Circular informativa 17/18 · 18 de setembre del 2018


AUTÒNOMS 2019: CANVI DE BASE DE QUOTA I COBERTURA DE CONTINGÈNCIES

Us recordem que la Llei 6/2017 estableix que els treballadors autònoms poden canviar fins a quatre vegades a l’any la base de cotització i poden elegir l’altra dintre dels límits mínim i màxim que els siguin aplicables en cada exercici. És per aquest motiu que teniu l’oportunitat de modificar la base de cotització del règim especial de treballadors autònoms (RETA) i la quota a pagar, dins els límits permesos atenent la vostra edat:

  • Les sol·licituds formulades fins al 30 de setembre tindrà efectes a partir de l’1 d’octubre
  • Les sol·licituds formulades entre l’1 d’octubre i el 31 de desembre, tindran efectes a partir de l’1 de gener de 2018.

Adjuntem, a títol d’exemple, escala comparativa amb algunes opcions (imports vigents a 1.08.2018).

La base mínima de cotització de l’autònom que en algun moment de l’any 2017 i de manera simultània hagi tingut contractat 10 o més treballadors per compte d’altri, així com la de l’autònom societari, és de 1.199,10 euros/mes.

També us informem que els treballadors autònoms que estiguin cotitzant per qualsevol de les bases màximes d’aquest règim especial poden sol·licitar que la seva base de cotització s’incrementi automàticament en el mateix percentatge en què s’augmentin aquestes bases màximes. Així mateix, els treballadors autònoms que no estiguin cotitzant per qualsevol de les bases màximes poden sol·licitar que la seva base de cotització s’incrementi automàticament en el mateix percentatge en què s’augmentin les bases màximes de cotització d’aquest règim especial. En cap cas la base de cotització elegida pot ser superior al límit màxim que pugui afectar el treballador. La sol·licitud es pot fer durant tot l’any natural, i tindrà efectes des del dia 1 de gener de l’any següent.

També us informem que podreu optar per la cobertura de les contingències professionals (accident de treball i malaltia professional) i de la protecció per cessament d’activitat abans del 30 de setembre.

Si esteu interessat en modificar la base de cotització o quota, i/o optar per les esmentades cobertures, us agrairem que ens ho feu saber al més aviat possible.

Quedem a la vostra disposició per a qualsevol consulta o aclariment.