Circular 18/20 · 15 de maig de 2020


NOVETATS FISCALS PER A L’ANY 2020, LLEI PRESSUPOSTOS GENERALITAT DE CATALUNYA

Us fem arribar les principals novetats fiscals que s’han publicat en la Llei 4/2020, de 29 d’abril, de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2020 i la llei 5/2020, del 29 d’abil, de mesures fiscals, financeres, administratives i del secor públic, on s’aprova un increment tant de l’IRPF com de l’impost sobre succesions, aixi com la creació de un nou impost sobre les instal·lacions que incideixin en el medi ambient.

MESURES EN L’IRPF. A partir de l’1 de gener de 2020

 • S’incrementa un 10% el mínim exempt dels contribuents amb menor nivell de renda, per tal d’adaptar-lo al cost de la vida a Catalunya, més elevat que la mitjana estatal;
 • Es reequilibren els trams superiors de l’escala impositiva atorgant-los a tots ells una amplada similar; es divideix l’actual quart tram de base liquidable general -de 53.407,20 a 120.000 euros- en dos: un tram de 53.407,20 a 90.000 euros i un de 90.000 a 120.000 euros, que apliquen uns tipus marginals del 21,50 % i del 23,50 %, respectivament.

MESURES SOBRE L’IMPOST SOBRE DONACIONS I SUCCESSIONS (ISD) A Partir de l’endemà de la publicació de la llei al DOGC.

 • S’introdueixen els coeficients multiplicadors per patrimoni preexistent als Grups I i II. Aquest coeficients s’aplicaran a partir de quantitats superiors a 500.000 euros (mínim exempt en l’Impost sobre el Patrimoni). Aquests coeficients s’apliquen a Successions i donacions.
 • Es redueix la bonificació en la quota tributària aplicable al ISD per als Grups I i II de forma progressiva.
  Per els contribuents del grup I (descendents menors de 21 anys) es mantenen les bonificacions actuals.
  Per Als contribuents del grup II (descendents de 21 anys o més i ascendents), es redueix significativament la bonificació a aplicar. Així, per els trams d’herència de fins 100.000 euros, s’aplicarà una bonificació íntegra del 60%, que es reduirà fins assolir el tram de 3 milions d’euros, on la bonificació serà 0.
  Els cònjuges podran aplicar la reducció del 99%.
 • Bonificacions: es modifica el règim de bonificacions en quota: s’elimina la possibilitat d’aplicar la bonificació en quota en cas d’aplicar alguna de les reduccions previstes en la normativa, excepte la reducció de l’habitatge habitual del causant, que son compatibles entre sí.
 • D’una altra, es modifica l’àmbit d’aplicació de la tarifa reduïda prevista en l’article 57.2 de la Llei 19/2010, del 7 de juny, de regulació de l’impost sobre successions i donacions, excloent els contractes d’assegurances sobre la vida que tenen la consideració de negocis jurídics equiparables d’acord amb la normativa reguladora de l’impost.
 • S’afegeix una nova secció sobre donacions fetes per entitats sense finalitat de lucre: en les donacions, i en la resta de transmissions lucratives entre vius que hi siguin equiparables, rebudes de fundacions i d’associacions que compleixen finalitats d’interès general, hagin estat o no declarades d’utilitat pública, inscrites en els registres de fundacions i d’associacions adscrits a la Direcció General de Dret i d’Entitats Jurídiques del Departament de Justícia, o en registres anàlegs d’altres administracions públiques, el contribuent pot aplicar a la base imposable una reducció del 95%.

CREACIÓ DE L’IMPOST SOBRE LES INSTAL·LACIONS QUE INCIDEIXEN EN EL MEDI AMBIENT
És un tribut propi de la Generalitat de Catalunya, aquest impost grava sobre les instal·lacions que incideixen en el medi ambient. El tribut, de caràcter finalista, que té com a precedent l’impost de la comunitat autònoma d’Extremadura, grava la incidència, l’alteració o el risc de deteriorament que ocasiona sobre el medi ambient la realització de les activitats que hi queden subjectes, mitjançant les instal·lacions i altres elements patrimonials afectes a aquestes, amb la finalitat de contribuir a compensar la societat del cost que suporta i frenar el deteriorament de l’entorn natural.
Aquestes activitats són, d’una banda, les de producció, emmagatzematge o transformació d’energia elèctrica i, d’una altra, les de transport d’energia elèctrica, de telefonia o de comunicacions telemàtiques per mitjà dels elements fixos del subministrament d’energia elèctrica o de les xarxes de comunicacions.
El model d’autoliquidació s’ha d’aprovar per ordre del conseller del departament competent en matèria d’hisenda.

Font: Primera Lectura i AEAT