Circular informativa 19/17 · 25 d’octubre del 2017


NOU MODEL 232 DE DECLARACIÓ INFORMATIVA D’OPERACIONS VINCULADES I D’OPERACIONS I SITUACIONS RELACIONES AMB PAÏSOS O TERRITORIS CONSIDERATS COM A PARADISOS FISCALS

A partir de l’exercici 2016 s’han suprimit de la declaració de l’impost sobre societats, model 200, els quadres informatius referents a:

 1. Quadre d’informació d’operacions amb persones o entitats vinculades, art. 13.4 RIS.
 2. Quadre d’informació d’operacions amb persones o entitats vinculades en cas d’aplicació de la reducció de rendes procedents de determinats actius intangibles, art. 23 i DT 20a LIS.
 3. Quadre d’informació relatiu a operacions i situacions relacionats amb països o territoris considerats com a paradisos fiscals.

Aquesta informació s’ha traslladat a la nova declaració informativa model 232.

FORMA I TERMINI DE PRESENTACIÓ

El model 232 serà d’aplicació per als exercicis iniciats a partir de l’1 de gener de 2016 i s’haurà de presentar de forma obligatòria per via electrònica a través de la seu electrònica de l’AEAT.

La presentació del model 232 s’haurà de realitzar el mes següent als deu mesos posteriors a la conclusió del període impositiu al qual es refereix la informació que s’ha de subministrar. És a dir, els contribuents que tanquin el seu exercici a 31 de desembre, disposaran de tot el mes de novembre de l’any següent per a la presentació del model 232.

El termini de presentació del model 232 per als períodes impositius iniciats el 2016 que finalitzin abans del 31 de desembre del 2016, serà del dia 1 al 30 de novembre següents a la finalització del període impositiu al qual es refereixi la informació a subministrar.


QUADRES INFORMATIUS QUE S’HAN TRASLLADAT AL MODEL 232 (informació a declarar)

1- Quadre d’Informació d’operacions amb persones o entitats vinculades (art. 13.4 RIS)
Els obligats a complimentar la informació d’operacions amb persones o entitats vinculades seran :

 • Els contribuents de l’impost sobre societats (IS) i els de l’impost sobre la renda de no residents (IRNR) amb establiment permanent
 • Les entitats en règim d’atribució de rendes constituïdes a l’estranger amb presència en el territori espanyol

Quan aquests obligats realitzin, amb persones o entitats vinculades previstos en l’art. 18.2 de la LIS, les operacions següents:

 • Operacions realitzades amb la mateixa persona o entitat vinculada, sempre que l’import de la contraprestació del conjunt d’operacions en el període impositiu superi els 250.000 euros, d’acord amb el valor de mercat.
 • Operacions específiques realitzades amb persones o entitats vinculades (operacions excloses del contingut simplificat de la documentació a que es refereixen els articles 18.3 LIS i 16.5 RIS), sempre que l’import conjunt de cada un d’aquest tipus d’operacions en el període impositiu superi els 100.000 euros.
 • Amb independència de l’import de la contraprestació del conjunt d’operacions realitzades amb la mateixa persona o entitat vinculada, s’hauran de declarar aquelles operacions de la mateixa naturalesa que utilitzin el mateix mètode de valoració, sempre que l’import conjunt d’aquestes operacions en el període impositiu sigui superior al 50% de la xifra de negocis de l’entitat.

Contingut del model 232

 • S’haurà de complimentar separant les operacions d’ingrés o de pagament, i no es podran efectuar compensacions entre elles, encara que corresponguin al mateix concepte.
 • S’hauran de declarar les operacions per persona o entitat vinculada que agrupin un determinat tipus d’operació, sempre que s’hagi utilitzat el mateix mètode de valoració.
 • S’inclouran en registres diferents les operacions del mateix tipus però que utilitzin mètodes de valoració diferents.

Per a cada operació d’ingrés o pagament es consignarà la informació següent:

 • NIF de la persona o entitat vinculada.
 • Condició de persona física, jurídica o altra de la persona o entitat vinculada.
 • Cognoms i nom o raó social de la persona o entitat vinculada.
 • Tipus de vinculació d’acord amb l’art. 18 de la LIS.
 • Codi de província quan la persona o entitat vinculada sigui resident en territori espanyol, i el país de residència de la persona o entitat vinculada quan no sigui resident.
 • Tipus d’operació, consignant el dígit identificatiu que correspongui (veure article 3 de la odre HFP/816, de 28 d’agost).
 • Tipus de l’operació ingrés o pagament.
 • Mètode de valoració, contemplats en l’art. 18.4 de la LIS.
 • Import de l’operació sense incloure l’IVA.

2- Quadre d’informació d’operacions amb persones o entitats vinculades en cas d’aplicació de la reducció de rendes procedents de determinats actius intangibles, art. 23 i DT 20a LIS.
Els obligats a presentar el modelo 232 seran els contribuents que hagin aplicat la reducció prevista en l’art. 23 de la LIS, perquè obtenen rendes com a conseqüència de la cessió de determinats intangibles a persones o entitats vinculades.

Contingut del model 232

En aquest apartat s’haurà d’incloure la informació següent de les operacions de cessió d’actius intangibles:

 • En primer lloc les dades identificatives de l’entitat matriu (número d’identificació fiscal i raó social)
 • De forma separada per persona o entitat vinculada, les rendes sobres les quals s’aplica la reducció amb la informació següent:
  • NIF de la persona o entitat vinculada.
  • Condició de persona física, jurídica o altra de la persona o entitat vinculada.
  • Cognoms i nom o raó social de la persona o entitat vinculada.
  • Codi de província quan la persona o entitat vinculada sigui resident en territori espanyol i el país de residència de la persona o entitat vinculada quan no sigui resident.
  • Tipus de vinculació d’acord amb l’art. 18 de la LIS.
 • Import de l’operació abans d’aplicar la reducció i sense incloure l’IVA.

3- Quadre d’informació relatiu a operacions i situacions relacionats amb països o territoris considerats com a paradisos fiscals
Els obligats a presentar el model 232 seran els contribuents que realitzin operacions o tinguin valors en països o territoris qualificats com a paradisos fiscals, independentment del seu import.

Contingut del model 232

S’inclourà dintre aquest apartat dos tipus d’informació relacionada amb paradisos fiscals:

 • El primer quadre contindrà informació de les operacions que l’entitat hagi realitzat amb països o territoris considerats com a paradisos fiscals.
 • El segon quadre informarà sobre els valors relacionats amb països o territoris considerats com a paradisos fiscals posseïts per l’entitat a data de tancament del període impositiu.

Operacions relacionades amb països o territoris considerats com a paradisos fiscals. S’hauran d’incloure les dades següents:

 • Descripció de l’operació realitzada amb o per persones o entitats residents en països o territoris qualificats reglamentàriament com a paradisos fiscals, així com les despeses de serveis corresponents a operacions realitzades, directa o indirectament, amb persones o entitats residents en els països o territoris esmentats i d’aquelles inversions o despeses realitzats en ells.
 • Nom, denominació o raó social de la persona o entitat amb o per la qual es realitzin les operacions.
 • Si la persona o entitat vinculada té la condició de persona física, jurídica o altra.
 • La clau del país o territori qualificat reglamentàriament com paradís fiscal.
 • País o territori qualificat reglamentàriament com a paradís fiscal en el qual es realitzi la inversió o despesa, o en el qual hi tingui fixada la seva residència la persona o entitat amb o per la qual es realitzin, directa o indirectament, les operacions.
 • L’import corresponent a les operacions o despeses i inversions a les quals es refereix l’apartat 1r anterior, efectuats pel valor pel qual s’han realitzat efectivament.

Tinença de valors relacionats amb països o territoris considerats com a paradisos fiscals posseïts a data de tancament del període declarat. S’informarà de les dades següents:

 • Tipus possible de situacions relacionades amb països o territoris qualificats reglamentàriament com a paradisos fiscals, indicant la lletra A, B o C atenent al detall següent:
  • CODI A. Tinença de valors representatius de fons propis d’entitats residents en països o territoris qualificats com a paradisos fiscals.
  • CODI B. Tinença de valors d’institucions d’inversió col·lectiva constituïdes en els països o territoris esmentats
  • CODI C: Tinença de valors de renda fixa que estiguin admesos a cotització en mercats secundaris d’aquests països o territoris.
 • De l’entitat participada o emissora dels valors s’indicarà la denominació o la raó social de l’entitat participada quan correspongui als tipus A o B, o l’entitat emissora dels valors quan correspongui al tipus C indicats en l’apartat anterior.
 • País o territori qualificat reglamentàriament com a paradís fiscal que correspongui, atenent al detall següent:
  • CLAU A. En el qual tingui la seva residència l’entitat participada, en el supòsit que s’hagi fet constar el tipus A.
  • CLAU B. En el qual estigui constituïda l’entitat participada, quan s’hagi fet constar el tipus B.
  • CLAU C. En el qual estiguin admesos a cotització en mercats secundaris els valors, quan s’hagi fet constar el tipus C.
 • Clau corresponent al país o territori qualificat reglamentàriament com a paradís fiscal.
 • Valor d’adquisició dels valors, es computaran pel preu d’adquisició, amb independència del període en el qual hagin estat adquirits.
 • Percentatge de participació dels valors posseïts sempre que s’hagi fet constar el tipus A o B en la columna que es refereix l’apartat anterior.


ENLLAÇOS:

Ordre HFP/816/2017, de 28 d’agost per la qual es va aprovar el nou model 232 de declaració informativa d’operacions vinculades i d’operacions i situacions relacionades amb països o territoris considerats com a paradisos fiscals

Reglament de l’impost sobre societats (RIS)

Llei impost sobres societats (LIS)