Circular informativa 19/15


REFORMA EN EL CODI PENAL I EN LA RESPONSABILITAT PENAL DE L’EMPRESA:
requisits i consideracions per al tancament del 2015


Volem informar-los de les noves implicacions i responsabilitats per a les empreses i per als administradors i consellers que cal considerar i aplicar en l’exercici 2015, com a conseqüència de la reforma del Codi Penal i de la Llei de societats de capital per a la millora del govern corporatiu.

La reforma exigeix que les empreses adoptin i implantin un model de prevenció de delictes, conegut com a corporate compliance, com a requisit necessari per evitar possibles responsabilitats penals de l’empresa, dels administradors i dels directius.

Per tot això, per als exercicis tancats a partir de l’1 de juliol del 2015 i, en particular, per a aquells tancats a 31 de desembre de 2015, els administradors s’hauran d’assegurar de la deguda acreditació i documentació de les seves responsabilitats per tal d’evitar la responsabilitat penal i patrimonial a nivell personal i la de la empresa. Tot això amb caràcter general i, en particular, per als processos que formalment són responsabilitat de l’administrador com són la formulació de comptes i la presentació de l’impost de societats, així com per al compliment dels deures generals de l’administrador de fet o de dret (directius en alguns casos).

Atenent a l’alta importància i responsabilitat en realitzar i acreditar per a aquest 2015 aquests nous deures i obligacions a nivell general i, en particular, en les matèries que habitualment poden ser objecte de comprovació, com ara possibles inspeccions i requeriments de caràcter fiscal, laboral, mercantil i operatiu, s’ha d’acreditar formalment la implantació del corporate compliance per evitar les responsabilitats penals dels administradors i directius per no haver realitzat i acreditat aquestes noves obligacions d’aquest exercici 2015 i següents.

Quedem a la seva disposició per a qualsevol dubte o ampliació de la informació.