Circular 13/20 · 30 de març de 2020


Prestació extraordinària per cessament d’activitat per als treballadors per compte pròpi o autònoms

Amb motiu de la publicació del RD llei 8/2020, de 17 de març, de mesures urgents i extraordinàries per fer front a l’impacte econòmic i social del COVID-19, s’ha creat una prestació extraordinària por cessament d’activitat per als autònoms, que cobreix la finalització de l’activitat provocada per una situació involuntària.

Aquesta prestació té el caràcter excepcional i una vigència limitada d’UN MES, a partir del dia 14 de març de 2020, data d’entrada en vigor del Reial decret 463/2020 pel qual es va declarar l’estat d’alarma, o fins l’últim dia del mes en què aquest finalitzi.

Tindran dret a aquesta prestació extraordinària, els treballadors autònoms que la seva activitat hagi quedat suspesa en virtut del previst en el RD 463/2020, o bé, en el cas que la facturació del mes anterior al que se sol·liciti s’hagi reduït, almenys, en un 75% en relació al promig de facturació del semestre anterior,sempre que, a més es compleixin els requisits següents:

  • Estar afiliats i d’alta, en data 14 de març de 2020, en el Règim Especial d’Autònoms.
  • En el supòsit que l’activitat no hagi estat suspesa pel RD 463/2020, caldrà acreditar la reducció de la facturació en almenys un 75% en relació amb l’efectuada en el semestre anterior.
  • Estar al corrent de pagament amb les quotes de la Seguretat Social. Tot i això, si en la data de la suspensió de l’activitat o de la reducció de la facturació no es compleix aquest requisit, el treballador autònom tindrà un termini improrrogable de trenta dies naturals per tal que ingressi las quotes pendents.

La quantia de la prestació pels autònoms serà el 70% del promig de les bases per les quals s’hagués cotitzat durant els dotze mesos continuats i anteriors a la situació de cessament.

Durant tot el temps que es percebi aquesta prestació, s’entendrà com a cotitzat i no reduirà els períodes de prestació per cessament als que pugués tenir dret en el futur.

La gestió d’aquesta prestació extraordinària pels autònoms, correspondrà a les mútues col·laboradores amb la Seguretat Social, essent aquesta prestació incompatible amb qualsevol altra prestació dels sistema de la Seguretat Social.

Compensació per pèrdues per als treballadors per compte pròpi o Autònoms a Catalunya

La Generalitat de Catalunya, per mitja del Decret llei 7/2020, ha establert una ajuda en forma de prestació econòmica única per un import màxim de fins a 2.000 euros, per les persones físiques que estiguin d’alta en el règim especials d’autònoms i que compleixin els requisits següents:

  • Que tinguin el domicili fiscal en un municipi de Catalunya.
  • Que l’activitat figuri entre les que s’hagi decretat el tancament, d’acord amb el previst en el RD 463/2020 de 14 de març.
  • Que acreditin una reducció dràstica i involuntària de la seva facturació com a conseqüència dels efectes del COVID-19 i no disposin d’alternatives d’ingressos.

Per accedir a aquesta ajuda, s’hauran d’acreditar pèrdues econòmiques en el mes de març del 2020 amb comparació amb el mateix mes de març de l’any anterior.

En cas d’autònoms amb una antiguitat inferior a 1 any, la comparació es farà amb la mitjana dels beneficis mensuals des de la data d’alta.

Aquesta ajuda s’haurà de sol·licitar durant el mes d’abril, i s’atorgarà pel procediment de concurrència no competitiva fins a esgotar la partida pressupostaria de 7,5 milions d’euros destinada a aquests efectes, i, serà incompatible amb qualsevol altre ajuda, prestació, subsidi o subvenció publica o privada destinada a la mateixa finalitat.