Circular informativa 1/17 · 2 de gener de 2017


DECLARACIONS DE TRANSACCIONS AMB L’EXTERIOR


Us recordem que la normativa vigent en matèria de transaccions econòmiques amb l’exterior estableix l’obligació per a tots els residents a Espanya de subministrar informació sobre operacions financeres amb l’estranger.

És per això que, abans del 20 de gener del 2017 s’haurà de presentar la declaració sobre les transaccions econòmiques i saldos d’actius i passius financers amb l’exterior.

L’obligació, la periodicitat i les excepcions són les següents:

 1. Obligació a informar
 2. Persones tant físiques com jurídiques residents en territori espanyol per a les transaccions que facin amb no residents o per als actius o passius que mantinguin amb l’exterior.

  S’entenen per transaccions els actes, negocis i operacions que suposin cobraments o pagaments i/o transferències exteriors, així com variacions en comptes o posicions financeres deutores o creditores.

  Comprèn totes les operacions fetes amb països tercers inclosos els membres de la UE.

 3. Periodicitat i excepcions
 4. El comunicat que s’haurà de presentar dependrà del volum de transaccions fetes durant l’exercici anterior, així com els saldos d’actius i passius a 31 de desembre de l’any anterior.

  • Periodicitat mensual
  • Si els imports de les transaccions durant l’any anterior, o els saldos d’actius i passius a 31 de desembre de l’any anterior resulten iguals o superiors a 300 milions d’euros (termini de 20 dies següents al final de cada mes natural).

  • Periodicitat trimestral
  • Si els imports són iguals o superiors a 100 milions d’euros i inferiors a 300 milions d’euros (termini 20 dies següents a la fi del trimestre natural).

  • Periodicitat anual
  • Si els imports són inferiors a 100 milions d’euros (termini 20 de gener de l’any següent).

No hi ha obligació de declarar si aquests imports no superen el 1.000.000 d’euros. En cas de superar aquests límits durant l’any en curs s’estarà obligat a presentar la propera declaració d’acord amb el que correspongui a partir del moment de superar el límit.

La declaració anual es pot presentar en format resumit si ni els saldos ni les transaccions superen els 50.000.000 d’euros. En aquest cas només cal declarar els saldos inicial i final dels actius i passius exteriors, el total d’operacions de cobrament i el total d’operacions de pagament del període declarat.

Aquesta informació s’ha de presentar de forma obligatòria a través dels formularis telemàtics del web del Banc d’Espanya i es necessita el certificat de firma digital a nom del presentador. Per a qualsevol aclariment no dubteu en posar-vos en contacte amb nosaltres.

Enllaç Banc d’Espanya: Declaración transacciones exterior