9/2023- NOVETATS PER A L’ANY 2023

Article de fons Modificació de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions i de la Llei 15/2010, de 5 de juliol, de modificació de la Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la que s’estableixen mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials, introduïdes per la Llei 18/2022, de 28…