Circular 15/20 · 20 d’abril de 2020


DECLARACIÓ DE LA RENDA I IMPOST SOBRE EL PATRIMONI 2019s

El període de presentació de la declaració anual de l’impost sobre la renda de les persones físiques (IRPF) i de l’impost sobre el patrimoni acabarà el dia 30 de juny. Tot seguit trobareu els límits i la naturalesa de les retribucions que obliguen a la seva presentació.

Declaració de l’impost sobre la renda
Estan obligats a declarar tots els contribuents persones físiques residents a Espanya, llevat dels que hagin percebut, exclusivament, rendes procedents de:

· Rendiments del treball personal, iguals o inferiors a 22.000 euros anuals:

 • Sempre que procedeixin d’un sol pagador.
 • Quan hi hagi diversos pagadors, sempre que la suma del segon i posteriors per ordre de quantia no superin en el seu conjunt la quantitat de 1.500 euros.
 • Quan els únics rendiments de treball consisteixin en prestacions passives (pensions de la Seguretat Social i de classes passives, prestacions de plans de pensions, assegurances col·lectives, mutualitats de previsió social, plans de previsió social empresarial, plans de previsió assegurats i prestacions d’assegurances de dependència).

· El límit es fixa en 14.000 euros anuals, en els supòsits següents:

 • Quan els rendiments del treball procedeixin de més d’un pagador i la suma de les quantitats percebudes del segon i restants per ordre de quantia superin la quantitat de 1.500 euros anuals.
 • Quan es percebin pensions compensatòries del cònjuge o anualitats per aliments no exemptes.
 • Quan el pagador dels rendiments del treball no estigui obligat a retenir.
 • Quan es percebin rendiments íntegres del treball subjectes a tipus fix de retenció (retribucions percebudes per la condició d’administradors i membres dels consells d’administració, rendiments derivats d’impartir cursos, conferències i similars, o derivats de l’elaboració d’obres literàries, artístiques o científiques).

· Rendiments del capital mobiliari i guanys patrimonials sotmesos a retenció o ingrés en compte, amb el límit conjunt de 1.600 euros anuals.

· Rendes immobiliàries imputades, rendiments de lletres del tresor, subvencions per a adquisició d’habitatges de protecció oficial o de preu taxat, i altres guanys patrimonials derivats d’ajudes públiques, amb límit conjunt de 1.000 euros anuals.

· No haurà de presentar declaració en cap cas qui obtingui rendiments íntegres del treball, de capital o d’activitats econòmiques o guanys patrimonials que conjuntament no superin els 1.000 euros ni qui hagin tingut, exclusivament, pèrdues patrimonials inferiors a 500 euros.
No obstant això, encara que no resultin obligats a declarar, tots els contribuents que exerceixin el dret a aplicar-se determinades reduccions o deduccions o a rebre una devolució han de confirmar l’esborrany o presentar la declaració. No es prendran en consideració les rendes exemptes de l’impost.
Els límits anteriors són aplicables tant en tributació individual com conjunta.

Declaració de l’impost sobre el patrimoni
Estan obligats a presentar declaració per l’impost sobre el patrimoni els subjectes passius (persones físiques per obligació personal o real) en què concorri alguna de les circumstàncies següents:

 • La seva quota tributària, determinada d’acord amb les normes reguladores d’aquest impost, i una vegada aplicades les deduccions o bonificacions que procedeixin, resulti a ingressar, o
 • quan, no donant-se l’anterior circumstància, el valor dels seus béns o drets, determinats d’acord amb les normes reguladores de l’impost, resulti superior a 2.000.000 d’euros.

A l’efecte de l’aplicació d’aquest segon límit, caldrà tenir en compte tots els béns i drets del subjecte passiu, estiguin o no exempts de l’impost, computats sense considerar les càrregues i gravàmens que en disminueixin el valor, ni tampoc els deutes o les obligacions personals de quals sigui respondre el subjecte passiu.

Les persones mortes l’any 2019 qualsevol dia anterior al 31 de desembre, no tenen obligació de declarar per aquest impost

Documentació i dades necessàries per a la presentació

Les dades fiscals, la informació fiscal o l’esborrany de la declaració que consten a la web de l’Agència Tributària. Per poder accedir-hi necessitem la data de validesa del vostre DNI i, en cas de DNI de validesa permanent la data d’expedició.

Rendiments del treball:

 • Certificats de l’empresa, en els quals hi consti el salari brut percebut i les retencions practicades. Els pensionistes poden sol·licitar un certificat en el banc o caixa on cobrin la pensió.
 • Aportacions a sindicats.
 • Quotes pagades als col·legis professionals.

Rendiments del capital mobiliari:

 • Certificats bancaris dels interessos cobrats per imposicions en comptes corrents, d’estalvi i a terme, lletres del tresor… Així com certificació dels dividends bruts percebuts d’accions i bons, i les retencions practicades.

Rendiments del capital immobiliari:

 • Finques d’ús propi: els rebuts de contribució.
 • Finques de lloguer: els rebuts de contribució i l’import dels lloguers percebuts.
 • Detall de despeses necessàries per a l’obtenció d’aquests ingressos.

Activitats empresarials, professionals o agràries:

 • Import dels ingressos de l’activitat (vendes, subvencions i autoconsums).
 • Import de les despeses de l’activitat (segons comptabilitat o llibres registre).

Guanys i pèrdues patrimonials:

 • Detall dels guanys i pèrdues patrimonials en les adquisicions o transmissions de béns mobles o immobles, indicant dates i imports dels preus d’adquisició i venda.

Justificants de deduccions:

 • Lloguer de l’habitatge habitual (per als lloguers ja existents a 31.12.14).
 • Factures de les inversions en la construcció, ampliació o compra d’habitatge habitual, aportacions a comptes habitatge i, si escau, rebuts de crèdits satisfets (per a les deduccions que ja s’aplicaven a 31.12.12).
 • Donacions a entitats públiques o associacions d’utilitat pública.
 • Aportacions a plans de pensions.

Detall i valoració de béns i drets a 31 de desembre de 2019.

Si desitgeu que us tramitem la presentació de la declaració, no dubteu en posar-vos en contacte amb nosaltres.