Circular 19/20 · 25 de juny de 2020


Recordatori de les principals mesures tributàries del RDL 19/2020

Us recordem algunes de les principals mesures tributàries publicades en el Reial decret llei 19/2020, de 26 de maig, pel qual s’adopten mesures complementàries en matèria agrària, científica, econòmica, d’ocupació i Seguretat Social i tributàries per a pal·liar els efectes de la COVID-19.

FORMULACIÓ DE COMPTES ANUALS I IMPOST SOBRE SOCIETATS

 1. Presentació d’una primera declaració amb “comptes anuals disponibles.
  Per als contribuents de l’impost sobre societats en què el termini per a la formulació i l’aprovació dels comptes anuals de l’exercici s’ajusti a allò que disposen els articles 40 i 41 del Reial decret llei 8/2020 de presentar la declaració de l’impost en el termini previst de l’article 124 de la Llei 27/2014 (25 dies naturals següents als 6 mesos posteriors a la conclusió del període impositiu).

  Què entenem per comptes anuals disponibles?

  • Per a les societats anònimes cotitzades:
   Els comptes anuals auditats a que es refereix l’article 41.1.a) de el Reial decret llei 8/2020.
  • Per a la resta de contribuents:
   Els comptes anuals auditats o els comptes anuals formulats per l’òrgan corresponent o la comptabilitat disponible portada d’acord amb allò que preveu el Codi de Comerç o d’acord amb allò que estableixen les normes per les quals es regeixin.
 2. Presentació d’una segona declaració amb els comptes anuals definitius

  Nova autoliquidació

  • S’haurà de presentar una nova autoliquidació, el termini és fins al 30 de novembre del 2020, en cas que l’autoliquidació de l’Impost que hagi de resultar, d’acord amb els comptes anuals aprovats per l’òrgan corresponent, sigui diferent de la presentada amb els “comptes anuals disponibles”.
  • Aquesta nova autoliquidació tindrà la consideració de complementària si en resulta una quantitat a ingressar superior o una quantitat per retornar inferior a la derivada de l’autoliquidació anterior.

   Generarà interessos de demora d’acord amb allò que disposa l’article 26 de la LGT, des del dia següent a la finalització del termini voluntari de presentació de la primera declaració (25 dies naturals següents als 6 mesos posteriors a la conclusió del període impositiu).
   No és aplicable el règim de recàrrecs per declaració extemporània sense requeriment previ de l’article 27 de la LGT.

  • En els casos en què aquesta nova autoliquidació no en resulti una quantitat major a ingressar o menor a tornar, la nova autoliquidació produirà efectes des de la seva presentació.
   No resultarà d’plicació la regulació de rectificació d’autoliquidacions de l’article 120.3 LGT i el seu desenvolupament reglamentari.No es limiten les facultats de l’Administració per verificar o comprovar la primera i la nova autoliquidació.
   No s’aplicarà les limitacions referides a les opcions tributàries pel que fa a la nova autoliquidació.

  • En cas de devolució de quantitats derivades de l’aplicació d’aquest sistema d’autoliquidació, s’aplicarà allò que disposa l’article 127 de la Llei 27/2014. A aquests efectes el termini dels 6 mesos es comptarà a partir de la finalització de termini establert per a la presentació de la nova autoliquidació.
  • Quan la nova autoliquidació no tingui la consideració de complementària i en resulti una quantitat a retornar com a conseqüència d’un ingrés efectiu en l’autoliquidació anterior, es meritaran interessos de demora sobre aquesta quantitat des del dia següent a la finalització del termini voluntari de declaració de la primera autoliquidació fins a la data en què s’ordeni el pagament de la devolució.
  • De les noves autoliquidacions a què es refereix el punt anterior no es derivarà cap efecte preclusiu.
 3. Modificació del termini per a l’aprovació de comptes anuals

  S’ha procedit a la modificació de l’article 40 de Reial decret llei 8/2020, i s’han introduït les mesures següents:

  • S’estableix el termini de tres mesos per a formular els comptes anuals i altres documents legalment obligatoris i es comença a comptar des de l’1 de juny i no des de la finalització de l’estat d’alarma.
  • Es redueix de tres a dos mesos el termini per aprovar els comptes anuals des de la formulació, de manera que les empreses disposaran abans d’uns comptes aprovats i dipositats en el Registre Mercantil i s’harmonitza el termini per a totes les societats, siguin o no cotitzades, de manera que totes hauran de tenir els comptes aprovats dins dels deu primers mesos de l’exercici.

LLISTA DE DEUTORS

La publicació de la llista de deutors tributaris, derivada de la concurrència a 31 de desembre de 2019 dels requisits exigits per a la inclusió, es produirà, en tot cas, abans de l’1 d’octubre de 2020.

AMPLIACIÓ DEL TERMINI DE NO MERITACIÓ D’INTERESSOS PER AJORNAMENTS RD Llei 7/2020

S’amplia a quatre mesos el termini de no meritació d’interessos de demora per als ajornaments de l’article 14 de Reial decret llei 7/2020.

Aquesta modificació s’aplicarà a les sol·licituds d’ajornament que s’haguessin presentat a partir de l’entrada en vigor de el Reial decret llei 7/2020 (13 de març de 2020).

AMPLIACIÓ DEL TERMINI DE NO MERITACIÓ D’INTERESSOS PER AJORNAMENTS DEUTES DUANERES

S’amplia a quatre mesos el termini de no meritació d’interessos de demora per als ajornaments de l’article 52 de Reial decret llei 11/2020 (deutes duaneres).

Aquesta modificació s’aplicarà a les sol·licituds d’ajornament que s’haguessin presentat a partir de l’entrada en vigor de el Reial decret llei 11/2020 (3 d’abril de 2020).

EXEMPCIÓ ITPAJD

S’estableix l’exempció de les escriptures de formalització de les moratòries previstes:

– en article 13.3 de Reial decret llei 8/2020.
– en l’article 24.2 de Reial decret llei 11/2020.
– i de les moratòries convencionals concedides a l’empara d’acords marc sectorials adoptats com a conseqüència de la crisi sanitària ocasionada pel COVID-19 que preveu l’article 7 de Reial decret llei 19/2020, de 26 de maig.

Enllaç al Reial Decret Llei 19/2020.

Font: Datadiar