Circular informativa 20/18 · 15 d’octubre del 2018


INFORMATIVA: RECLAMACIÓ PRESTACIONS MATERNITAT

El Tribunal Suprem ha declarat que les prestacions rebudes per maternitat estan exemptes de l’impost sobre la renda de les persones físiques. Això permet que les persones beneficiàries puguin sol·licitar la devolució dels imports tributats.

El Tribunal considera que aquestes prestacions, rebudes de l’Institut Nacional de la Seguretat Social, han de considerar-se incloses entre les rendes que la Llei de l’impost sobre la renda de les persones físiques declara com exemptes.

Aquesta sentència permet que totes les persones beneficiàries d’aquestes prestacions durant els exercicis que no han prescrit (2014, 2015, 2016 i 2017) puguin sol·licitar la devolució de les quantitats tributades pels imports rebuts, atès que l’Agència Tributària no té previst la devolució d’ofici. Per qui va tenir fills el 2013 podrà reclamar la devolució d’ingressos indeguts de la part de la prestació que va cobrar l’any 2014.

Quedem a la vostra disposició per a qualsevol consulta o aclariment.