una reserva per l’import de la reducció. Tot i això, cal veure si interessa aplicar aquest estalvi atesa la limitació que hi haurà en el repartiment de dividends i el manteniment dels fons propis.

Reserva d’anivellament
Aquesta reserva és d’aplicació només a les pimes i consisteix en una reducció del 10% de la base imposable prèvia. El fet de dotar-la ara representa un estalvi de l’impost que s’aplicarà amb les pèrdues dels pròxims 5 anys, i si aquestes no es produeixen, es convertirà en un diferiment de l’impost del 2019 al 2024, el qual s’haurà de revertir en la seva totalitat en el cinquè any. Aquesta reducció a la base imposable implica dotar una reserva pel mateix import de la reducció i, com que aquesta serà indisponible durant els propers 5 anys cal veure la conveniència d’aplicar-la pel fet que limita el repartiment de dividends i la distribució del resultat de l’exercici.

Recordatoris

 • Només podrà deduir despeses per atencions a clients i proveïdors com a màxim l’1% de l’import net de la xifra de negocis de l’exercici.
 • La deducció de les indemnitzacions per acomiadament o cessament de treballadors i directius altament qualificats està limitada al major dels dos imports: un milió o la indemnització laboral exempta.
 • Les despeses financeres tenen el límit per a la seva deduïbilitat del 30% del benefici operatiu de l’exercici, tot i que sempre serà deduïble fins a un milió d’euros.
 • Es poden amortitzar lliurement els elements nous de l’immobilitzat material amb un cost unitari que no excedeixi dels 300 euros, i amb un límit conjunt màxim de 25.000 euros per a cada període impositiu.
 • Si una entitat ha realitzat alguna operació de reestructuració, ha d’informar a l’Administració si aplicarà o no el règim fiscal especial atès que si no ho fa podrà ser sancionada amb una multa de 10.000 euros per a cada operació no informada.
 • Existeix l’obligació de revertir les pèrdues per deteriorament de la cartera que s’haguessin deduït en períodes anteriors, integrant-se en la base imposable un mínim de la quinta part de les pèrdues dels exercicis iniciats a partir d’1 de gener de 2016 i en els quatre exercicis següents.
 • Si es remunera el càrrec d’administrador ha d’estar previst estatutàriament per tal que les retribucions pagades tinguin la consideració de despesa fiscalment deduïble. La Llei de l’impost estableix expressament que no es considerarà una liberalitat la retribució als administradors per a les funcions d’alta direcció o per a realitzar altres funcions derivades d’un contracte de caràcter laboral.
 • És important que a finals d’any es revisin les operacions amb les parts vinculades realitzades durant l’exercici i, si d’aquestes, el conjunt de les operacions realitzades amb una mateixa persona o entitat sobrepassa l’import conjunt anual de 250.000 euros s’hauran de tenir ben documentades i justificades, tot d’acord amb el valor de mercat corresponent.
 • Si entre empreses del grup tenen contractat un préstec participatiu, s’ha de veure si és d’abans o després del 20 de juny 2014 per a la deduïbilitat dels interessos, de manera que si el préstec és anterior a la data o és una pura renovació sense canvi de condicions no hi haurà problema però si la concessió del préstec és posterior a aquesta data, els interessos no seran deduïbles per la prestatària i exempts per a la prestamista.
 • El tipus aplicable a les entitats de nova creació és del 15% i serà aplicable en el primer període impositiu en què la base imposable resulti positiva i en el següent.
 • Perquè sigui fiscalment deduïble el deteriorament d’un crèdit d’una entitat de dret públic, és necessari que s’hagi iniciat un procediment judicial o arbitral de les quantitat pendents de cobrament i de les quals es preveu que no es cobraran en un termini raonable.