Circular 12/22 · 16 de juny del 2022


Canvi quota autònoms


La Llei 6/2017 estableix que els treballadors autònoms poden canviar fins a quatre vegades a l’any la base de cotització, i poden elegir l’altra dins dels límits mínim i màxim que els siguin aplicables en cada exercici.

La sol·licitud formulada entre l’1 de gener i el 31 de març tindrà efectes l’1 d’abril.
La sol·licitud formulada entre l’1 d’abril i el 30 de juny tindrà efectes l’1 de juliol.
La sol·licitud formulada entre l’1 de juliol i el 30 de setembre tindrà efectes l’1 d’octubre.
La sol·licitud formulada entre l’1 d’octubre i el 31 de desembre tindrà efectes l’1 de gener de l’any següent.

Per aquest motiu, els recordem que tenen l’oportunitat de modificar la base de cotització del Règim especial de treballadors autònoms i la quota a pagar, dins dels límits permesos segons l’edat, fins el 30 de juny, per tenir efectes a partir de l’1 de juliol.

Adjuntem, a títol d’exemple, escala comparativa amb algunes opcions amb els imports vigents el 2022:


* 30,6% = 28,30% (contingències comunes) + 1,3% (contingències professionals) + 0,9% (cessament d’activitat) + 0,10 % (FP).

La base mínima de cotització de l’autònom que en algun moment de l’any 2021 i de manera simultània hagi tingut contractat 10 o més treballadors per compte d’altri, així com la de l’autònom societari, és de 1.234,80 euros mensuals.

Així mateix, els informem que els treballadors autònoms que, a 1 de gener de 2022, tinguin 47 anys d’edat i cotitzin al RETA per una base inferior a 2.077,80 € mensuals no podran escollir una base superior a 2.113,20 €, llevat que exercitin la seva opció en tal sentit abans del 30 de juny de 2022. Aquesta modificació tindrà efectes a partir de l’1 de juliol de 2022.

Si es troba en aquest supòsit, o està interessat en modificar la base de cotització o quota, agrairíem que ens ho fessin saber amb la màxima antelació possible.