Circular 1/20 · 1 de gener de 2020


Subvencions per al foment de la incorporació de persones en situació d’atur majors de 45 anys al mercat de treball

CATALUNYA

Bases: ORDRE TSF / 133/2018 (DOGC 2018.08.02) modif. ORDRE TSF / 188/2018 (DOGC 2018.11.15)
Convocatòria anticipada 2020: RSL TSF / 3498/2019 (DOGC 2019.12.18)

Termini Sol·licituds: des 2019.12.19 fins 2020.09.30, aquest últim inclòs.

Les sol·licituds s’han de presentar segons el model normalitzat que estarà a disposició de les persones interessades a la Seu electrònica de la Generalitat de Catalunya (https://seu.gencat.cat)

La resolució de convocatòria estableix la data a partir de la qual es poden subscriure els contractes a subvencionar, la sol·licitud de la subvenció dels quals no pot excedir d’1 mes a comptar de la data de celebració (base 5.2)

Termini d’execució

Inici contractes: Els ajuts a la contractació previstos en la present convocatòria es correspondran a contractes que se subscriguin entre el dia 2019.12.19 i el 2020.09.30 inclòs.
Finalització: El període de contractació subvencionat finalitzarà el 2021.09.29, inclòs.

Objecte: regular els ajuts a la contractació per al foment de la incorporació de persones en situació d’atur majors de 45 anys en el mercat de treball.

Beneficiaris: les persones físiques o jurídiques i les comunitats de béns amb capacitat per a subscriure, com a empresàries, un contracte de treball, constituïdes legalment i amb establiment operatiu a Catalunya.

S’exceptuen les administracions públiques i les seves entitats dependents o vinculades, i les ETT.

Requisits per obtenir la condició de persona o entitat beneficiària (entre d’altres) (base 4):

l) Disposar de capacitat tècnica i econòmica per a executar les actuacions subvencionables. Es compleix aquest requisit si:

– La persona o l’entitat sol·licitant no ha amortitzat cap lloc de treball, en els termes previstos en els art. 51 i 52 de l’ET, durant els 12 mesos anteriors a la formalització del contracte de treball objecte de subvenció.

– Incrementar amb el contracte de treball pel qual se sol·licita la subvenció, el nombre de persones ocupades en comparació amb la mitjana dels 12 mesos previs, llevat que el lloc hagi quedat vacant per dimissió de la persona treballadora, jubilació, mort , gran invalidesa o incapacitat permanent total o absoluta de la persona treballadora, o per acomiadament disciplinari, procedent, o una altra causa no imputable a l’empresa.

Persones destinatàries: les persones en situació d’atur, majors de 45 anys, i que no hagin prestat serveis en cap entitat mitjançant la modalitat de contractació de durada indefinida en els 6 mesos anteriors a l’inici de l’contracte de treball a subvencionar, i que compleixin, com a requisit específic, ser persona demandant d’ocupació no ocupat (DONO) al Servei Públic d’ocupació de Catalunya durant 6 mesos en els 12 mesos anteriors a l’inici de l’contracte de treball.

Per a aquesta convocatòria es considera col·lectiu prioritari les persones amb un grau reconegut oficialment de discapacitat superior o igual a l’33%, d’acord amb el que preveu la base 5.1 de l’annex 1 de l’Ordre TSF / 133/2018.

Accions subvencionables (base 5): Les entitats sol·licitants de la subvenció són les encarregades de dur a terme la contractació, mitjançant contractes de treball que tinguin com a mínim 6 mesos de durada, una jornada igual o superior al 50% i el seu centre de treball a Catalunya.

La durada màxima subvencionable de cada contracte, inclosa, si és necessària, la seva pròrroga, és de 12 mesos; llevat que es tracti de la contractació d’una persona que tingui reconegut un grau de discapacitat igual o superior a l’33% que podrà ser de fins a 18 mesos.

Queden expressament excloses les modalitats de contracte de treball en pràctiques i el contracte fix discontinu.

El nombre de contractes subvencionables per persona o entitat beneficiària, d’acord amb aquesta línia d’ajuda, no pot ser superior a 5 ni superar el 50% de la plantilla de la persona física o jurídica beneficiària, excepte quan es tracti d’una persona física o jurídica que tingui fins a 1 persona contractada. En aquest supòsit, el nombre de contractes subvencionables serà, com a màxim, 1.

Quantia:

L’import dels mòduls per a determinar la quantia de les subvencions a atorgar, d’acord a l’SMI vigent incloses les dues pagues extraordinàries és:

– 1.050 euros per mòdul mensual
– 34,52 euros per mòdul diari.

Aquest mòdul econòmic s’estableix per a una jornada de treball completa i es dirigirà a finançar el salari brut, més el prorrateig de les pagues extraordinàries, per la jornada completa, incloent les despeses de cotització. En el cas que el contracte de treball estableixi una jornada diferent, es procedirà a fer l’ajust dels mòduls d’acord amb el tipus de jornada recollida en el contracte, i amb les limitacions establertes a la base 5 de l’annex 1 de l’Ordre TSF / 133/2018.

Per l’ajust dels mòduls s’aplicarà la fórmula següent:

VMA = Valor mòdul ajustat; MDJC = Mòdul determinat a jornada completa

Les entitats hauran d’indicar en la seva sol·licitud la durada de l’contracte de treball sobre el qual sol·liciten la subvenció i la jornada de treball. La durada s’haurà d’indicar en mesos i la jornada en percentatge respecte la jornada completa ordinària de l’entitat.

Enllaç a la DISPOSICIÓ publicada a DOGC