Circular informativa 11/16


SOL·LICITUD O RENOVACIÓ DE CERTIFICATS FNMT-RCM DE PERSONA JURÍDICA I ENTITATS SENSE PERSONALITAT JURÍDICA


Us fem arribar informació publicada per l’Agència Tributària referent a la sol·licitud o renovació de certificats FNMT-RCM de persona jurídica i entitats sense personalitat jurídica:

El proper dia 1 de juliol de 2016 serà aplicable en la seva pràctica totalitat el Reglament (UE) 910/2014 del Parlament europeu i del Consell de 23 de juliol de 2014, relatiu a la identificació electrònica i els serveis de confiança en les transaccions electròniques en el mercat interior i pel qual es deroga la Directiva 1999/93/CE.

Amb l’objectiu d’adaptar-se a aquests canvis tècnics, des del 6 de juny de 2016 la Fàbrica Nacional de Moneda i Timbre – Real Casa de la Moneda (FNMT – RCM) va començar a expedir els nous certificats de representant de persona jurídica, de representant d’entitat sense personalitat jurídica i de representant per a administradors únics i solidaris. A partir d’aquesta data, han deixat d’emetre’s els actuals certificats de persona jurídica i d’entitat sense personalitat jurídica, i la renovació dels mateixos no podrà realitzar-se a través de la pàgina web. No obstant això, podran seguir utilitzant-se fins a la seva caducitat o revocació.<(p>

Per tant, des del 6 de juny de 2016 podran obtenir-se els nous certificats de representant, actuant de la manera següent:

  • Si es tracta d’un administrador únic o solidari, podrà obtenir el seu certificat de representant sense necessitat de personar-se en les oficines de registre ni aportar cap documentació, sempre que s’identifiqui en la pàgina Web CERES, trobareu l’enllaç més avall, amb un certificat electrònic de persona física expedit per la FNMT – RCM o dels inclosos en el DNI electrònic (l’expedició del certificat queda sotmès a la vigència de les facultats de representació que constin en el Registre Mercantil a favor del interessat).

  • Si no és administrador únic o solidari, o si no pot identificar-se en la pàgina web com s’ha descrit en el paràgraf anterior, cal personar-se en una oficina de registre per obtenir un certificat de representant, amb la documentació exigible en cada cas.

Per a qualsevol aclariment no dubteu en posar-vos en contacte amb nosaltres.

Atentament,

Girona, 28 de juny del 2016

Enllaç pàgina entitat pública de certificació CERES:

http://www.cert.fnmt.es/