Circular informativa 13/17 · 18 de juliol del 2017


PRINCIPALS NOVETATS FISCALS INCLOSES EN LA LLEI 3/2017 DE PRESSUPOSTOS GENERALS DE L’ESTAT PER A L’ANY 2017

Tot seguit us fem arribar les principals novetats fiscals incloses en la Llei 3/2017, dels pressupostos generals de l’Estat per a l’any 2017. Són les següents:

Modificacions en la Llei de l’IVA (amb efectes des del 29.06.2017)

  • A les exempcions en operacions interiors, estableix que les monedes de col·lecció lliurades pel seu emissor per un import no superior al seu valor facial estaran exemptes.
  • Als lliuraments, adquisicions intracomunitàries o importacions de les muntures per a ulleres graduades se’ls aplica el tipus impositiu del 10%. Anteriorment se’ls aplicava el tipus general.
  • Ha suprimit l’aplicació del tipus impositiu general als denominats “serveis mixtos d’hostaleria, espectacles, discoteques, sales de festes, barbacoes o altres anàlegs”, que passen a tributar al 10%.
  • L’entrada a teatres, circs, festejos taurins, concerts, i als altres espectacles culturals en viu se’ls aplica el tipus del 10%. Anteriorment se’ls aplicava el tipus general.


Modificació en l’impost sobre societats

Amb efectes per als períodes impositius que s’iniciïn a partir del 1 de gener de 2017 es modifica la deducció per inversions en produccions cinematogràfiques i sèries audiovisuals.

Pel que fa a les produccions espanyoles de llargmetratges cinematogràfics i de sèries audiovisuals, s’eleven els percentatges de deducció, permet a l’òrgan corresponent de la comunitat autònoma amb competència en la matèria emetre el certificat de nacionalitat i el certificat que acrediti el caràcter cultural del seu contingut. Eleva el límit conjunt que no pot superar l’import de la deducció en determinats supòsits.

Eleva el percentatge de deducció de les despeses realitzades en territori espanyol en execució d’una producció estrangera de llargmetratges cinematogràfics o d’obres audiovisuals, que serà del 20%. Eleva el límit de les despeses de personal creatiu a 100.000 euros per persona. Estableix que l’import d’aquesta deducció no podrà ser superior a 3 milions d’euros, per cada producció realitzada.


Impost sobre hidorcarburs

Devolució parcial pel gasoil utilitzat en l’agricultura i ramaderia. Amb efectes des de l’1 de juliol de 2016 redueix l’import de les quotes a retornar, sent el tipus aplicable de 63,71 euros per 1.000 litres.

Altra informació

L’IPREM (indicador públic de renda d’efectes múltiples) s’incrementa un 1%. L’indicador tindrà les quanties següents durant la vigència d’aquesta llei: l’IPREM diari, 17,93 euros. L’IPREM mensual, 537,84 euros. L’IPREM anual, 6.454,03 euros. En els supòsits en què la referència al salari mínim interprofessional ha estat substituïda per la referència a l’IPREM en aplicació del que estableix el Reial decret llei 3/2004, la quantia anual de l’IPREM serà de 7.519,59 euros quan les corresponents normes es refereixin al salari mínim interprofessional en còmput anual, llevat que expressament excloguessin les pagues extraordinàries; en aquest cas, la quantia serà de 6.454,03 euros.