Circular informativa 13/18 · 26 de juliol del 2018PRINCIPALS NOVETATS FISCALS INCLOSES EN LA LLEI 6/2018 DE PRESSUPOSTOS GENERALS DE L’ESTAT PER A L’ANY 2018

Tot seguit us fem arribar les principals novetats fiscal incloses en la Llei 6/2018, dels pressupostos generals de l’Estat (PGE) per a l’any 2018, són:

MODIFICACIONS EN LA LLEI DE L’ IRPF amb efectes des del 05.07.18

 • Augmenta la reducció per obtenció de rendiments del treball i augmenta la quantia per sota de la qual es podrà aplicar. La reducció es pot aplicar als contribuents amb rendiments nets del treball inferiors a 16.825 euros sempre que no tinguin rendes, excloses les exemptes, diferents de les del treball superiors a 6.500 euros.

  La llei estableix les regles per calcular la reducció i per determinar el tipus de retenció o ingrés a compte a practicar sobre els rendiments que se satisfacin o abonin a partir del 5 de juliol de 2018. La regularització del tipus de retenció o ingrés a compte, si escau, es realitzarà, a opció del pagador, en els primers rendiments del treball que es satisfacin o abonin a partir del 5 de juliol del 2018, o en els primers rendiments del treball que se satisfacin o abonin a partir del mes d’agost.

 • El contribuent es podrà aplicar la deducció de fins a 1.200 euros anuals pel cònjuge no separat legalment amb discapacitat que no tingui rendes anuals, excloses les exemptes, superiors a 8.000 euros. L’import mensual de la deducció anticipada serà de 100 euros.
 • La quantia de la deducció per ser una ascendent, o un germà d’orfe de pare i mare, que forma part d’una família nombrosa, s’incrementarà en 600 euros anuals per cada un dels fills que formen part de la família nombrosa que excedeixi el nombre mínim de fills exigit perquè aquesta família hagi adquirit la condició de família nombrosa de categoria general o especial, segons correspongui. d’aquest increment podrà ser anticipat.
 • Eleva el límit excloent de l’obligació de declarar establert per als perceptors de rendiments del treball quan procedeixen de més d’un pagador llevat de les excepcions establertes, o quan es tracta de pensions compensatòries del cònjuge o anualitats per aliments no exemptes, o quan el pagador no està obligat a retenir, o rendiments del treball sense subjectes a tipus fix de retenció. L’actual límit de 12.000 euros passa a ser de 14.000 euros. Però per a l’exercici 2018, quan l’impost s’hagués meritat a partir del 5 de juliol del 2018 el límit serà de 12.643 €.
 • S’incrementa la quantia exempta del gravamen especial sobre els premis de determinades loteries i apostes. Per als premis derivats de jocs celebrats amb anterioritat al 5 de juliol del 2018 la quantia exempta serà de 2.500 euros. La quantia exempta és de fins a 10.000 euros per als premis derivats de jocs celebrats en el període impositiu 2018 a partir del 5 de juliol del 2018. La quantia exempta és de 20.000 euros per als celebrats a 2019; i de 40.000 euros a partir del 2020.

MODIFICACIONS EN LA LLEI DE L’IRPF amb efectes des de l’1.01.18

 • La deducció per maternitat es podrà incrementar fins a 1.000 euros addicionals, quan el contribuent que tingui dret a la mateixa hagués satisfet despeses de custòdia del fill menor de tres anys en llars d’infants o centres d’educació infantil autoritzats, però s’estableixen certes limitacions en aquesta quantia. No es podrà sol·licitar l’abonament anticipat d’aquest increment.
 • Dins el límit conjunt excloent de l’obligació de declarar de 1.000 euros anuals previst per a les rendes immobiliàries imputades, els rendiments íntegres del capital mobiliari no subjectes a retenció derivats de lletres del Tresor i subvencions per a l’adquisició d’habitatges de protecció oficial o de preu taxat, s’inclouen “els altres guanys patrimonials derivats d’ajudes públiques”.
 • Augmenta el percentatge de la deducció per inversió en empreses de nova o recent creació, que passa del 20% al 30%. Incrementa la base màxima de deducció, establint-la en 60.000 euros anuals.

MODIFICACIONS EN LA LLEI DE L’IMPOST SOBRE SOCIETATS

 • Modifica la reducció de les rendes procedents de determinats actius intangibles i el seu règim transitori, per adaptar la seva regulació als acords adoptats a la UE i l’OCDE pel que fa als règims coneguts com «patent box», amb efectes per als períodes impositius que s’iniciïn a partir de l’1 de gener del 2018.
 • Estableix les obligacions que han de complir els productors que s’acullin a la deducció per inversions en producció estrangera de llargmetratges cinematogràfics o d’obres audiovisuals realitzats en territori espanyol, amb efectes des del 5 de juliol del 2018.

MODIFICACIONS EN LA LLEI DE L’IVA amb efectes des del 05.07.18

 • Estableix el tipus impositiu reduït del 10% a l’entrada a les sales cinematogràfiques.
 • Modifica el requisit per poder aplicar el tipus impositiu reduït del 4% dels serveis de teleassistència, ajuda a domicili, centre de dia i de nit i atenció residencial com a conseqüència d’una prestació econòmica vinculada a aquests serveis. La prestació econòmica ha de cobrir més del 10% del preu.

MODIFICACIONS EN LA LLEI DE L’IVA amb efectes des de l’1.01.19

 • Modifica l’exempció pels serveis prestats directament als seus membres per unions, agrupacions o entitats autònomes, incloses les AIE, per ajustar la seva regulació al Dret de la UE. L’exempció resultarà només aplicable a les AIES que els seus membres desenvolupin activitats d’interès general que quedin exemptes d’IVA (assistència sanitària, assistència social o educació, entre altres).
 • Modifica la normativa interna pel que fa a les regles que determinen la localització en el territori d’aplicació de l’impost dels serveis prestats per via electrònica, de telecomunicacions i de radiodifusió o de televisió i la regulació del règim especial aplicable als serveis de telecomunicacions, de radiodifusió o de televisió i als prestats per via electrònica per empresaris o professionals no establerts en la Comunitat.

ALTRES MODIFICACIONS TRIBUTÀRIES:

 • Es prorroga durant l’any 2018 la vigència de l’Impost sobre el Patrimoni.
 • Integra el tipus impositiu autonòmic de l’Impost sobre Hidrocarburs en el tipus estatal especial, amb efectes des de l’1 de gener del 2019.

Per a qualsevol aclariment no dubteu en contactar amb nosaltres.