Circular 12/21 · 16 de setembre del 2021


CIRCULAR AUTÒNOMS: CANVI DE QUOTA

La Llei 6/2017 estableix que els treballadors autònoms poden canviar fins a quatre vegades a l’any la base de cotització, i poden elegir l’altra dins dels límits mínim i màxim que els siguin aplicables en cada exercici.

La sol·licitud formulada entre l’1 de gener i el 31 de març tindrà efectes l’1 d’abril.
La sol·licitud formulada entre l’1 d’abril i el 30 de juny tindrà efectes l’1 de juliol.
La sol·licitud formulada entre l’1 de juliol i el 30 de setembre tindrà efectes l’1 d’octubre.
La sol·licitud formulada entre l’1 d’octubre i el 31 de desembre tindrà efectes l’1 de gener de l’any següent.

Per aquest motiu, els recordem que tenen l’oportunitat de modificar la base de cotització del Règim especial de Treballadors autònoms i la quota a pagar, dins dels límits permesos segons l’edat, fins al 30 de setembre per tenir efectes a partir de l’1 d’octubre.

Adjuntem, a títol d’exemple, escala comparativa amb algunes opcions amb els imports vigents el 2021:ferrer”>llei publicada al BOE.


* 30,6 % = 28,30 % (contingències comunes) + 1,3 % (contingències professionals) + 0,9 % (cessament d’activitat) + 0,10 % (FP).

La base mínima
de cotització de l’autònom que en algun moment de l’any 2020 i de manera simultània hagi tingut contractat 10 o més treballadors per compte d’altri, així com la de l’autònom societari, és de 1.214,10 euros mensuals.

També els informem que els treballadors autònoms que estiguin cotitzant per qualsevol de les bases màximes d’aquest règim especial poden sol·licitar que la seva base de cotització s’incrementi automàticament en el mateix percentatge en què s’augmentin aquestes bases màximes. Així mateix, els treballadors autònoms que no estiguin cotitzant per qualsevol de les bases màximes poden sol·licitar que la seva base de cotització s’incrementi automàticament en el mateix percentatge en què s’augmentin les bases màximes de cotització d’aquest règim especial. En cap cas la base de cotització elegida pot ser superior al límit màxim que pugui afectar el treballador. La sol·licitud es pot fer durant tot l’any natural, i tindrà efectes des del dia 1 de gener de l’any següent.