Circular informativa 11/19 · 2 de juliol de 2019


ACTUACIÓ DE LA INSPECCIÓ DE TREBALL I SEGURETAT SOCIAL
EN MATÈRIA DE REGISTRE DE JORNADA

RESUM DELS CRITERIS ESTABLERTS EN EL CRITERI TÈCNIC 101/2019 (10.06.19)

La Direcció de l’Organisme Estatal de la Inspecció de Treball i Seguretat Social ha dictat el CRITERI TÈCNIC NÚM. 101/2019 sobre l’actuació de la Inspecció de Treball i Seguretat Social en matèria de registre de jornada a partir de la modificació de l’Estatut dels Treballadors (ET) establerta pel Reial decret llei 8/2019, que va entrar en vigor el 12 de maig de 2019. Les actuacions que se subjecten a la interpretació d’aquest Criteri Tècnic es refereixen als contractes de treball a jornada complerta, sense perjudici d’allò que se senyala més endavant pel que fa als contractes a temps parcial.

Obligatorietat del registre diari de jornada

El nou apartat 9 de l’article 34 de l’ET estableix que “l’empresa garantirà el registre diari de jornada que haurà d’incloure l’horari concret d’inici i finalització de la jornada de treball de cada persona treballadora, sense perjudici de la flexibilitat horària” que s’estableix en article 34.2. i 3 de l’ET.

La interpretació literal del nou apartat permet afirmar que portar el registre de jornada no és una opció per a l’empresari, sinó que es tracta d’un deure que deriva del terme “garantirà”, això vol dir amb subjecció a l’obligació de garantia d’existència d’aquest registre i no com una mera potestat de l’ocupador.

Criteri del registre de jornada

Cal entendre que el que ha de ser objecte de registre és la jornada de treball realitzada diàriament.

No s’exigeix expressament el registre de les interrupcions o pauses entre l’inici i la finalització de la jornada diària, que no tinguin caràcter de temps de treball efectiu.

La lectura que es faci del registre a l’hora de determinar el possible incompliment de determinats límits en matèria de temps de treball haurà de fer-se de forma integral, considerant totes les possibilitats que permet l’ordenament laboral en matèria de distribució de temps de treball.

En tot cas, seria convenient que el registre utilitzat a l’empresa ofereixi una visió adequada i completa del temps de treball efectiu. En cas contrari podria presumir-se que ho és tot aquell que transcorre entre l’hora d’inici i la finalització de la jornada de treball registrada, i correspondria a l’ocupador acreditar que no és així.

En aquest sentit, la negociació col·lectiva o els acords d’empresa referits a l’organització i documentació del registre han de ser l’instrument idoni per precisar com considerar tots els aspectes relacionats amb el registre d’interrupcions, pauses o flexibilitat de temps de treball.

El registre de la jornada ha de ser diari i, per a l’acreditació del seu compliment, no es acceptable l’exhibició de l’horari general d’aplicació en l’empresa, el calendari laboral o els quadrants horaris elaborats per a determinats períodes, perquè aquests es formulen “ex-ante” i determinaran la previsió de treball per a aquest període però no les hores efectivament treballades que aquestes només es coneixeran “ex-post” com a conseqüència de la gestió del registre de jornada.

Registres que es mantenen vigents

Tot i el nou registre diari de jornada es mantenen vigents els registres ja establerts:

    li>El registre diari dels contractes a temps parcial de l’article 12.4 c) de l’ET.
  • El registre d’hores extraordinàries de l’article 35.5 de l’ET. Tot i que el registre diari de jornada i el registre d’hores extraordinàries constitueixen obligacions legals independents i compatibles, també s’ha de considerar que el registre diari de jornada pot ser utilitzat per les empreses per al compliment de l’obligació de registre d’hores extraordinàries, sense perjudici que en cas de realització d’hores extraordinàries operin les obligacions addicionals establertes en la seva normativa específica.
  • Els registres d’hores de treball i descans continguts en el Reial decret 1561/1995 sobre treballadors mòbils, treballadors de la marina mercant i treballadors que realitzen serveis d’interoperabilitat transfronterera en el transport ferroviari.
  • Els registres de jornada en els desplaçaments transnacionals de l’article 6 de la Llei 45/1999 en la redacció efectuada pe RDL 9/2017.

Conservació del registre diari de jornada

L’empresa conservarà els registres diaris de jornada durant 4 anys i romandran a disposició de les persones treballadores, dels seus representants legals i de la Inspecció de Treball i Seguretat Social.

La norma no estableix la manera de conservació dels registres, per la qual cosa ha d’entendre’s vàlid qualsevol mitjà, físic o de qualsevol altre tipus, sempre que el mateix garanteixi la fiabilitat i veracitat respecte les dades registrades diàriament.

La sentència del TJUE, de 14 de maig de 2019, assenyala que el sistema implantat ha de ser accessible.

Al no establir-ho les normes, la conservació dels registres diaris no implica la totalització d’aquests, tal com sí que ho estableixen en el cas de contractes a temps parcial i per al compliment de les obligacions en cas de realització d’hores extraordinàries.

El fet que els registres hagin d’estar a disposició dels treballadors i dels seus representants implica necessàriament que els mateixos han d’estar o ser accessibles des del centre de treball en què es troben les persones treballadores o els seus representants.

En cas que el registre de jornada s’hagi instrumentat originalment en format paper, a l’efecte de la seva conservació podrà arxivar-se en suport informàtic mitjançant l’escaneig dels documents originals, i es guardarà telemàticament amb les garanties pertinents.

Davant l’absència de referència expressa i per motius de seguretat jurídica, ha d’interpretar-se que la permanència a disposició no implica l’obligació de lliurament de còpies, llevat que així ho disposin un conveni col·lectiu o existeixi pacte exprés en contrari, ni ha de lliurar-se a cada persona treballadora còpia del seu registre diari, sense perjudici de facilitar la seva consulta personal, ni als representants legals dels treballadors, la qual cosa no impedeix la possibilitat d’aquests últims de prendre coneixement dels registres dels treballadors.

Organització i documentació del registre diari de jornada

La forma d’organització i documentació del registre serà la que es determini mitjançant negociació col·lectiva, acord d’empresa, o, en defecte d’això, decisió de l’empresari prèvia consulta amb els representants legals dels treballadors a l’empresa.

No obstant això, l’existència i obligació del registre diari no depèn que hi hagi una previsió o regulació concreta en negociació col·lectiva o acord d’empresa, sent exigible en tot cas.

En qualsevol cas, ha de ser un sistema de registre objectiu, que garanteixi la fiabilitat, veracitat i no alteració a posteriori de les dades i que respecti la normativa sobre protecció de dades.

És competència de la Inspecció no només verificar l’existència d’un registre de jornada, sinó també que la seva forma d’organització i documentació hagi anat precedida del corresponent procediment de negociació o consulta amb la representació dels treballadors, la qual cosa podria ser objecte de comprovació a través de les actes de les reunions celebrades en el procés de negociació.

Règim sancionador

La transgressió de les obligacions en matèria de registre de jornada es tipifica com a infracció greu. L’inici de procediment sancionador per l’incompliment de l’obligació de registre diari de jornada és possible des del 12 de maig de 2019.

El registre és un mitjà que garanteix i facilita el control del compliment de la normativa en matèria de temps de treball, però no és l’únic. Si hi hagués certesa que es compleix la normativa en matèria de temps de treball o que no es realitzen hores extraordinàries, encara que no es dugui a terme el registre de jornada de treball, després de la valoració de l’inspector actuant en cada cas, podria substituir-se l’inici del procediment sancionador per la formulació d’un requeriment perquè es doni compliment a l’obligació legal de garantir el registre diari de la jornada de treball.


Altres qüestions

Queda sense efecte la Instrucció 1/2017, complementària de la Instrucció 3/2016, sobre intensificació del control en matèria de temps de treball i d’hores extraordinàries, i aquesta última en relació amb els criteris interpretatius de la mateixa referits exclusivament al registre de la jornada de treball, en el que s’oposin a aquest criteri tècnic.