Circular informativa 12/14


Reial decret llei 8/2014, de 4 de juliol, d’aprovació de mesures urgents per al creixement, la competitivitat i l’eficiència


El Reial decret llei 8/2014, que entra en vigor el 5 de juliol de 2014, inclou novetats en matèria laboral i fiscal, entre les quals destaquem les següents:

 1. Retenció del 15% en l’ IRPF per AUTÒNOMS PROFESSIONALS amb rendes menors
 2. Des del 5 de juliol de 2014, el percentatge de retenció sobre els rendiments d’activitats professionals en l’IRPF, que amb caràcter general és del 21%, serà del 15% quan el volum de rendiments íntegres d’aquestes activitats de l’exercici immediat anterior sigui inferior a 15.000 euros i representi més del 75% de la suma dels rendiments íntegres del treball i d’activitats econòmiques obtinguts. Aquest percentatge serà del 7,5% quan els rendiments tinguin dret a deducció per rendes obtingudes a Ceuta i Melilla. Per poder aplicar aquesta retenció, els contribuents hauran de comunicar al pagador dels rendiments la concurrència d’aquesta circumstància, i el pagador queda obligat a conservar la comunicació degudament signada.

 3. Altres mesures en matèria fiscal
 4. Estableix normes especials d’integració i compensació de rendes negatives en l‘IRPF, derivades de deute subordinat o de participacions preferents generades amb anterioritat a l’1 de gener de 2015.

  Amb efectes de l’1 de gener de 2014 i exercicis anteriors no prescrits, els guanys patrimonials que es posin de manifest a causa de la dació en pagament o de l’execució hipotecària de l’habitatge habitual del deutor o del seu garant per a la cancel·lació de la hipoteca estaran exempts de l’IRPF i de la plusvàlua municipal (IIVTNU), sempre que no disposin d’altres béns o drets en quantia suficient per afrontar el pagament de la totalitat del deute i evitar l’alienació de l’habitatge.

 5. Incentius contractació de persones beneficiàries del SISTEMA NACIONAL DE GARANTIA JUVENIL (pendent encara de ser creat el fitxer per part del Govern)
 6. Poden ser beneficiaris del Sistema els joves majors de 16 anys i menors de 25, o menors de 30 en el cas de persones amb un grau de discapacitat igual o superior al 33%, i que no estiguin ocupats ni integrats en els sistemes d’educació o formació, sempre que estiguin inscrits en el fitxer del Sistema Nacional de Garantia Juvenil.

  S’estableix una nova bonificació mensual en l’aportació empresarial a la cotització a la Seguretat Social (TARIFA JOVE) per a la contractació indefinida de persones beneficiàries del Sistema, efectuada des del 5 de juliol del 2014 fins al 30 de juny del 2016, sempre que es compleixin determinats requisits.

  La reducció de la quota empresarial per contingències comunes per la contractació a temps parcial amb vinculació formativa de joves també es pot aplicar a les persones beneficiàries del Sistema.

  També estableix una bonificació addicional per als contractes en pràctiques celebrats fins al 30 de juny del 2016 amb persones beneficiàries del Sistema, per aconseguir un incentiu del 100% en la quota empresarial a la Seguretat Social per contingències comunes durant tota la vigència del contracte.

 7. ALTRES INCENTIUS a la contractació
 8. Les reduccions de les cotitzacions empresarials per contingències comunes a la Seguretat Social per contractació indefinida previstes en el Reial decret llei 3/2014, es poden aplicar a les persones que s’incorporin com a socis treballadors o de treball de les cooperatives, o com a socis treballadors de les societats laborals.

  A partir del dia 1 d’agost del 2014, les pràctiques curriculars externes realitzades pels estudiants universitaris i de formació professional, que tenen el caràcter exclusivament d’assimilats a treballadors per compte d’altri a efectes de la seva integració en el règim general, tindran una bonificació del 100% en la cotització a la Seguretat Social.

  Si necessiteu qualsevol aclariment no dubteu en consultar-nos.