Circular informativa 10/17 · 31 de maig del 2017


LLIBRES REGISTRE DE L’IVA A TRAVÉS DE LA SEU ELECTRÒNICA DE LA AEAT SUBMINISTRAMENT IMMEDIAT D’INFORMACIÓ (SII)

 

El Reial decret 596/2016 que modifica el Reglament de l’IVA estableix un nou sistema de gestió dels llibres registre de l’IVA a través de la seu electrònica de l’AEAT, mitjançant el subministrament electrònic, gairebé immediat, dels registres de facturació (SII).

L’Ordre HFP/417/2017, publicada en el BOE de 15 de maig, regula les especificacions normatives i tècniques i els camps de registre de la informació a subministrar.

El nou SII serà aplicable amb caràcter OBLIGATORI, a partir de l’1 de juliol de 2017, als subjectes passius, que tinguin període de liquidació de l’IVA mensual, següents:

  • Inscrits en el REDEME (Registre de Devolució Mensual de l’IVA)
  • Grans Empreses (facturació superior a 6.010.121,04 €)
  • Grups d’IVA (REGE)

No obstant això, el RD 529/2017 publicat en el BOE del 27 de maig, estableix un termini de baixa extraordinària en el REDEME i de renúncia extraordinària en el REGE durant l’any 2017, en cas que no vulguin aplicar el SII. La sol·licitud de baixa (model 036) o la de renúncia (model 039) podrà efectuar-se fins al dia 15 de juny de 2017, amb efectes d’1 de juliol del mateix any.

El nou SII també serà aplicable a la resta de subjectes passius que, amb caràcter VOLUNTARI, decideixin acollir-s’hi i implicarà l’obligació d’autoliquidar l’IVA mensualment. L’opció es podrà exercir durant el mes de novembre anterior a l’inici de l’any natural en què hagi de tenir efecte, a través de la declaració censal 036, o en el mateix moment de presentar la declaració de començament de l’activitat, tenint efecte en l’any natural en curs. Però l’opció per l’aplicació voluntària del nou SII des de l’1 de juliol de 2017, s’haurà de realitzar durant el mes de juny de 2017.

No obstant això, els subjectes passius acollits al règim simplificat no podran optar per utilitzar el SII, amb efectes per a l’any 2017.

Els obligats tributaris que apliquin el SII queden exonerats de presentar el model 347 (declaració anual d’operacions amb terceres persones)

Els subjectes passius inscrits en el REDEME que utilitzin el SII estaran exempts de presentar el model 340. L’exoneració afectarà a les declaracions relatives a la informació a subministrar a partir del període corresponent a juliol de 2017.

L’Ordre HFP/417/2017 exclou l’obligatorietat de presentar el model 390 “declaració – resum anual de l’IVA” als subjectes passius que utilitzin el SII. Aquesta exoneració comporta haver d’emplenar caselles addicionals en l’autoliquidació (model 303) corresponent a l’últim període de liquidació de l’exercici, de manera que si no existís obligació de presentar aquesta última autoliquidació hauran de presentar el model 390.

A més, també amplia en 10 dies el termini de presentació de les autoliquidacions periòdiques de l’IVA (model 303, 322 i 353) als qui utilitzen el SII i, per tant, podran presentar-se durant els trenta primers dies naturals del mes següent al corresponent període de liquidació mensual, o fins a l’últim dia del mes de febrer en el cas de la declaració – liquidació corresponent al mes de gener. També es modifiquen, amb efectes per a les autoliquidacions corresponents al mes de juliol de 2017 i següents, els terminis de presentació electrònica de les autoliquidacions amb domiciliació de pagament dels models 303 i 353 amb obligació mensual de presentació per adaptar-los als nous terminis de presentació.

Per a qualsevol aclariment no dubtin en posar-se en contacte amb nosaltres.