Circular 19/21 · desembre del 2021


ESTALVI EN L’IRPF I EN L’IS


ÍNDEX

A- CLAUS PER REBAIXAR EL TEU IRPF

Aportació a sistemes de previsió social
Aportacions a pla de pensions anteriors a 2007
Diferiment de rendes a l’exercici 2022
Substitució de rendes dineràries per determinades rendes en espècie
Determinació del rendiment d’activitats econòmiques
Renúncia a mòduls:s
Compensació de despeses incorregudes en el desenvolupament de l’activitat laboral fruit del treball a distància
Persones properes a complir 65 anys
Reinversió de guanys patrimonials
Pla d’estalvi a llarg termini i PIES
Reducció de capital amb la devolució d’aportacions
Ajuts públics
Aprofiteu la compensació de rendes
Possibilitat d’aplicar deduccions relacionades amb l’habitatge
Noves deduccions 2021ó
Possibilitat d’aplicar deduccions relacionades amb inversió en empreses de nova o recent creació
Quotes d’afiliació i aportacions a partits polítics i quotes satisfetes a sindicats i col·legis professionals
Millora en la deduïbilitat dels donatius
Obligació de declarar
Deducció per maternitat o paternitat en cas d’ERTE
Recordatoris

 

B- COM ESTALVIAR EN L’IMPOST SOBRE SOCIETATS DEL 2021

Intenteu diferir rendes a l’exercici 2022
Operacions amb preu ajornat
Entitat patrimonial i concepte d’activitat econòmica en cas d’arrendament d’immobles
Amortitzacions
Valoració d’existències
Despeses no deduïbless
Compensació de despeses incorregudes pel treballador com a conseqüència del treball a distància
Despeses financeres
Valoració de determinats elements patrimonials
Reserva de capitalització
Exempció sobre dividends i rendes derivades de la transmissió de valors representatius de fons propis
Compensació de bases imposables negatives
Reserva d’anivellament
Increment de la deducció per activitats d’innovació tecnològica de processos de producció a la cadena de valor de la indústria de l’automoció
Deducció per inversions en produccions cinematogràfiques, sèries audiovisuals i espectacles en directe d’arts escèniques i musicals
Llibertat d’amortització en inversions realitzades a la cadena de valor de mobilitat elèctrica, sostenible o connectada
Recordatoris

 

A- CLAUS PER REBAIXAR EL TEU IRPF

Com cada any és el moment de planificar què es pot fer per aprofitar les possibilitats que queden per estalviar en la declaració de l’IRPF que presentarem el proper any.

Aportació a sistemes de previsió social
Una de les maneres més freqüents d’estalviar impostos és l’aportació a sistemes de previsió social com ara plans i fons de pensions o mutualitats que permeten la reducció de la base imposable, amb uns límits.
El límit màxim de deducció serà el menor de les quantitats següents:

 • 30% de la suma dels rendiments nets del treball i activitats econòmiques.
 • 2.000 euros anuals.

Aquest límit es pot incrementar en 8.000 euros per contribucions empresarials.
Ara bé, les persones el cònjuge de les quals no obtingui rendiments nets del treball i/o activitats econòmiques, o siguin inferiors a 8.000 euros anuals, poden aportar al pla del cònjuge fins a un màxim de 1.000 euros anuals amb dret a reducció.
D’altra banda, als plans de pensions de discapacitats, els límits són els següents:

 • Per a les aportacions de la persona amb discapacitat, el màxim és de 24.250 euros.
 • Per a les aportacions fetes per parents en línia recta o col·lateral fins al tercer grau, així com pel cònjuge, l’import no pot superar els 10.000 euros.

La suma de les aportacions realitzades pel discapacitat i els seus parents no pot excedir els 24.250 euros.
En els supòsits d’excés d’aportació a aquests sistemes de previsió social, la imputació de l’excés s’ha de fer respectant els límits establerts. A aquests efectes, quan en el període impositiu en què es produeixi aquest excés concorreguen aportacions del contribuent i contribucions imputades pel promotor, la determinació de la part de l’excés que correspon a unes i altres es realitzarà en proporció als imports de les respectives aportacions i contribucions. Quan concorrin aportacions realitzades a l’exercici amb aportacions d’exercicis anteriors que no hagin pogut ser objecte de reducció per insuficiència de base imposable o per excedir del límit percentual assenyalat, s’entenen reduïdes, en primer lloc, les aportacions corresponents a anys anteriors.
Nous límits de reducció:
La Direcció General de Tributs ha indicat que els nous límits absoluts de reducció en base imposable aplicables per aportacions i contribucions a sistemes de previsió social s’han d’interpretar de la manera següent:

 • Límit general: 2000 € anuals. Aquest límit comprèn tant aportacions realitzades pel contribuent com contribucions empresarials, ja que la norma no especifica que sigui exclusiu per a aportacions.
 • Límit addicional: 8.000 € anuals únicament per a contribucions empresarials.

També com a novetat per al 2021, s’estableix un règim transitori a fi de determinar com es podran reduir els excessos d’aportacions pendents de reducció a 1 de gener de 2021. D’aquesta manera, en cas d’haver realitzat aportacions pel contribuent i les contribucions imputades pel promotor als sistemes de previsió social en els períodes impositius 2016 a 2020 que no haguessin estat objecte de reducció a la base imposable per insuficiència de base imposable o per haver excedit del límit percentual i es trobin pendents de reducció a 1 de gener de 2021, s’entendrà que les quantitats pendents de reducció corresponen a contribucions imputades pel promotor, amb el límit de les contribucions imputades als períodes impositius esmentats. L’excés sobre aquest límit s’entendrà que correspon a les aportacions del contribuent.
En relació amb el rescat de les prestacions, després de la reforma de la Llei de l’IRPF, es manté la possibilitat d’aplicar la reducció del 40% per al rescat en forma de capital de les aportacions fetes abans del 2007, si bé només se’n treu els diners en l’exercici en què es produeixi la contingència assegurada o els dos anys següents, per la qual cosa si la contingència que dona lloc al cobrament de la prestació s’ha produït o es produirà el 2021, ha de cobrar la prestació en forma de capital com a molt tard fins al 31 de desembre de 2023. A l’hora de decidir quan procedir al rescat ha de tenir en compte la resta de rendes que vagin a la base general, que també se sumen a les del rescat per determinar el tipus mitjà de gravamen , per la qual cosa és convenient efectuar-ho quan les rendes en la seva totalitat siguin més baixes.
Aquells que es van jubilar el 2019 o per als que s’hagués produït aquest any alguna de les contingències assegurades, s’han d’acordar de rescatar els seus estalvis en forma de capital durant el 2021 per aplicar la reducció.
Haurà de tenir també en compte que es preveu un règim transitori per a les aportacions realitzades abans del 2007, en els supòsits en què la contingència s’hagi produït amb anterioritat a l’entrada en vigor de la reforma de l’impost, l’1 de gener del 2015. Així , si la contingència que permet el rescat va succeir el 2013 i vol beneficiar-se de la reducció del 40% de la prestació rebuda en forma de capital, ha de procedir al rescat abans del 31 de desembre del 2021. Si va tenir lloc del 2011 al 2014, el cobrament de la prestació s’ha de fer abans que acabi el vuitè exercici següent al que va tenir lloc la contingència.

Aportacions a pla de pensions anteriors a 2007
Aportacions de 5.000 € anuals a pla de pensions durant els anys 2004 a 2008, produint-se la jubilació el 2014 i manifestant l’Entitat Gestora que per les aportacions anteriors a 31-12-2006 correspon una prestació de 23.000 € i per les posteriors a aquesta data 18.000€, és a dir, un total de 41.000€.
a) El partícip decideix la percepció en forma de capital de la totalitat de la prestació el 2021.
El contribuent podrà aplicar la reducció del 40% als 23.000€ de prestació, però els 18.000€ restants tributaran en la seva integritat. Després el rendiment íntegre del treball sotmès a gravamen el 2021 serà de 31.800 €.
b) Si decidís percebre 25.000 € en forma de capital el 2021 i 16.000 € en forma de renda en anys successius, només s’aplicaria la reducció del 40% als 23.000 € el 2021, i no seran objecte de reducció els 2.000 € restants d’aquest exercici i tributant per 15.800€. La renda percebuda en els exercicis següents no és objecte de reducció.
c) Si decidís percebre 15.000 € en forma de capital el 2021 i la resta en exercicis futurs, només s’aplicaria la reducció del 40% als 15.000 € el 2021, tributant per 9.000 €, no sent objecte de reducció la resta en exercicis futurs .

Diferiment de rendes a l’exercici 2022

Encara que, no es produirà una rebaixa en els tipus de gravamen, pot ser interessant per a vostè diferir rendes a l’exercici 2022. Això no és possible, en molts casos, però sí que ho pot permetre l’obtenció de determinat tipus de rendiments.
Així, si depèn de la vostra elecció que us reconeguin un rendiment del capital mobiliari en els últims dies de 2021 o en els primers de 2022, podeu triar la segona opció per diferir la generació de rendes a l’exercici següent.
El mateix passa amb els rendiments de capital immobiliari en què es pot anticipar unes despeses en què necessàriament s’incorrerà, i que pot resultar interessant sempre que els ingressos superin les despeses.
Pel que fa als rendiments d’activitats econòmiques determinats en el règim d’estimació directa, us pot interessar ajornar les últimes vendes als primers dies del 2022 o anticipar despeses els últims dies del 2021.

Substitució de rendes dineràries per determinades rendes en espècie

Tot i que ja a hores d’ara no ho pugui fer, de cara al 2022 si treballa per compte aliè li pot interessar pactar amb la seva empresa la substitució de rendes dineràries per determinades rendes en espècie que no tributen, com targetes de transport, tiquets-restaurant, programes de formació, tiquets-guarderia, assegurances mèdiques per al treballador, el seu cònjuge i descendents o el lliurament d’accions o participacions de la mateixa empresa o d’empreses del grup fins a 12.000 euros.
Una de les retribucions en espècie exemptes que sol utilitzar-se és la prestació del servei de menjador a través de fórmules indirectes, com ara tiquets restaurant, vals menjar o documents similars, targetes o qualsevol mitjà electrònic de pagament que es lliuren al treballador fins als onze euros diaris.
No obstant això, perquè quedin exemptes les despeses per menjadors d’empreses s’han de complir una sèrie de requisits entre els quals cal assenyalar la prohibició d’acumulació de quanties, de manera que perquè estiguin exemptes ha de consumir l’import diari, per tant, si decideix acumular en un dia les quanties no consumides en altres dies, haurà d’incloure a la seva declaració d’IRPF les retribucions en espècie corresponent als imports acumulats.
Una altra de les retribucions en espècie exemptes, els bons de transport, tenen el límit de 136,36 euros mensuals per empleat, amb el límit de 1.500 euros anuals, i el seu àmbit de validesa espacial ha de tenir en consideració les ubicacions corresponents a la residència i al centre de treball de l’empleat.
Per al treballador està exempt el lliurament per la seva empresa de tiquets escola bressol quan es compleixin els requisits establerts, sense limitació en el seu import.
L’import de la retribució del treball en espècie exempta derivada de les primes satisfetes per l’ocupador a assegurances de malaltia del treballador, del cònjuge o els seus descendents és de 500 euros anuals per persona i quan aquesta sigui una persona amb discapacitat, de 1.500 euros anuals.
Si teniu la possibilitat que la vostra empresa us cedeixi un vehicle com a retribució en espècie, us interessarà, també des del punt de vista fiscal, que sigui eficient energèticament, ja que podreu reduir en la vostra valoració com a renda en espècie fins a un 30% de la valoració.
D’altra banda, i donat l’auge del teletreball, és possible que la vostra empresa us hagi lliurat un ordinador, tableta… per poder desenvolupar la vostra activitat laboral. En aquests casos, heu de tenir en compte que aquesta cessió pot constituir un rendiment del treball en espècie, si s’utilitza no només per a fins laborals sinó també per a ús particular del treballador.

Determinació del rendiment d’activitats econòmiques

Si vostè determina el rendiment net de la seva activitat econòmica pel règim d’estimació directa simplificada i desitja renunciar-hi o revocar la seva renúncia per al 2022, no oblideu que podreu fer-ho durant el mes de desembre. Aquesta renúncia o exclusió de l’estimació directa simplificada donaria lloc al fet que totes les activitats econòmiques del contribuent es determinin per la modalitat d’estimació directa normal durant 3 anys, prorrogant-se tàcitament la renúncia excepte revocació.
Tingueu present que la modalitat simplificada en estimació directa s’aplica a totes les activitats econòmiques exercides pels contribuents, quan l’import net de la xifra de negoci del conjunt de totes les seves activitats en l’exercici anterior no superi els 600.000 € anuals, llevat de renúncia, i quan no es determini el rendiment de cap altra activitat econòmica del contribuent en la modalitat normal d’estimació directa o en estimació objectiva.
Així mateix, si la determinació del rendiment net l’efectua aplicant el règim d’estimació objectiva i vol renunciar-hi o revocar-ne la renúncia per al 2022, no oblideu que podreu fer-ho durant el mes de desembre. Aquesta renúncia suposaria la inclusió automàtica en la modalitat simplificada del règim d’estimació directa, llevat que se superi el límit dels 600.000 € d’ingressos o que també renunciïn a la modalitat simplificada, i en aquest cas calcularan el rendiment en la modalitat normal de l’estimació per tant, ara és el moment de comparar els seus resultats en estimació directa i en estimació objectiva.
Com a excepció a la regla general, i a conseqüència de la situació de crisi sanitària i econòmica ocasionada pel COVID-19, i com ja es va fer al Reial decret llei 15/2020, de 21 d’abril, el Reial decret llei 35 /2020, de 22 de desembre ha eliminat novament per a l’exercici 2021, la vinculació obligatòria que durant tres anys s’estableix legalment per a la renúncia al mètode d’estimació objectiva, de manera que els que hagin renunciat a l’aplicació d’aquest mètode per a l’exercici 2021 , no impedirà tornar a determinar d’acord amb aquest mètode el rendiment de l’activitat econòmica el 2022. Igualment, per als contribuents que van renunciar a aquest mètode l’exercici 2020, de manera tàcita mitjançant la presentació del pagament fraccionat corresponent al primer trimestre de l’exercici , o posteriorment, de forma expressa o tàcita, es permet que puguin tornar a aplicar el mètode d’estimació objectiva en els exercicis 2021 o 2022.
Recordeu que el mètode d’estimació objectiva de rendiments per a determinades activitats econòmiques s’aplica als contribuents que no superin determinades magnituds excloents sempre que no determinin el rendiment net d’alguna activitat econòmica pel mètode d’estimació directa.
Les magnituds que exclouen la seva aplicació són un volum de rendiments íntegres a l’any immediatament anterior que superi per al conjunt de les seves activitats econòmiques, excepte les agrícoles, ramaderes i forestals, els 150.000 euros anuals o els 250.000 euros anuals per al conjunt de les seves activitats agrícoles, ramaderes i forestals i un volum de compres en béns i serveis, excloses les adquisicions d’immobilitzat a l’exercici anterior que superin els 150.000 euros anuals.

Renúncia a mòduls:

Un empresari que tributa per estimació objectiva d’IRPF i règim simplificat d’IVA l’activitat del qual s’ha reduït, pot renunciar a l’estimació objectiva i tributar el 2021 al règim general d’IVA per la diferència entre quotes repercutides efectivament i quotes suportades? En cas de renúncia, podrà aplicar el 2022 el règim simplificat de nou?
L’empresari pot renunciar al règim d’estimació objectiva d’IRPF i al simplificat d’IVA fins al 31 de gener del 2021 a través del model 036-037 o bé presentant en termini el pagament fraccionat d’IRPF (model 130) i el model 303 d’IVA aplicant el règim general el primer trimestre del 2021. La renúncia a l’estimació objectiva per a l’exercici 2021 no impedirà tornar a aplicar aquests règims el 2022 sempre que es compleixin els requisits normatius.

Compensació de despeses incorregudes en el desenvolupament de l’activitat laboral fruit del treball a distància

A causa de l’auge del teletreball com a conseqüència de la crisi sanitària ocasionada pel COVID-19, és probable que durant almenys una part de l’any hagi desenvolupat la seva activitat laboral a distància. Amb la nova llei del treball a distància, es plantegen dubtes sobre la tributació i la deduïbilitat de determinades despeses, com les despeses d’Internet sobre les quals s’ha pronunciat la Direcció General de Tributs.
Despeses d’Internet en cas de teletreball:
Teletreballador, a qui l’ocupadora li lliura ordinador i el monitor sent a costa seva les despeses de connexió a Internet.
Aquestes despeses no tindrien la naturalesa de despeses deduïbles pel teletreballador, per a la determinació del rendiment net del treball, en no estar incloses aquestes despeses dins de les despeses deduïbles que l’article 19.2 LIRPF duna forma taxativa.

Persones properes a complir 65 anys

Si compleix 65 anys aviat i té en ment transmetre el seu habitatge habitual, i sap que se li produirà un guany patrimonial, o constituir una hipoteca inversa sobre ella, potser li convingui esperar a complir aquesta edat i que així quedi exempt del guany. que se li produeixi. Si l’habitatge fos un bé de guanys i algun dels cònjuges no ha arribat a aquesta edat, li pot compensar ajornar l’operació fins que tots dos tinguin complerts els 65 ja que, altrament, ha de tributar el cònjuge menor de 65 per la meitat de el guany patrimonial.
Per la mateixa raó, si té una edat propera als 65 anys, i té béns o drets que vol vendre per complementar la seva jubilació i amb els que espera obtenir un guany patrimonial, li pot convenir esperar a tenir aquesta edat i, amb l’import obtingut per la venda, constituir una renda vitalícia de com a màxim 240.000 euros en un termini de sis mesos des de la venda, i així no tributar pel guany patrimonial corresponent. Si el guany se li ha generat el 2021 i constituirà una renda vitalícia en el termini de sis mesos des de la venda, però l’exercici 2022, ha de comunicar la seva intenció a la declaració d’IRPF de l’exercici 2021.

Reinversió de guanys patrimonials

A banda de l’exempció per reinversió per a més grans de 65 anys que acabem de comentar, hi ha la possibilitat que determinats guanys patrimonials no tributin.
Així, estarien exclosos de gravamen els guanys patrimonials que es posin de manifest amb motiu de la transmissió d’accions o participacions d’empreses de nova creació per les quals s’hagués practicat la deducció per inversió o subscripció d’accions o participacions a empreses de nova o recent creació (que després comentarem), sempre que l’import total obtingut per la transmissió de les mateixes es reinverteixi en l’adquisició d’accions o participacions de les entitats esmentades. Si l’import reinvertit és inferior al total percebut, s’exclou de tributació la part proporcional que es correspongui amb allò reinvertit.
També estarien exclosos els guanys patrimonials obtinguts per la transmissió de l’habitatge habitual del contribuent, sempre que l’import obtingut per la transmissió es reinverteixi en l’adquisició d’un nou habitatge habitual en el termini de dos anys des de la transmissió (tant els precedents com els posteriors). D’aquesta manera es pot neutralitzar el pagament de l’impost per la plusvàlua de la venda. Si heu transmès el vostre habitatge habitual el 2021 i teniu pensat reinvertir l’import obtingut en l’adquisició d’un nou i no ho feu en l’exercici 2021, heu de comunicar la vostra intenció a la declaració d’IRPF corresponent al dit exercici.

Pla d’estalvi a llarg termini i PIES
Si teniu pensat contractar algun dipòsit, us pot interessar contractar abans de final d’any un Pla d’Estalvi a Llarg Termini (bé sigui una Assegurança Individual d’Estalvi a Llarg Termini –SIALP- o un Compte Individual d’Estalvi a Llarg Termini –CIALP-) si pensa mantenir les quantitats que hi imposi el 2021 durant, almenys, 5 anys. En aquest cas, no tributarà per la rendibilitat que produeixi sempre que l’impost a l’any no excedeixi els 5.000 euros, que no retiri cap quantitat abans de finals del 2026 i que el rescat sigui en forma de capital.
Si sou titular d’un Pla Individual d’Estalvi Sistemàtic (PIAS) i heu passat cinc anys des de la primera aportació, podeu rescatar-lo per constituir una renda vitalícia amb exempció de la rendibilitat generada. Recordeu que el límit màxim anual satisfet en concepte de primes és de 8.000 euros.

Reducció de capital amb la devolució d’aportacions

En cas que durant el 2021 s’hagi reduït capital amb devolució d’aportacions, o s’hagi repartit prima d’emissió en una societat que no cotitza, una possible opció que caldria valorar seria el repartiment de dividends abans de final d’any, a causa de que el repartiment posterior de dividends fins a aquests imports no tributa, sinó que disminueix el valor de les accions fins al límit del rendiment de capital mobiliari computat quan es va efectuar la reducció de capital amb devolució d’aportacions.

Ajuts públics

Cal recordar que si al llarg del 2021 ha rebut algun tipus d’ajuda pública, aquesta tributa al seu IRPF de l’exercici en què es percep com a guany patrimonial. Ara bé, si l’ajut percebut ho és com a compensació pels defectes estructurals de construcció de l’habitatge habitual i està destinat a la reparació del mateix, podrà imputar-se per quartes parts, en el període impositiu en què s’obtinguin i en tots tres següents. Per això, l’exercici d’aquesta opció us pot permetre diferir la tributació.

Aprofiteu la compensació de rendes

En cas que el 2021 hagi tingut guanys patrimonials per transmissió d’elements patrimonials, pot rebaixar el cost de l’IRPF transmetent altres elements patrimonials en què tingui pèrdues latents, en restar-se les pèrdues dels guanys. En cas contrari, havent obtingut pèrdues patrimonials, pot aprofitar per reduir la tributació de guanys que pugui generar abans de final d’any, transmetent béns en què tingui plusvàlues.
En cas d’haver tingut en algun exercici anterior algun saldo negatiu originat per la transmissió d’elements patrimonials i no han passat més de quatre anys des que es va generar, convindrà generar plusvàlues abans de final d’any, a fi de minimitzar la tributació mitjançant la compensació dels saldos negatius.
Els rendiments positius que integren la part de l’estalvi, com els procedents d’interessos o dividends, el 2021 es poden reduir amb el saldo negatiu de la integració de guanys i pèrdues patrimonials originats per transmissions, fins a un màxim del 25%. El saldo negatiu restant podrà compensar, dins del termini de quatre anys, el positiu procedent dels rendiments esmentats que van a la part de l’estalvi.

Possibilitat d’aplicar deduccions relacionades amb l’habitatge

De la deducció per inversió en habitatge habitual, mesura estrella per reduir la quota a pagar a l’IRPF, se segueixen beneficiant encara molts contribuents. Per això, si vostè la va adquirir abans de l’1 de gener de 2013 o va fer algun pagament a compte per a la seva construcció, es pot reduir fins al 15% de les quantitats invertides, amb un límit màxim de 9.040 euros, i sempre que hagi aplicat aquesta deducció per l’habitatge el 2012 o anys anteriors. En aquest cas, si encara no heu superat aquest límit, no oblideu plantejar-vos l’estalvi que us pot suposar realitzar una amortització extraordinària, sempre que la vostra economia familiar us ho permeti, maximitzant la deducció aplicada. D’altra banda, i sense tenir en compte la resta de factors, més enllà dels fiscals, no li convé amortitzar totalment el préstec que li va servir per finançar-ne l’adquisició.
Si vostè viu en un habitatge arrendat pot ser que pugui seguir practicant la desapareguda deducció per lloguer d’habitatge habitual si tingués llogat aquest habitatge abans de l’1 de gener de 2015 i s’hi hagués deduït amb anterioritat, quan la seva base imposable sigui inferior a 24.107, 20 euros anuals. La deducció consisteix en el 10,05% de les quantitats satisfetes en el període impositiu, i la base màxima també és de 9.040 euros, quan la base imposable sigui igual o inferior a 17.707,20 € anuals i de 9.040 € menys el resultat de multiplicar per 1,4125 la diferència entre la base imposable i 17.707,20 € anuals, quan la base imposable estigui compresa entre 17.707,20 i 24.107,20 € anuals. Per això, fent abstracció de la resta de circumstàncies, li convé en aquest cas no canviar de casa, prorrogant el contracte, o fins i tot signant-ne un de nou amb modificacions, per continuar gaudint de la deducció.

Noves deduccions 2021

També es poden deduir les quantitats satisfetes des del 6 d’octubre de 2021 per les obres de millora de l’eficiència energètica d’habitatges. En concret, hi ha tres deduccions temporals en la quota íntegra:

 • Obres realitzades per a la reducció de la demanda de calefacció i refrigeració del seu habitatge habitual o arrendat per al seu ús com a habitatge en aquell moment o en expectativa de lloguer, sempre que en aquest darrer cas, l’habitatge es llogui abans del 31 de desembre de 2023: 20% de les quantitats satisfetes per les obres realitzades des del 06-10-2021 fins al 31-12-2022, amb una base màxima de deducció de 5.000 € anuals, sempre que les obres realitzades contribueixin a una reducció d’almenys un 7% a la demanda de calefacció i refrigeració.
 • Obres realitzades per a la millora en el consum d’energia primària no renovable del seu habitatge habitual o arrendat per al seu ús com a habitatge en aquell moment o en expectativa de lloguer, sempre que, en aquest darrer cas, l’habitatge es llogui abans de 31 de desembre de 2023: 40% de les quantitats satisfetes per les obres realitzades des del 06-10-2021 fins al 31-12-2022, fins a un màxim de 7.500 € anuals, sempre que les obres realitzades contribueixin a una reducció d’almenys un 30% del consum d’energia primària no renovable, o millorin la qualificació energètica de l’habitatge per obtenir una classe energètica “A” o “B”, a la mateixa escala de qualificació.
 • Obres de rehabilitació energètica: 60% de les quantitats satisfetes per aquestes obres, realitzades des del 06-10-2021 fins al 31-12-2023, fins a un màxim de 5.000 €, on s’obtingui una millora de l’eficiència energètica del conjunt de l’edifici on s’ubica l’habitatge, sempre que s’acrediti a través de certificat d’eficiència energètica, una reducció del consum d’energia primària no renovable d’un 30% com a mínim, o bé, la millora de la qualificació energètica del edifici per obtenir una classe energètica “A” o “B”.

Les quantitats satisfetes no deduïdes per excedir la base màxima anual de deducció es poden deduir, amb el mateix límit, en els quatre exercicis següents, sense que en cap cas la base acumulada de la deducció pugui excedir els 15.000 €.

Possibilitat d’aplicar deduccions relacionades amb inversió en empreses de nova o recent creació

També donen dret a deducció en la quota d’un 30% la inversió o subscripció d’accions o participacions en empreses de nova o recent creació, sempre que es compleixin una sèrie de requisits, tant pel que fa a la inversió realitzada com a les entitats en les accions o participacions de les quals es materialitza la inversió.
La base de la deducció està formada pel valor d’adquisició de les accions o participacions subscrites, i la base màxima és de 60.000 € anuals.
La participació ha de romandre almenys tres anys i com a màxim dotze anys al capital de la nova societat i no ha de superar el 40% del seu capital, que a més no ha de tenir més de 400.000 euros en fons propis.

Quotes d’afiliació i aportacions a partits polítics i quotes satisfetes a sindicats i col·legis professionals

Tingueu present que donen dret a una deducció del 20% les quotes d’afiliació i les aportacions dels seus afiliats, adherits i simpatitzants a Partits Polítics, Federacions, Coalicions o Agrupacions d’Electors, sent la base màxima de la deducció de 600 euros anuals.
Així mateix, tenen la consideració de despesa deduïble per a la determinació dels rendiments de treball les quotes satisfetes a sindicats i a col·legis professionals, quan la col·legiació tingui caràcter obligatori per prestar els serveis laborals que el col·legiat presta al seu ocupador, a la part que correspongui a les finalitats essencials d’aquestes institucions, i amb el límit de 500 euros anuals.

Millora en la deduïbilitat dels donatius

Si necessiteu aprimar la quota a pagar el vostre IRPF sent solidari, encara teniu temps. Recordeu que els primers 150 euros dels donatius efectuats a les entitats beneficiàries del mecenatge, donaran dret a una deducció del 80%, l’import que superi aquesta quantia tindrà dret a una desgravació addicional del 35%, i, amb l’objectiu de premiar la habitualitat, qui hagi donat durant els dos anys anteriors a la mateixa entitat un import igual o superior, al de l’any anterior, per sobre de 150 euros anuals, es beneficia d’una deducció del 40%. Com podeu observar, és interessant fer aportacions creixents a les mateixes entitats, en incrementar-se el percentatge de deducció.

Obligació de declarar

Estan exempts de l’obligació de declarar els contribuents que obtinguin guanys patrimonials derivats d’ajudes públiques de reduïda quantia (menys de 1.000 euros anuals juntament amb rendiments derivats de Lletres del Tresor i subvencions per a l’adquisició d’habitatges protegits o de preu taxat), rendiments íntegres del capital mobiliari i guanys patrimonials sotmesos a retenció o ingrés a compte que no superin els 1.600 euros anuals, rendiments de treball superiors a 22.000 euros i 14.000 euros quan els rendiments del treball procedeixin de més d’un pagador, per al cas que el pagador no estigui obligat a retenir i per quan es percebin rendiments subjectes a tipus fix de retenció, o pensions compensatòries o anualitats per aliments no exemptes.
Per a la declaració de la renda de 2021 ha de tenir en compte que pot tenir l’obligació de declarar i això perquè s’ha pogut veure afectat per un ERTE. Davant l’extraordinària situació de gravetat i amb l’objectiu de disminuir l’impacte negatiu que té una situació conjuntural com l’actual sobre l’ocupació, ha calgut prorrogar les mesures associades als ERTEs.
No obstant això, la percepció d’aquesta prestació no està exempta de tributació a l’IRPF, sinó que tindria la consideració de rendiment del treball, tenint importants conseqüències ja que pot afectar l’obligació de presentar la declaració de la Renda de 2021 i això perquè contribuent passa a tenir dos pagadors (l’empresa i el SEPE), amb la consegüent disminució del límit econòmic que determina l’obligació de declarar. Així, en lloc dels 22.000 euros habituals, aquest import disminueix a 14.000 euros si s’han cobrat més de 1.500 euros del segon pagador.
A això cal sumar-hi el fet que les prestacions abonades pel SEPE amb prou feines tenen retenció, per la qual cosa amb tota probabilitat el resultat de la declaració serà a ingressar. Per evitar-ho, el treballador pot sol·licitar un augment del tipus de retenció bé a la seva empresa si ja s’ha reincorporat al seu lloc o al SEPE en cas de continuar a l’ERTE.
Convé recordar també les regles d’imputació temporal la regla general de les quals per als rendiments del treball és la seva imputació al període impositiu en què siguin exigibles pel seu perceptor.
No obstant això, i com ha passat, no tots els treballadors han cobrat l’ERTE en el moment en què van haver de fer-ho sinó que el seu cobrament ha patit certa demora, sent possible que bona part dels mateixos, si bé va haver de percebre’s el 20210, abonen el 20221. En aquests casos, és aplicable la regla especial en virtut de la qual quan per circumstàncies justificades no imputables al contribuent, els rendiments derivats del treball es percebin en períodes impositius diferents d’aquells en què van ser exigibles, s’hi imputaran . Això suposarà que el treballador hagi de presentar, si escau, una declaració complementària al període en què es van haver de percebre els rendiments, sense recàrrec ni interessos de demora ni cap recàrrec.
Una altra possibilitat que ens podem trobar és la impugnació de l’ERTE per part del treballador (no està conforme amb la quantia, discuteix el dret a l’obtenció de la prestació…). En aquests casos, en aplicació d’una altra de les regles especials, quan no s’hagi satisfet la totalitat o part d’una renda, per trobar-se pendent de resolució judicial la determinació del dret a percebre’l o quantia, els imports no satisfets s’imputaran al període impositiu en què aquesta adquireixi fermesa.
Finalment, també ens podem trobar davant la possibilitat que per sentència judicial es declari la nul·litat de l’ERTE, havent percebut el treballador la prestació per desocupació la qual ha esdevingut indeguda, per la qual cosa s’ha de procedir a la seva devolució. Aquesta situació té incidència a la declaració de l’impost corresponent als exercicis en què es van declarar com a ingrés, i no a la declaració corresponent a l’exercici en què la devolució es materialitzi.
Així, la regularització de la situació tributària corresponent als imports declarats i indegudament percebuts, correspondria efectuar-la instant el treballador la rectificació de les autoliquidacions dels períodes impositius en què es van incloure aquells imports.
En el supòsit de baixa per malaltia, ens trobem davant del mateix problema anterior (dos pagadors) reduint-se, per tant, el límit de l’obligació de declarar. En aquests supòsits, i una vegada transcorreguts determinats dies, la prestació derivada de la baixa per malaltia, sigui conseqüència del virus o no, deixa d’abonar-la l’empresa passant a pagar-la la Seguretat Social.

Deducció per maternitat o paternitat en cas d’ERTE

Les dones amb fills menors de tres anys amb dret a l’aplicació del mínim per descendents podran minorar la quota diferencial de l’impost sobre la renda de les persones físiques fins a 100 euros mensuals per cada fill menor de tres anys, sempre que realitzin una activitat per compte propi o aliè pel qual estiguin donades d’alta al règim corresponent de la Seguretat Social o Mutualitat.
Això no obstant, en el cas d’expedients de regulació temporal d’ocupació en què se suspengui el contracte de treball, el contribuent es troba en situació d’atur total.
Per tant, en els casos de suspensió del contracte de treball com a conseqüència de l’aprovació d’un expedient de regulació temporal d’ocupació, deixa de realitzar-se una activitat per compte d’altri i de complir-se els requisits per gaudir de la deducció per maternitat i el corresponent abonament anticipat.
Només seria possible fer un treball per compte d’altri, quan aquest es realitzés a temps parcial en supòsits temporals de regulació d’ocupació. En aquests casos sí que es tindria dret per aquests mesos a la deducció per maternitat.
Per tant, moltes mares acollides a un ERTE es veuran afectades per aquesta circumstància ja que durant els mesos que el contracte de treball estigui en suspens, no tindran dret a la deducció per maternitat ni, per tant, al seu abonament anticipat.

Recordatoris

 • Si teniu un pis i voleu llogar-lo, tingueu present que us convindrà més llogar-lo com a habitatge permanent que com a oficina o lloguer de vacances, a fi de poder aplicar-se una reducció del 60% del rendiment net. Aquesta reducció només es pot aplicar sobre el rendiment net positiu calculat pel contribuent en la seva autoliquidació, sense que sigui procedent l’aplicació sobre el rendiment net positiu calculat durant la tramitació d’un procediment de comprovació ni tampoc en el supòsit d’haver-se calculat erròniament el rendiment en l’autoliquidació i ésser regularitzat per l’Administració
 • Si s’ha desplaçat a l’estranger per motius laborals sense perdre la residència fiscal tingui present que els rendiments que hagi percebut per treballs efectivament realitzats a l’estranger, poden gaudir d’exempció amb el límit màxim de 60.100 euros anuals, quan compleixin determinats requisits.
 • Si és empresari o professional i es desplaça per motius de treball fora del domicili de la seva activitat, es poden deduir les despeses de manutenció en què incorre el contribuent en el desenvolupament de la seva activitat, sempre que, a més de tenir-hi relació directa, es produeixin en establiments de restauració i hostaleria i s’abonin utilitzant qualsevol mitjà electrònic de pagament, amb el límit diari de les mateixes quanties establertes per a les dietes exceptuades de gravamen per a treballadors per compte d’altri. És a dir, amb caràcter general, 26,67 euros diaris si la despesa es produeix a Espanya o 48,08 euros si és a l’estranger. Si, a més, com a conseqüència del desplaçament es pernocta, aquestes quantitats es dupliquen.
 • Si vostè contribuent determina el rendiment net de la seva activitat econòmica pel règim d’estimació objectiva i desitja renunciar-hi o revocar la seva renúncia per al 2022, podrà fer-ho des que es publiqui al BOE l’Ordre que aprova els mòduls per al 2022 fins al 31 de desembre de 2021, a través de la declaració censal, per això ara és el moment de comparar els seus resultats en estimació directa i en estimació objectiva.
 • L’import obtingut per la transmissió dels drets de subscripció procedents de valors admesos a cotització tributa com a guany patrimonial per al transmitent, subjectes a retenció del 19%, en lloc de minorar el valor d’adquisició dels valors com passava fins ara quan no es tributava.
 • Si percep rendes en un país estranger, tingueu en compte que a l’IRPF ha de tributar per la seva renda mundial, i per tant ha d’incloure aquests rendiments.
 • Si obté rendiments per activitats econòmiques i determina el seu rendiment en estimació directa, normal o simplificada, són despeses deduïbles les primes d’assegurança de malaltia satisfetes pel contribuent per a la seva cobertura i la del cònjuge o fills menors de 25 anys que hi convisquin. , amb el límit de 500 € anuals per cadascuna de les persones i de 1500 € en cas que el contribuent, el seu cònjuge o fills menors siguin discapacitats.
 • Si obté rendiments per activitats econòmiques que duu a terme al seu propi domicili, i determina el seu rendiment en estimació directa, recordeu que podreu considerar despesa deduïble aquells derivats de la titularitat de l’habitatge com amortitzacions, l’IBI, els interessos, la taxa de escombraries, l’assegurança o la comunitat de propietaris en funció dels metres quadrats destinats a l’activitat en proporció als de l’habitatge i les despeses de subministraments d’aquest habitatge, al percentatge resultant d’aplicar el 30% a la proporció existent entre els metres quadrats de l’habitatge destinats a l’activitat respecte a la superfície total, llevat que es provi un percentatge superior o inferior.
 • Si és aficionat al joc on-line, com que el còmput de les pèrdues i guanys patrimonials obtinguts s’estableixen a nivell global, li convé provar les seves pèrdues, per tributar únicament pels guanys nets.
 • Si heu de presentar fora de termini la declaració de béns i drets a l’estranger, podeu evitar la sanció incloent, abans que us requereixin, el valor dels béns i drets declarats com a guany de patrimoni no justificat en la corresponent declaració complementària de l’IRPF.
 • Si teniu dret a cobrar la prestació per desocupació i iniciareu una activitat professional com a treballador autònom o com a soci treballador d’una cooperativa de treball associat o societat laboral, us convé sol·licitar el cobrament de la prestació en la modalitat de pagament únic. D’aquesta manera no hi tributarà, sempre que no cessi en l’activitat iniciada durant els 5 anys següents o mantingui les accions o participacions durant el mateix termini.
 • Recordeu que hi ha un límit temporal per al rescat de prestacions de sistemes de previsió social en forma de capital amb una reducció del 40% per aportacions realitzades abans del 2007, en funció del moment en què es va produir la contingència assegurada.
 • Si us han acomiadat de la vostra empresa i la indemnització ha estat exempta, (recordeu que si és obligatòria, no tributa fins al límit de 180.000 €) tingueu present que si en el termini de tres anys torna a ser contractat per aquesta o per una altra de vinculada, perd l’exempció i ha de presentar declaració complementària incloent-hi l’import de la indemnització.
 • Si heu transmès el vostre habitatge habitual el 2021 o si heu obtingut un guany patrimonial sent major de 65 anys i procedireu a reinvertir l’import obtingut en l’adquisició d’un nou en un exercici diferent, heu de comunicar la vostra intenció en la declaració d’IRPF de l’exercici 2021
 • Si és més gran de 65 anys, heu obtingut un guany patrimonial el 2021 i constituireu una renda vitalícia en el termini de sis mesos des de la venda, però l’exercici 2022, heu de comunicar la vostra intenció en la declaració d’IRPF de l’exercici 2021 .
 • Si esteu pensant en transmetre participacions d’un fons d’inversió que us generaran guanys patrimonials, no oblideu que els traspassos entre fons d’inversió no tributen i podeu diferir el pagament d’impostos fins al reemborsament definitiu.
 • Si sou afortunat en algun premi de loteria, l’import exempt del gravamen especial sobre els premis de determinades loteries i apostes és de 40.000 euros.
 • Si teniu fills menors de tres anys i satisfeu despeses de custòdia en escoles bressol o centres d’educació infantil autoritzats, sabeu que s’ha incrementat en 1.000 euros la deducció per maternitat, tenint la consideració de despeses de custòdia les quantitats satisfetes per la preinscripció i matrícula , l’assistència, en horari general i ampliat, i l’alimentació, sempre que s’hagin produït per mesos complets i no tinguin la consideració de rendiments en espècie exempts.
 • Les famílies nombroses tenen dret a una deducció de 1.200 euros anuals si són de tipus general -des de tres fills- o de 2.400 euros si són de categoria especial, a partir de cinc, podent deduir-se fins a 600 euros anuals addicionals per cada fill que sobrepassi el mínim necessari per entrar a cada categoria.

 

B- COM ESTALVIAR EN L’IMPOST SOBRE SOCIETATS DEL 2021

Algunes decisions a prendre abans del tancament de l’exercici li poden suposar un estalvi en l’impost sobre societats. Tot seguit comentem alguns aspectes que cal recordar.

Intenteu diferir rendes a l’exercici 2022/strong>

Tot i que el tipus impositiu no varia, pot ser interessant per a vostè diferir rendes a l’exercici 2022, avançant despeses en la mesura del que sigui convenient i endarrerint ingressos del 2021 al 2022, o viceversa, complint sempre els criteris d’imputació temporal.

Operacions amb preu ajornat

Aquesta regla especial d’imputació temporal és aplicable també a les prestacions de serveis. A més, les rendes s’entenen obtingudes proporcionalment a mesura que siguin exigibles els cobraments, llevat que l’entitat decideixi aplicar el criteri de meritació, i no quan es produeixi el cobrament, com passava anteriorment.
Tingueu present que si en una operació realitzada el 2021, en què ja ha estat exigible algun termini, no s’ha cobrat, cal integrar la renda, encara que si al final de l’exercici haguessin transcorregut 6 mesos des de l’exigibilitat, es pot deduir el deteriorament del crèdit. Sempre és convenient que davant d’una operació amb preu ajornat, en el contracte s’especifiqui quan vencen els terminis.

Entitat patrimonial i concepte d’activitat econòmica en cas d’arrendament d’immobles

Les entitats han de verificar si poden ser qualificades com a entitats patrimonials, cosa que es produeix quan més de la meitat del seu actiu està constituït per valors o quan s’entengui que no fan una activitat econòmica.
Aquesta qualificació té transcendència tributària a causa de les limitacions que implica la qualificació com a entitat patrimonial, entre d’altres, en la compensació de bases imposables negatives, no aplicació del tipus reduït per a entitats de nova creació ni del règim d’entitats de dimensió reduïda.
Es pot evitar que es consideri com a entitat patrimonial una societat dedicada a l’arrendament d’immobles si compta amb una persona utilitzada amb contracte laboral i a jornada completa i càrrega de treball suficient. A més, si es tracta d’un grup, el concepte d’activitat econòmica es determina tenint en compte totes les entitats que formin part del grup esmentat, per la qual cosa la titularitat dels immobles la pot tenir una empresa del grup i l’empleat una altra.
D’altra banda, hi ha un règim especial per a les entitats dedicades a l’arrendament d’habitatges aplicable si es compleixen una sèrie de requisits:

 • El nombre d’habitatges arrendats o ofertes en arrendament ha de ser en tot moment igual o superior a vuit.
 • Que els habitatges romanguin arrendats o ofertes en arrendament durant almenys 3 anys.
 • Comptabilització separada, per a cada immoble, de les activitats de promoció immobiliària i d’arrendament, amb el desglossament que sigui necessari per conèixer la renda corresponent a cada habitatge, local o finca registral independent.

En el cas d’entitats que desenvolupin activitats complementàries a l’activitat econòmica principal d’arrendament d’habitatges, que almenys el 55% de les rendes del període impositiu tinguin dret a aplicar la bonificació o, alternativament, que almenys el 55% del valor de l’actiu de l’entitat sigui susceptible de generar rendes que tinguin dret a aplicar la bonificació. Per al còmput de les rendes del període impositiu, s’exclouen per a aquest còmput les rendes derivades de la transmissió d’immobles arrendats amb dret a bonificació, transcorregut el període mínim de manteniment (3 anys).
Opció per a l’aplicació del règim de les entitats dedicades a l’arrendament d’habitatges:
Els subjectes passius que vulguin aplicar en aquest exercici el règim d’entitats dedicades a l’arrendament d’habitatges, ho han de comunicar a l’Administració Tributària amb anterioritat al 31 de desembre si l’exercici econòmic coincideix amb l’any natural, o amb anterioritat a la finalització del període impositiu en un altre cas.
Una vegada comunicada l’opció per l’aplicació del règim, aquest és aplicable en els períodes impositius següents, mentre no s’hi renunciï de manera expressa.

Amortitzacions

Convé que procedeixi a revisar les amortitzacions que ha anat comptabilitzant per veure si són admeses per la norma fiscal o si hi ha la possibilitat d’aprofitar al màxim aquesta despesa per rebaixar la base imposable.
Una entitat que no fos una empresa de dimensió reduïda, el 2013 i el 2014 va haver de limitar l’amortització comptable fiscalment deduïble al 70% del seu import, i en els períodes 2015 i següents, la despesa no deduïble per aquesta limitació havia de revertir. Així, l’amortització comptable que no resulti fiscalment deduïble per l’aplicació d’aquesta limitació no tindrà la consideració de deteriorament i es deduirà a partir del primer període impositiu que s’iniciï dins de l’any 2015, de manera lineal durant un termini de 10 anys o durant vida útil de l’element patrimonial, a opció del subjecte passiu. Per tant, una despesa que no va ser deduïble al 30% reverteix, és a dir, serà deduïble al 25%. No obstant això, la nova LIS va establir una deducció en la quota del 5% de les quantitats que integrin a la base imposable del període impositiu corresponents a la reversió del referit ajust.
Tot i que el 2015 els intangibles de vida útil indefinida no s’amortitzaven comptablement, la norma tributària permetia fer un ajustament negatiu al resultat comptable de l’1% del valor d’adquisició del fons de comerç i del 2% en el cas d’altres intangibles de vida útil indefinida . Tot i això, des de l’1 de gener de 2016, l’immobilitzat intangible va deixar de classificar-se en funció de si la seva vida útil és definida o indefinida, i es va partir de la consideració que tots els immobilitzats intangibles són actius de vida útil definida, passant a ésser amortitzable tot l’immobilitzat intangible; en principi en funció de la seva vida útil, i si aquesta no es pogués estimar de manera fiable, en un termini de deu anys. Per als exercicis que s’inicien a partir de l’1 de gener de 2016 la norma comptable va obligar a amortitzar-los en 10 anys, mentre que la llei de l’impost preveu una despesa deduïble màxima de la vintena part del seu import (5% anual), cosa que s’haurà de tenir en compte per fer el corresponent ajust al resultat comptable.

Valoració d’existències

La possibilitat d’optar per diferents mètodes de valoració d’existències és una manera d’influir en el resultat. Tant el PGC com el PGCPYMES admeten el FIFO i el preu mitjà ponderat. En no contenir la normativa fiscal disposicions específiques en relació amb aquest aspecte, no cal fer ajustos al resultat comptable per a la determinació de la base imposable.
Atenció:
1. Només s’incorporen les despeses financeres específiques i les genèriques corresponents a les existències si el període de fabricació dura més d’un any.
2. Els descomptes sobre compres per pagament immediat no inclosos en factura es comptabilitzen al compte 606. Descomptes sobre compres per pagament immediat i es disminueix el seu import del valor de les existències. Els inclosos en factura es reflecteixen com a menor import de la compra.
3. Si en un exercici canvia el mètode de valoració d’existències, s’ha d’aplicar de manera retroactiva, calculant-ne l’efecte des de l’exercici més antic del que es disposi d’informació, provocant en l’exercici en què es produeix el canvi de criteri un ajustament que s’imputarà directament al patrimoni net, en una partida de reserves, modificant les xifres afectades en la informació comparativa dels exercicis a què afecti el canvi de criteri.
4. Si s’ha reflectit comptablement el deteriorament de les existències en un exercici posterior al qual es va produir el deteriorament per sota del seu valor net de realització, no cal fer cap ajustament extracomptable al resultat comptable per trobar la base imposable de l’IS, si això no suposa una menor tributació a què resultaria si la imputació temporal s’hagués fet correctament.
5. Els comptes del subgrup 39. Deteriorament de valor de les existències es cancel·len portant-los a ingressos amb abonament al compte 793. Reversió del deteriorament d’existències.
6. En la valoració d’existències i el seu deteriorament s’aplica la normativa mercantil comptable, atès que no hi ha previsió a la Llei de l’impost sobre societats.

Despeses no deduïbles

Cal identificar les despeses comptables que no són fiscalment deduïbles (retribució dels fons propis, les multes i sancions penals i administratives, els recàrrecs del període executiu i el recàrrec per declaració extemporània sense requeriment previ, les pèrdues del joc, els donatius i liberalitats , les despeses d’actuacions contràries a l’ordenament jurídic…), a fi de practicar els ajustos extracomptables oportuns com a diferències positives permanents al resultat comptable per trobar la base imposable de l’impost.
Si es remunera el càrrec d’administrador en una entitat, això haurà d’estar previst estatutàriament perquè les retribucions pagades tinguin la consideració de despesa deduïble. Expressament la Llei de l’impost estableix que no es considera una liberalitat i per tant sí despesa deduïble, la retribució als administradors per l’exercici de funcions d’alta direcció o per fer altres funcions derivades d’un contracte de caràcter laboral.
Tingueu present que no són deduïbles les despeses derivades de l’extinció de la relació laboral, comuna o especial, o d’una relació mercantil com és la dels administradors o membres de Consells d’Administració que excedeixin, per a cada perceptor, del més gran dels dos imports: 1.000.000 euros, o la indemnització laboral exempta.
Deduïbilitat de les retribucions als administradors:
Si la retribució consisteix en una participació en els beneficis de la societat, s’ha de determinar perfectament en els estatuts el percentatge, i no n’hi ha prou amb la fixació d’un límit màxim d’aquesta participació.
Si s’estipula una quantitat fixa a concretar cada any, s’ha d’admetre la deduïbilitat de la despesa corresponent a l’exercici, sempre que consti l’acord de la Junta.

Compensació de despeses incorregudes pel treballador com a conseqüència del treball a distància
Donat l’auge del teletreball, és possible que algun dels seus treballadors s’hagin acollit a aquesta modalitat i que se li hagi compensat per les despeses incorregudes en el desenvolupament de la seva activitat, com ara la llum, internet… Aquestes despeses sempre seran deduïbles que es compleixin els següents requisits: inscripció comptable, imputació d’acord amb meritació i correlació d’ingressos i despeses, justificació documental i que no tingui la consideració de despesa fiscalment no deduïble per algun precepte específic de la Llei de l’impost sobre societats.

Despeses financeres

Tingueu present que es limita la deducció de despeses financeres al menor dels imports següents: el 30% del benefici operatiu de l’exercici o un milió d’euros. Si es tracta d’un grup mercantil, aquestes magnituds es mesuraran a nivell de grup.
Com a novetat, i amb efectes per als períodes impositius que s’iniciïn a partir de l’1 de gener de 2021, s’estableix que per a la determinació del benefici operatiu no es tindrà en compte l’addició dels ingressos financers de participacions en instruments de patrimoni corresponguin amb dividends, quan el valor d’adquisició de les dites participacions sigui superior a 20 milions d’euros.
Més que una limitació en la deducció fiscal de les despeses financeres, ens trobem davant d’una limitació en la imputació temporal en cada exercici, ja que es permet que la part d’aquestes que no hagi estat objecte de deducció, ho sigui en els períodes impositius posteriors.

Valoració de determinats elements patrimonials

En determinats supòsits es produeix una divergència entre el resultat comptable i la base imposable pel fet que la norma fiscal obliga a prendre, quan es produeixin certes operacions, un valor diferent del comptable per determinar les rendes, positives o negatives. Les diferències generades per la substitució del valor comptable pel valor fiscal s’integren a la base imposable, en el període impositiu en què aquests motivin la meritació d’un ingrés o una despesa, quan es tracti d’elements patrimonials integrants de l’actiu circulant, a el període impositiu en què aquests es transmetin o es donin de baixa, quan es tracti d’elements patrimonials no amortitzables integrants de l’immobilitzat, en els períodes impositius que resten de vida útil, tractant-se d’elements patrimonials amortitzables integrants de l’immobilitzat, i en el període en què es rebin, tractant-se de serveis.
L’entitat ha de revisar a finals d’any les operacions vinculades realitzades en el període impositiu.

Reserva de capitalització

Aquesta figura es contempla per incentivar la reinversió i la capitalització de les societats. Així, si una entitat incrementarà els seus fons propis el 2021 respecte als del 2020, pot reduir la seva base imposable en un 10% de l’import de l’increment dels seus fons propis en la mesura que aquest increment es mantingui durant un termini de cinc anys i es doti una reserva per limport de la reducció, degudament separada i indisponible durant aquests cinc anys. Per això és convenient que l’entitat analitzi si us convé dotar la reserva comprometent-se a mantenir els fons.

Exempció sobre dividends i rendes derivades de la transmissió de valors representatius de fons propis

Tractant-se de participacions en entitats que no tinguin la residència fiscal en territori espanyol, s’exigeix ​​com a requisit addicional, per a l’aplicació de l’exempció pels dividends o per les plusvàlues quan es transmetin, que l’entitat hagi estat subjecta i no exempta per un impost estranger de naturalesa idèntica o anàloga a l’impost sobre societats, a un tipus nominal d’almenys el 10%, i es considera complert aquest requisit, quan l’entitat participada sigui resident en un país amb què Espanya tingui subscrit un conveni per evitar la doble imposició internacional, que li sigui aplicable i que contingui clàusula d’intercanvi d’informació i sempre que no es tracti d’un paradís fiscal, excepte que resideixi en un Estat de la Unió Europea i s’acrediti motiu econòmic vàlid i la realització d’activitats econòmiques. Per tot això, si una entitat pensa establir-se a l’estranger a través d’una filial, haurà de tenir en compte que el pot convenir fer-ho en un país amb conveni o, si més no, amb un tipus nominal per impost anàleg al nostre del 10% a fi d’assegurar-se l’exempció dels dividends repatriats i de les rendes obtingudes en la transmissió de les participacions.
Per aplicar l’exempció pels dividends percebuts d’entitats residents, la participació directa o indirecta a l’entitat que reparteix el dividend ha de ser, com a mínim, del 5%. Per això quan l’entitat adquirirà participacions en una empresa radicada al nostre país, s’ha de plantejar la conveniència d’assolir un percentatge de participació d’almenys el 5% perquè els dividends que li reparteixi aquesta filial o la renda obtinguda si es transmeten els títols quedin exempts. Per això també cal que s’hagi mantingut la participació almenys un any. Per això, si l’entitat, quan ha rebut un dividend d’una filial, sense haver-ne mantingut un any, ha d’intentar completar-lo a posteriori. Així mateix, si pensa transmetre una participació del 5% en una entitat i no ha transcorregut un any des que la va adquirir, li convé valorar esperar que transcorri aquest termini per efectuar la venda.
L’import que resultarà exempt serà del 95% del dividend o renda esmentat. Les despeses de gestió referides a aquestes participacions no seran deduïbles del benefici imposable del contribuent, fixant-se que la quantia sigui del 5% del dividend o renda positiva obtinguda. Això no obstant, aquesta limitació no s’aplicarà a empreses que tinguin un import net de la xifra de negocis inferior a 40 milions d’euros i que no formin part d’un grup mercantil, durant un període limitat a tres anys, quan siguin procedents d’una filial, resident o no a territori espanyol, constituïda amb posterioritat a l’1 de gener de 2021.
Això no obstant, s’estableix un règim transitori per als períodes impositius que s’iniciïn dins dels anys 2021 a 2025 aplicable a les entitats que haguessin adquirit participacions amb anterioritat a l’1 de gener de 2021 que tinguessin un valor d’adquisició superior a 20.000 milions d’euros. , sense assolir el 5% indicat.

Compensació de bases imposables negatives

No existeix actualment límit temporal en relació amb la compensació en el futur de bases imposables negatives, per la qual cosa, en una entitat de nova creació que al principi tingui pèrdues, serà preferible ajornar aquesta compensació al tercer exercici amb resultats positius per poder aprofitar, a els dos primers, el tipus especial del 15%.
Recordeu que el límit és (excepte per a entitats l’import net de les quals de la xifra de negoci sigui igual o superior a 20 milions d’euros, en què el percentatge és del 50% o del 25%) del 70% de la base imposable prèvia a l’aplicació de la reserva de capitalització ia la compensació pròpia. Això no obstant, en tot cas es poden compensar en el període impositiu base imposables negatives fins a l’import d’un milió d’euros, encara que se superi el límit percentual.
Qualsevol entitat que generi el 2021, bases imposables negatives o que les hagi generat en exercicis anteriors, ha d’estar preparada per a una comprovació plena d’aquesta en un període de prescripció ampliat de 10 anys.

Reserva d’anivellament

La reserva d’anivellament com a incentiu fiscal per a les entitats de dimensió reduïda, que permet una reducció de la base imposable de fins al 10% del seu import amb un màxim absolut d’un milió d’euros a l’any, i que ha de conèixer per si us interessa dotar-la. Si el contribuent té una base negativa en els cinc exercicis següents, aquesta es redueix en l’import de la minoració aplicada per aquesta reserva i, en cas contrari, les quantitats minorades se sumen a la base positiva del cinquè any, actuant en aquest cas com un simple diferiment. La veritat és que dotant-la es pot estalviar impost ara i aplicar la reserva en cas de pèrdues en els 5 exercicis següents i, si no es produïssin, es convertirà en un diferiment de l’impost del 2021 al 2026.

Increment de la deducció per activitats d’innovació tecnològica de processos de producció a la cadena de valor de la indústria de l’automoció

Amb l’objecte de fomentar inversions en innovació en processos de producció a la cadena de valor de la indústria de l’automòbil a Espanya, s’incrementa aquesta deducció, per als períodes impositius que s’iniciïn dins dels anys 2020 i 2021. Aquesta deducció queda configurada del següent manera:
Increment de la deducció:
— El percentatge de deducció s’incrementa en 38 punts percentuals per a les despeses efectuades en projectes iniciats a partir del 25 de juny del 2020. Poden aplicar aquest increment aquells contribuents que tinguin la consideració de petites i mitjanes empreses.
— Per als contribuents que no tinguin la consideració assenyalada al paràgraf anterior, l’increment és de 3 punts percentuals i poden aplicar la deducció sempre que col·laborin de manera efectiva amb una petita o mitjana empresa en la realització de les activitats i que les petites i mitjanes empreses amb què col·laborin assumeixin, almenys, el 30% de les despeses del projecte.
Límits de la deducció:
— L’import de la deducció no pot ésser superior a 7,5 milions d’euros per cada projecte desenvolupat pel contribuent.
— Addicionalment, l’import de la deducció esmentada, conjuntament amb la resta d’ajuts percebuts pel contribuent, no pot superar el 50% del cost del projecte que hagi estat objecte de subvenció, o el 15% en el cas de contribuents que no tinguin la consideració de petites o mitjanes empreses.
Aplicació de l’increment:
— Cal que l’entitat hagi obtingut un informe motivat sobre la qualificació de l’activitat com a innovació tecnològica el resultat de la qual sigui un avenç tecnològic.

Deducció per inversions en produccions cinematogràfiques, sèries audiovisuals i espectacles en directe d’arts escèniques i musicals

Per al 2021, s’eleva del 25% al ​​50% el límit màxim de la deducció, quan l’import d’aquesta, que correspongui a despeses i inversions efectuades en el mateix període impositiu, excedeixi el 10% de la quota íntegra, minorada a les deduccions per evitar la doble imposició internacional i les bonificacions.
El requisit de permanència exigit per aplicar-lo s’entendrà complert si la productora manté el mateix percentatge de titularitat de l’obra durant el termini de 3 anys, sens perjudici de la seva facultat per comercialitzar totalment o parcialment els drets d’explotació que se’n derivin a un. o més tercers.
A més, es permet accedir a la deducció per al contribuent que participi en el finançament de produccions espanyoles de llargmetratges i curtmetratges cinematogràfics i de sèries audiovisuals de ficció, animació, documental o producció i exhibició d’espectacles en viu d’arts escèniques i musicals realitzada per un altre contribuent, quan aporti quantitats en concepte de finançament, per sufragar la totalitat o part dels costos de la producció sense adquirir drets de propietat intel·lectual o d’una altra índole respecte dels resultats, la propietat dels quals haurà de ser en tot cas de la productora .
Atenció:
1. El dret de l’Administració per comprovar les deduccions prescriu als 10 anys des de l’endemà de la finalització del termini per presentar la declaració/autoliquidació del període impositiu en què es va generar el dret a aplicar-lo.
2. Si ha transcorregut aquest termini de 10 anys, la societat acreditarà que les deduccions són procedents, i la quantia, mitjançant l’exhibició de la liquidació/autoliquidació i la comptabilitat, amb acreditació del seu dipòsit durant el termini esmentat al Registre Mercantil.
A les deduccions per R+D+IT, minoren la base el total de les subvencions rebudes.
3. S’han de practicar les deduccions sobre la quota íntegra una vegada minorada a les deduccions per evitar la doble imposició internacional i les bonificacions.
4. Les deduccions no aplicades a l’exercici per insuficiència de quota íntegra ajustada positiva, s’han de comptabilitzar com un crèdit a favor de l’empresa al compte 4742.

Llibertat d’amortització en inversions realitzades a la cadena de valor de mobilitat elèctrica, sostenible o connectada

Es possibilita la llibertat d’amortització, en els períodes impositius que concloguin entre el 2 d’abril del 2020 i el 30 de juny del 2021, en inversions realitzades a la cadena de valor de mobilitat elèctrica, sostenible o connectada. En particular, les inversions en elements nous de l’immobilitzat material que impliquin la sensorització i la monitorització de la cadena productiva, així com la implantació de sistemes de fabricació basats en plataformes modulars o que redueixin l’impacte ambiental, afectes al sector industrial d’automoció, posats a disposició del contribuent i que entrin en funcionament entre el 2 d’abril del 2020 i el 30 de juny del 2021. Per això, s’ha de mantenir la plantilla mitjana total de l’entitat respecte de la plantilla mitjana de l’any 2019, durant els 24 mesos següents a la data d’inici del període impositiu en què els elements adquirits entrin en funcionament.
La quantia màxima de la inversió que es podrà beneficiar d’aquest règim serà de 500.000 euros.
El contribuent ha d’aportar un informe motivat emès pel Ministeri d’Indústria, Comerç i Turisme per qualificar la inversió del contribuent com a apta, el qual té caràcter vinculant per a l’Administració tributària.
Les entitats a les quals siguin aplicables els incentius fiscals per a les empreses de dimensió reduïda poden optar entre aplicar el règim de llibertat d’amortització previst per a aquest tipus d’entitats o aquest nou règim de llibertat d’amortització.
Com a excepció, s’impossibilita l’aplicació d’aquest règim als immobles.

Recordatoris

 • Només podrà deduir per atencions clients i proveïdors, com a màxim, un import anual de l’1% de l’import net de la xifra de negocis del període impositiu.
 • Es poden amortitzar lliurement els elements nous de l’immobilitzat material el valor unitari del qual no excedeixi els 300 euros, amb un límit màxim de 25.000 euros en cada període impositiu.
 • Si una entitat ha realitzat alguna operació de reestructuració a l’exercici ha de comunicar a l’Administració si aplicarà o no el règim fiscal especial, ja que si no ho fes, pot ser sancionada amb multa de 10.000 euros per cada operació no informada.
 • El tipus aplicable a les entitats de nova creació és del 15% i serà aplicable al primer període impositiu en què la base imposable resulti positiva i al següent. No s’aplica a les societats patrimonials, ja que s’exigeix ​​que l’entitat faci una activitat econòmica.
 • Perquè sigui deduïble la despesa pel deteriorament d’un crèdit degut per una entitat de dret públic, haurà de ser objecte d’un procediment judicial o arbitral, per la qual cosa si la vostra societat posseeix quantitats pendents de cobrament d’alguna d’elles, i preveu que no es cobraran en un termini raonable, pot iniciar un procediment arbitral per poder deduir-se aquesta quantitat.
 • Només s’admet la deducció per pèrdues per deteriorament de valor derivats d’insolvències de deutors quan es compleixen determinats requisits: transcurs de sis mesos des del venciment de l’obligació sense que se n’hagi obtingut el cobrament, deutor declarat en situació de concurs, deutor processat per alçament de béns i crèdits litigiosos. No obstant això, les entitats de dimensió reduïda podran aplicar una estimació global anual de l’1% dels deutors existents a la conclusió del període impositiu.
 • Hi ha l’obligació de revertir les pèrdues per deteriorament de cartera deduïdes, que s’han d’integrar a la base imposable en un mínim de la cinquena part de les pèrdues en els exercicis iniciats a partir de l’1 de gener de 2016 i en els quatre exercicis següents.
 • S’aplica la deducció per creació de llocs de treball per a treballadors amb discapacitat, que serà de 9.000 euros per cada persona/any d’increment de la mitjana de plantilla de treballadors amb discapacitat en un grau igual o superior al 33% i de 12.000 euros per cada persona /any d’increment de la mitjana de plantilla de treballadors amb discapacitat en un grau igual o superior al 65%, contractats pel contribuent, experimentat durant el període impositiu, respecte a la plantilla mitjana de treballadors de la mateixa naturalesa del període immediat anterior.
 • Els contribuents de l’IS poden deduir de la seva quota líquida un determinat percentatge de les despeses de recerca i desenvolupament (R+D) o en innovació tecnològica, realitzades a la recerca de nous productes o procediments industrials.
 • Amb efecte per als períodes impositius iniciats a partir de l’1 de gener de 2017, estan exemptes a l’impost sobre societats les rendes obtingudes per les autoritats portuàries com a conseqüència de la transmissió d’elements del seu immobilitzat, sempre que l’import total de la transmissió es destini a l’amortització de préstecs concedits per Ports de l’Estat o per entitats oficials de crèdit per finançar inversions en elements de l’immobilitzat relacionades amb l’objecte o la finalitat específica.

Font: CISS fiscal