Circular informativa 10/18 · 21 de maig del 2018


SISTEMA RED DE LA SEGURETAT SOCIAL I NOTIFICACIONS ELECTRÒNIQUES

L’Ordre ESS/214/2018, d’1 de març, introdueix les següents novetats en el Sistema de remissió electrònica de dades en l’àmbit de la Seguretat Social (Sistema RED):

Estén la utilització obligatòria del Sistema RED als subjectes responsables de l’obligació de cotitzar enquadrats en el RETA (AUTÒNOMS), incloent els treballadors del Sistema Especial de treballadors per compte propi agrari (SETA), i els enquadrats en el Règim Especial de la Seguretat Social dels Treballadors del Mar com a treballadors per compte propi del grup 1 de cotització, amb independència del fet que tinguin treballadors al seu càrrec o no.

La incorporació al Sistema RED determinarà, així mateix, la inclusió obligatòria d’aquests treballadors en el sistema de notificació electrònica mitjançant la seva compareixença a la seu electrònica de la Secretaria d’Estat de la Seguretat Social (SEDESS).

La Disposició transitòria primera de l’Ordre estableix que els treballadors per compte propi o autònoms, que l’1 d’abril de 2018 figurin en alta en el règim corresponent i no estiguin incorporats en el Sistema RED, s’hi han d’incorporar, en qualsevol de les formes previstes, dins d’un termini de sis mesos a partir de l’esmentada data. Per tant, l’obligació serà efectiva a partir del dia 1 d’octubre de 2018.

Pel que fa els subjectes responsables, inclosos en el Sistema RED (obligatòria o voluntàriament), als que encara no s’ha notificat la resolució per a la seva incorporació efectiva al sistema de NOTIFICACIÓ ELECTRÒNICA, quedaran incorporats en aquest sistema de forma obligatòria mitjançant las seva compareixença a la SEDESS, per la qual cosa disposen del termini de dos mesos, a partir de l’1 de abril de 2018.

L’obligatorietat del Sistema RED s’estén a les empreses, agrupacions d’empreses i altres subjectes responsables del compliment de l’obligació de cotitzar al Règim General de la Seguretat Social, pel que fa al col·lectiu dels representants de comerç i al Sistema Especial de la Indústria Resinera, a partir de l’1 d’abril de 2018.

L’esmentada Ordre també amplia l’àmbit objectiu del Sistema RED, permetent que les empreses puguin comunicar la data d’inici de la suspensió del contracte de treball o del permís corresponent, als efectes de la tramitació de les prestacions per maternitat, paternitat, risc durant l’embaràs i risc durant la lactància natural, així com de les reduccions de jornada de treball dels progenitors, adoptants o acollidors, als efectes de la tramitació de la prestació de cura de menors afectats de càncer o una altra malaltia greu, de les quals siguin beneficiaris els treballadors per compte d’altri o assimilats, inclosos en el règim del sistema de la Seguretat Social respectiu.

Aquestes novetats tenen efectes a partir de l’1 d’abril de 2018 respecte a les prestacions per maternitat i paternitat, i a partir del dia 1 de gener de 2019 respecte a les prestacions per risc durant l’embaràs, risc durant la lactància natural i cura de menors afectats de càncer o una altra malaltia greu.